Brottsoffermyndigheten ska förbereda insats om näthat

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att förbereda en informationsinsats om näthat. Myndigheten ska analysera vilka behov som finns och hur en insats kan utformas för att nå ut brett till allmänheten.

Syftet med informationsinsatsen är att förebygga och motverka förekomsten av näthat i det demokratiska samtalet. Dessutom ska insatsen bidra till att ge stöd till personer som riskerar att utsättas för näthat.

Risken att utsättas för hot och hat gör att personer undviker att delta i det offentliga samtalet eller engagera sig i samhällsfrågor. Hot och hat drabbar också den bredare allmänheten. I den senaste Nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet anger var femte person att de ofta har avstått från att lägga upp något på internet av oro för att utsättas för hot eller trakasserier.

Brottsoffermyndigheten ska i uppdraget ta hänsyn till att näthat ofta har inslag av rasism, könsrelaterat hat, sexism och andra former av fientlighet, till exempel intolerans mot minoriteter. Regeringen poängterar att det är viktigt att det offentliga samtalet är öppet för en mångfald av röster.

I uppdraget ska Brottsoffermyndigheten samverka med relevanta aktörer, bland annat Statens medieråd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och kommittén Demokratin 100 år.

Slutsatserna ska redovisas i en rapport senast den 30 april 2021. I rapporten ska myndigheten också föreslå hur informationsinsatsen skulle kunna genomföras.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats.

Senast uppdaterad:2020-06-29