Brottsoffermyndigheten välkomnar den nya sexualbrottslagstiftningen

Sverige har sedan den 1 juli 2018 en ny sexualbrottslagstiftning.
– Brottsoffermyndigheten ser mycket positivt på den nya lagstiftningen som betonar att sex bara är tillåtet med den som deltar frivilligt, säger Brottsoffermyndighetens generaldirektör Annika Öster.

De viktigaste förändringarna i den nya sexualbrottslagstiftningen är att brotten våldtäkt och sexuellt övergrepp bygger på bristande frivillighet. Gränsen för om en sexuell handling är brottslig går alltså vid om deltagandet har varit frivilligt eller inte.

Två nya brott

En viktig nyhet är införandet av två nya brott, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp.
– Med de nya oaktsamhetsbrotten blir det straffbart om någon är grovt oaktsam beträffande det faktum att den andra personen inte deltar frivilligt. Det kan gälla  fall där en person genomför en sexuell handling trots att personen misstänker eller borde misstänka att den andra inte vill, berättar Annika Öster.

Hot och våld

Den nya lagstiftningen räknar upp de omständigheter som innebär att en person aldrig kan anses ha deltagit frivilligt i en sexuell handling. Vissa tillägg och ändringar har gjorts. Ett exempel är att det aldrig kan anses vara frivilligt att delta i en sexuell handling om man deltar för att man utsatts för ett utpressningshot.
– Det gäller till exempel om gärningspersonen hotar med att sprida nakenbilder eller filmer. Även den som inte själv utövar våld eller hot men som utnyttjar att någon utsätts för våld eller hotas för att delta kan bli straffad, säger Annika Öster.

Medför ändrad syn på vissa sexuella handlingar

Enligt den nya lagstiftningen kan vissa gärningar som tidigare bedömts som sexuellt ofredande rubriceras som våldtäkt eller sexuellt övergrepp. Det kan till exempel handla om så kallade överrumplingsfall.
– Exempel på det är sexuella handlingar som utförs i folksamlingar under festivaler, konserter och liknande arrangemang utan att den som utsätts för det deltar frivilligt. Sådana handlingar kan komma att bedömas som våldtäkt eller sexuellt övergrepp i stället för sexuellt ofredande om själva handlingen når upp till en viss nivå, säger Annika Öster.

Skärpt syn på sexualbrott mot barn

Sexuella handlingar mot eller med den som är under femton år var brottsligt redan med den tidigare lagstiftningen. För att ytterligare stärka skyddet för barn är det med den nya lagstiftningen tillräckligt för att kunna dömas för brott att man varit oaktsam när det gäller om ett barn har uppnått en viss ålder eller inte. Även skyddet för barn som fyllt femton men inte arton år förstärks genom att en våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp fortsättningsvis, med hänsyn till barnets låga ålder, kan medföra att brottet bedöms som grovt.

Krav på snabbare anmälan av behov om stöd

Den nya lagstiftningen innebär också stärkt stöd till brottsoffer när det gäller rätten till ett eget juridiskt biträde, ett så kallat målsägandebiträde. Brottsoffrets behov av  målsägandebiträde ska fortsättningsvis omedelbart anmälas till rätten. Det ska bidra till att möjliggöra ett tidigare stöd till brottsoffret i rättsprocessen..
– Stödet som ett målsägandebiträde kan ge har stor betydelse för utredning och lagföring av sexualbrott, säger Annika Öster.

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten

Förhoppningen är att lagstiftningen kommer att påverka människors värderingar och bidra till att sexuella handlingar bygger på frivillighet. Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att öka kunskapen om den nya lagstiftningen.
– Det är nödvändigt att rätten till sexuell integritet och självbestämmande lyfts på olika sätt för att vi ska kunna uppnå en verklig förändring i samhället, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.


 

Senast uppdaterad:2018-07-06