Om du har dömts att betala skadestånd

Om du har dömts för ett brott så kan det också medföra ekonomiska konsekvenser. Skadestånd, böter, avgift till Brottsofferfonden eller rättegångskostnader kan ge dig betalningsanmärkningar om du inte betalar.
Jag har blivit dömd att betala skadestånd, vad händer?

När en dom vunnit laga kraft skickas en kopia till Kronofogden. Kronofogden tar därefter kontakt med brottsoffret och frågar om denne vill ha hjälp med att driva in skadeståndet. Om brottsoffret svarar ja lägger Kronofogden upp ett ärende mot dig och skickar ut en faktura. Betalar du hela skulden inom kravtiden på två veckor kan uppgiften om skulden bli sekretessbelagd om det inte finns något ytterligare mål hos Kronofogden, eller att i vart fall två år förflutit sedan det målet kom in. För att sekretessen ska bestå förutsätts att ingen ny skuld kommer in de närmsta två åren.

Om du inte betalar eller bara betalar en del av skulden kommer Kronofogden att göra en utredning. Om utredningen visar att du saknar betalningsförmåga får brottsoffret ett brev med denna information. Brottsoffret uppmanas även att kontakta sitt försäkringsbolag för att söka ersättning därifrån. Om brottsoffret saknar försäkring eller bara får ersättning för en del av skadan kan personen vända sig till Brottsoffermyndigheten. Brottsoffret måste, för att få brottsskadeersättning, skicka in en ansökan till myndigheten.

När registreras ett regressärende?
Om Brottsoffermyndigheten beslutar att bifalla brottsoffrets ansökan lägger vi upp ett regressärende (återkravsärende) mot dig i anslutning till att brottsskadeärendet expedieras och brottsoffret får sina pengar. I samband med detta skickas även ett meddelande till Kronofogden. Kronofogden sätter då ner brottsoffrets krav mot dig med det belopp som vi betalat ut. Du kommer också att få ett brev där du underrättas om Brottsoffermyndighetens krav mot dig. 

Kan du inte betala skulden till Brottsoffermyndigheten på en gång finns det möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan. Vi beräknar ditt betalningsutrymme på samma sätt som Kronofogden gör, vilket innebär att vi föreslår ett avbetalningsbelopp som utgår från att du får behålla så mycket av din inkomst som krävs för att du ska få dina viktigaste behov uppfyllda. Vi kan dock acceptera ett något lägre belopp än det belopp Kronofogden skulle kunna utmäta. Kommer vi överens om en avbetalningsplan kan du antingen betala med inbetalningskort som skickas ut varje månad eller genom autogiro.
Ansvarsförsäkring
Har du en ansvarsförsäkring kan det i vissa situationer tänkas att din försäkring ersätter den skada som brottet medfört. Detta gäller dock främst om du dömts för ett så kallat oaktsamhetsbrott. Ansvarsförsäkring kan även ersätta skadan om den begåtts av en person som begått brott under inverkan av en allvarlig psykisk störning eller orsakats av ett barn. Kontakta ditt försäkringsbolag för information om du har en ansvarsförsäkring och om ditt försäkringsbolag kan ersätta offret i ditt ställe.
Solidariskt ansvar

Ett solidariskt skadeståndsansvar kan uppkomma när flera personer har orsakat skada utan att det går att urskilja varderas andel i vållandet av skadan. Det solidariska ansvaret innebär att två eller flera personer tillsammans ansvarar för hela skadeståndsbeloppet. Brottsoffret kan välja att endast kräva betalning av en av de solidariskt ansvariga. Den som då har betalat hela det solidariska skadeståndet kan i sin tur kräva de övriga solidarerna på betalning. Kontakta Kronofogden för mer information.

Solidariskt betalningsansvar förekommer även i andra sammanhang, t ex går det att vara solidariskt betalningsansvariga för ett banklån. När det gäller solidariskt skadeståndsansvar går det inte göra någon uppdelning av betalningsansvaret. De solidariska gärningspersonerna ansvarar för hela skadeståndet tillsammans.

Det kan också få konsekvenser för brottsoffret om han/hon accepterar en del av betalningen från en av de solidariskt ansvariga eftersom det kan äventyra rätten till brottsskadeersättning. Brottsoffermyndigheten brukar därför rekommendera brottsoffer att inte ingå sådana uppgörelser.

Frivillig betalning av skadestånd

Ett skadestånd är en skuld som du har till brottsoffret. Trots detta kan det hända att brottsoffret inte kräver dig på betalning eller informerar dig om hur du kan betala in skadeståndet. Enklast för dig är att vänta tills dess brottsoffret har anlitat Kronofogden för indrivning av skadeståndet.

Kan du betala hela det utdömda skadeståndet inklusive ränta och Kronofogdens administrativa avgift så får du ingen betalningsanmärkning om du betalar inom två veckor från det att fakturan skickades ut. Detta förutsätter att du inte haft skulder hos Kronofogden under de senaste tre åren.

Betalar du via Kronofogden så kan du alltid vända dig dit för att få en bekräftelse på att skulden är betald. Sådana uppgifter ska de alltid kunna plocka fram till dig, även om det gått länge sedan du betalade och uppgifterna raderats från deras dataregister och förts över till mikrofilm.

Vill du betala och brottsoffret inte agerar själv för att driva in skadeståndet kan det vara svårt för dig att veta hur du ska göra. I de flesta fall är det inte lämpligt att du tar kontakt med brottsoffret. Har du eller brottsoffret företrätts av ett juridiskt ombud eller målsägandebiträde kan du kontakta ombudet för att be denna att agera mellanhand. Finns det inget ombud som kan hjälpa dig kanske du kan be någon i din omgivning att ta kontakt med brottsoffret.

Finns det ingen som kan hjälpa dig måste du i sista hand själv ta kontakt med brottsoffret. Vi rekommenderar att du i så fall skriver ett brev till brottsoffret där du efterfrågar uppgift om kontonummer och annat som kan behövas för att få betala. När du betalar bör du se till att det klart framgår på inbetalningskort eller liknande att det rör sig om betalning avseende skadestånd och vilken dom som ligger till grund för detta. Be alltid brottsoffret om ett kvitto på att skulden är betald. I sista hand går det att deponera skuldbeloppet hos Länsstyrelsen.

Viktigt! Preskriptionstiden för skadestånd är 10 år. Se därför till att du sparar kvittot på betalning under hela den tiden.

Hur räknar jag ut hur stor ränta jag ska betala?

Kronofogden har program för att beräkna hur stor räntan är vid en viss tidpunkt. Enklaste sättet att själv beräkna räntan är att gå in på Kronofogdens webbplats och beräkna räntan med hjälp av deras program. Dagtid kan du även ringa Kronofogdens kundtjänst, 0771 – 73 73 00.

Böter

Har du dömts att betala böter får du en faktura från polisen. Kontakta dem på 010 – 56 335 04 om du har frågor. Mer information finns på polisens webbplats.

Rättegångskostnader
Har du dömts att betala rättegångskostnader får du en faktura från Rättshjälpsmyndigheten som ska vara betald inom en månad. Betalar du inte under den perioden får du en påminnelse. Då har du ytterligare fjorton dagar på dig att betala. Kontakta Rättshjälpsmyndigheten om du inte kan betala. Gör du inte det lämnar de kravet till Kronofogden för indrivning.
Avgift till Brottsofferfonden

Alla som dömts eller fått ett strafföreläggande för ett brott som kan leda till fängelse måste betala en avgift till Brottsofferfonden. Avgiften är 500 kr för brott som har begåtts före den 1 februari 2015 och 800 kronor för brott som begåtts den 1 februari 2015 eller senare. De som avtjänar sitt straff i form av elektronisk övervakning med fotboja betalar en avgift på 80 kr per dag, upp till högst 9 600 kr. Läs mer om Brottsofferfondens arbete.

Det är polisen som driver in pengarna till Brottsofferfonden. De skickar en faktura till din folkbokföringsadress. Betalar du inte inom en månad skickas en påminnelse ut. Blir beloppet inte betald inom ytterligare fjorton dagar överlämnas ditt ärende till Kronofogden.

Kontakta polisen på 010 – 56 335 04 om du har frågor om avgiften. De kan även svara på frågor om böter. Läs mer på Polisens webbplats.

Har ärendet överlämnats till Kronofogden är det dit du måste vända dig för frågor. Du når dem via deras servicetelefon på 0771-73 73 00. Läs mer på Kronofogdens webbplats.

Betalningsanmärkning

En skuld hos Kronofogden kan ge en betalningsanmärkning. Det är inte Kronofogden som registrerar betalningsanmärkningar utan det gör kreditupplysningsföretagen. Kreditupplysningsföretagen använder dock uppgifter från Kronofogden för att registrera en betalningsanmärkning. Betalningsanmärkningen kan göra det svårt att låna pengar, hyra lägenhet m. m.

En betalningsanmärkning uppkommer t ex när en skuld registreras för indrivning hos Kronofogden. En betalningsanmärkning kan även vid senare tillfällen uppkomma genom andra beslut i målet om verkställighet som kronofogden kan ha fattat, t ex beslut om att avsluta tillgångsundersökningen på grund av att gäldenären saknar tillgångar eller genom beslut om utmätning.

En privatperson har kvar sin betalningsanmärkning i tre år efter den dag anmärkningen registrerades.

Principalansvar

Enligt 3 kapitlet 5 § skadeståndslagen finns det ett solidariskt betalningsansvar för föräldrar som har vårdnaden om ett barn som dömts att betala skadestånd.

Principalansvaret gäller för brott begångna från den 1 september 2010. Ansvaret gäller sak- och personskada samt kränkning som ett barn orsakar genom brott. Förutsättningen är att barnet står under föräldrarnas vårdnad. Särskilda vårdnadshavare omfattas inte av bestämmelsen utan enbart biologiska föräldrar/adoptivföräldrar.

Föräldrarnas ansvar begränsas till 1/5 prisbasbelopp för varje skadevållande händelse. För skadehändelser som inträffat under 2019 innebär detta att vårdnadshavaren tillsammans med gärningspersonen (barnet) och den andra vårdnadshavaren ansvarar solidariskt för ett belopp upp till 9 300 kronor. För skadehändelser som inträffar under 2020 är beloppet 9 460 kronor. Om skadeståndet är högre ansvarar barnet självt för resterande del.

Senast uppdaterad:2018-01-18