Brottsoffermyndigheten expert i två utredningar

Brottsoffermyndigheten medverkar som expert och sakkunnig i två statliga utredningar som ska presentera förslag under 2021.

Syftet med utredningen En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring är att presentera förslag på hur det går att förbättra stödet till vittnen och komma tillrätta med brott som begås inom kriminella nätverk. I den här utredningen medverkar Fredrik Selin, jurist på Brottsoffermyndigheten.

Läs mer om utredningen på regeringens webbplats

Utredningen Ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar ska lämna förslag på bland annat hur det går att säkerställa att straffskalorna för denna typ av brottslighet speglar samhällets syn på brotten. Ulf Hjerppe, chef för Brottsoffermyndighetens enhet Kunskapscentrum och Brottsofferfonden, deltar som expert och sakkunnig i utredningen.

Läs mer om utredningen på regeringens webbplats

Senast uppdaterad:2020-03-31