Varför olika ersättningsbelopp?

Den som har blivit utsatt för brott kan få ekonomisk kompensation genom skadestånd, försäkringsersättning och brottsskadeersättning. Det är olika regler som gäller för ersättningarna vilket innebär att beloppen kan variera.

Att du fått ett belopp utdömt i skadestånd betyder alltså inte alltid att du har rätt till samma belopp i försäkringsersättning eller brottsskadeersättning. Nedan förklaras några skillnader i lagstiftning och praxis kring olika ersättningsformer.

 


Skillnader i lagstiftning
I vissa fall betalar Brottsoffermyndigheten ut ett annat belopp i brottsskadeersättning än det skadestånd som domstolen bestämt. Beloppet kan vara såväl högre som lägre och det beror på att det är olika regler som gäller för de olika ersättningarna.

Rätten till skadestånd regleras i skadeståndslagen och rättslig praxis medan rätten till brottsskadeersättning i första hand regleras i brottsskadelagen. Rätten till försäkringsersättning bestäms i försäkringsvillkoren och kan variera mellan olika försäkringsbolag.


Gärningsperson och brottsoffer kan komma överens om skadeståndets storlek
Om ett brottsoffer begär ett visst belopp i skadestånd från gärningspersonen och gärningspersonen går med på det, så dömer domstolen ut det beloppet utan att göra en egen prövning. Domstolen gör alltså ingen egen bedömning, så kallad sakprövning, av skadeståndets storlek. På så vis kan brottsoffret ibland få ett högre belopp i skadestånd än brottsoffret har rätt till enligt rättslig praxis.

De juridiska begrepp som brukar användas när gärningspersonen går med att på betala ett visst belopp är att personen medger eller vitsordar det aktuella beloppet.


Brottsoffermyndigheten måste alltid pröva vad som är en skälig ersättning
Brottsoffermyndigheten måste alltid göra en prövning av vad ett skäligt belopp är när brottsskadeersättningen bestäms. Om skadeståndet inte prövats av domstolen kan Brottsoffermyndigheten komma fram till ett annat belopp i brottsskadeersättning än det som bestämts av domstolen.

Det är viktigt att komma ihåg att Brottsoffermyndigheten inte ändrar domstolens skadeståndsbeslut utan kommer fram till ett annat belopp vad gäller brottsskadeersättning. Brottsoffret kan alltid kräva gärningspersonen på den överskjutande delen om skadeståndet är högre än brottsskadeersättningen.


Sakprövade skadestånd
Om gärningspersonen inte går med på att betala det skadestånd som brottsoffret begärt gör domstolen en egen bedömning av vilket skadestånd som ska betalas ut. Det kallas för att skadeståndet är sakprövat.

Ett skadestånd som är sakprövat kan ibland avvika från rättslig praxis. Det kan bero på att domstolen inte tagit hänsyn till de belopp som andra domstolar dömer ut för liknande brott eller skador.

Brottsoffermyndigheten får inte lämna ersättning för kränkning med ett lägre belopp än domstolen har beslutat om i en sakprövad dom om inte annat följer av brottsskadelagen. Om skadeståndet är lägre än vad som är praxis kan Brottsoffermyndigheten däremot betala ut ett högre belopp som stämmer överens med praxis. På så sätt medverkar myndigheten till att personer över hela landet som drabbats av likadana brott får lika hög ersättning.

Ibland kan det dock finnas särskilda förklaringar i domen från domstolen om varför skadeståndet är lägre eller högre än vad som är praxis. Då beslutar Brottsoffermyndigheten i regel att betala samma belopp i brottsskadeersättning som domstolen har dömt ut i skadestånd.


Brottsskadeersättningen kan sänkas
Enligt brottsskadelagen ska ersättningen sänkas eller helt tas bort (så kallad jämkning) om brottsoffret varit provocerande eller på annat sätt själv ökat skaderisken. Möjligheterna att jämka skadeståndet är betydligt mindre.


Läkningstid
I ett skadestånd ingår oftast ersättning för sveda och värk. Eftersom rättegången ofta hålls ganska kort tid efter brottstillfället måste domstolen göra en preliminär bedömning av hur lång läkningstiden kommer att bli och bestämma ersättningen därefter. När ansökan om brottsskadeersättning kommer in till Brottsoffermyndigheten har det ofta gått längre tid och myndigheten kan då se hur lång läkningstiden faktiskt blev. Därför kan brottsskadeersättningen vara på ett annat belopp än det skadestånd som domstolen bestämt.


Läs mer om skadestånd
Läs mer om försäkringsersättning
Läs mer om brottsskadeersättning

Senast uppdaterad:2020-07-01