Brottsskadeersättning efter terrorattentatet på Drottninggatan trots att personerna inte omfattas av domen

Två personer som inte fanns med som målsägande i domen efter terrorattentatet på Drottninggatan får 125 000 kronor i brottsskadeersättning för kränkning. Två andra personer som inte heller fanns med som målsägande i domen anses ha varit vittnen till händelsen. Eftersom de själva inte varit utsatta för brott har de inte rätt till brottsskadeersättning. Besluten är fattade av Nämnden för brottsskadeersättning.

Terrorattentatet på Drottninggatan ägde rum den 7 april 2017. I domen finns 138 personer med som målsägande. Det var även andra som befann sig på Drottninggatan när attentatet inträffade men som inte fick målsägandestatus i rättsprocessen. De ansågs inte ha varit utsatta för brott och kan därför inte heller få någon ersättning från Brottsoffermyndigheten. Det fanns även de som befann sig på Drottninggatan men som inte kontaktade polisen förrän det var för sent att medverka i rättegången. Nämnden för brottsskadeersättning har nu avgjort fyra sådana ärenden.

 

Två av personerna anses ha blivit utsatta för brott och har rätt till brottsskadeersättning med 125 000 kr för kränkning. De promenerade på den del av Drottninggatan där lastbilen körde endast ett fåtal sekunder senare. De sprang mot den östra fasaden, det vill säga i den riktning där faran var som störst. De hade också lastbilen i ryggen, vilket fördröjde tidsutrymmet att hinna undan.

‒ I de här fallen är de sammantagna förhållandena sådana att det har varit en konkret fara för att personerna skulle bli dödade. Det finns målsägande upptagna i domen där omständigheterna är näst intill identiska med dessa två personers och där har tingsrätten bedömt gärningen som försök till mord, säger Ingela Ackemo, jurist vid Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet.

 

De andra två personerna befann sig i en butik respektive strax utanför butiken när lastbilens framfart upptäcktes och hade viss marginal att sätta sig i säkerhet. De får ingen brottsskadeersättning eftersom bedömningen är att de inte har utsatts för brott.

‒ Det har varit en fruktansvärd upplevelse för alla som befann sig på Drottninggatan och i dess närhet vid lastbilens framfart. Men de faktiska omständigheterna har sett olika ut och det måste göras en objektiv bedömning av situationen, säger Åsa Lundmark, chef för brottsskadeenheten.

‒ Vid bedömningen av de här ansökningarna har nämnden utgått från var på Drottninggatan personerna befann sig, vilket avstånd de haft till lastbilen och den konkreta fara som de har löpt för att träffas av lastbilen, berättar Åsa Lundmark vidare. 

 

Utöver de ansökningar som Nämnden för brottsskadeersättning nu beslutat om har ytterligare 133 personer i dagsläget ansökt om brottsskadeersättning. Av dessa är 24 stycken ansökningar där sökanden inte finns upptagen som målsägande i domen. De beslut som nämnden nu fattat kommer, tillsammans med domen och åklagarens bedömning kring vilka som omfattades av åtalet, att vara vägledande för Brottsoffermyndighetens bedömning av övriga ärenden.

 

Brottsoffermyndigheten har tidigare lämnat information om hur många som fått brottsskadeersättning och hur mycket som totalt betalats ut.

 

För ytterligare information, kontakta gärna:

Åsa Lundmark, chef för brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten

Telefon: 090-70 82 60

E-post: asa.lundmark@brottsoffermyndigheten.se

 

Ingela Ackemo, jurist vid brottsskadeenheten och ansvarig för ärenden gällande terrorattentatet på Drottninggatan

Telefon: 090-70 82 70

E-post: ingela.ackemo@brottsoffermyndigheten.se

 

Anna Sundén Larsson, jurist vid brottsskadeenheten och ansvarig för ärenden gällande terrorattentatet på Drottninggatan

Telefon: 090-70 82 30

E-post: anna.sunden.larsson@brottsoffermyndigheten.se

Senast uppdaterad:2018-12-19