Aktuella beslut den 4 juni 2018

Vid sammanträdet med Nämnden för brottsskadeersättning den 4 juni 2018 avgjordes bland annat följande ärenden.

Fråga om brottsskadeersättning för personskada och kränkning i samband med människorov under fem år och sju månader

Mannen kidnappades av al-Qaida i Timbuktu i Mali, när han semestrade med motorcykel på väg till Sydafrika från Sverige. Han utsattes för människorov under perioden 25 november 2011 till den 25 juni 2017. Under brottstiden var mannen i en mycket utsatt situation, inte bara genom gärningspersonernas hot och våld utan också på grund av rådande klimat, farliga djur och bristen på mat, vatten och sanitet.
Utrikesdepartementet (UD) avrådde från samtliga resor till större delen av Mali, däribland Timbuktu, såväl innan som efter mannens avresa. UD motiverade avrådan bland annat med risken för kidnappning av västerländska medborgare. Innan avresan planerade mannen inte att åka genom Timbuktu eller Mali. Han hade undersökt rekommendationerna för den rutt han planerade att åka, men då inte undersökt riskerna med att resa genom Timbuktu. Under pågående resa ändrades rutten då han stött på nya reskamrater och efter försäkran om att Timbuktu var säkert från såväl dessa samt diverse personal på det hotell han bodde på beslutade han sig för att följa med till Timbuktu. 

Brottsoffermyndighetens bedömning

Mannen reste in i Mali trots UD:s avrådan och utan att ha kontrollerat UD:s reserekommendationer för området. Enligt Brottsoffermyndigheten har han därför utsatt sig för en ökad risk att bli skadad, även om det skett av oaktsamhet. Samtidigt anser Brottsoffermyndigheten att mannen har utsatts för en mycket allvarlig kränkning.

Eftersom han har utsatt sig för en ökad risk att bli skadad ska brottsskadeersättningen jämkas enligt 12 § brottsskadelagen. Men mot bakgrund av det mycket allvarliga brott som mannen utsatts för faller inte hela ersättningen bort.

I stället har ersättningen för kränkning minskats med hälften, från 500 000 kronor till 250 000 kronor. Vid bedömningen av kränkningsersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten särskilt beaktat den mycket långa tid om fem år och sju månader som mannen varit berövad friheten samt de förhållanden som han tvingats leva under.

Även ersättningen för personskada har minskats med hälften, men mannen når ändå upp till takbeloppet om 910 000 kronor för personskada i brottsskadelagen och tillerkänns 85 000 kronor för sveda och värk samt 825 000 kronor för inkomstförlust.

Mannen får därmed totalt 1 160 000 kronor i ersättning från Brottsoffermyndigheten. Det kan nämnas att Brottsoffermyndigheten har bedömt att mannen har haft en akut sjuktid under hela brottstiden.                                                                                                 
Ärende 10106/2017

Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid grovt förtal

Brottsoffermyndigheten fann att brottsskadeersättning skulle lämnas till två flickor med 125 000 kronor respektive 80 000 kronor efter att de bland annat utsatts för grovt förtal via internet.

En flicka som var 13 år fick kontakt med en person via internet som uppgav att han var ett år äldre än hon och bodde i USA. Efter några månader hade kontakten utvecklats till ett ”internetförhållande” och de började då skicka nakenbilder till varandra. Hon skickade även minst ett par filmer per vecka till honom under cirka ett och ett halvt år som visade när hon utförde olika sexuella handlingar. Efter att flickan efter cirka två år avslutade förhållandet började bilder att spridas till hennes vänner via hennes Facebook-konto. Därefter skapades en stor mängd falska konton med nakenbilder och/eller filmer under cirka åtta månader som spreds via så kallade vänförfrågningar till flickans anhöriga och vänner. Familjen kunde inte längre leva ett normalt liv och hade ingen möjlighet att anmäla alla konton som skapades i flickans namn. Hon fick även vid tre tillfällen motta hot via telefon. Nya konton spreds slutligen i samband med att flickan fyllde 18 år.

En annan flicka utsattes för samma typ av brottslighet under cirka två månader när hon var 13 år. Hon hade då ett år tidigare kontaktats av en man som genom hot förmådde henne att bland annat skicka en film till honom som visade när hon utförde en sexuell handling på sig själv.

Åklagaren lade ned förundersökningarna eftersom den misstänkte mannen befann sig utomlands.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Enligt 5 § brottsskadelagen kan ersättning för kränkning lämnas då någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet eller frid eller genom brott som utgör grovt förtal.

Ersättningen för kränkning bestäms utifrån efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Den äldre flickan har utsatts för ett stort antal brott. I detta fall bör de brott som hon utsatts för i kränkningsersättningshänseende betraktas som en helhet. Sammantaget har hon genom brotten utsatts för en synnerligen allvarlig och utdragen kränkning. Hon ska därför tillerkännas brottsskadeersättning med 125 000 kronor.

Vid bedömningen av ersättningens storlek beaktade myndigheten särskilt det spridda materialets omfattning och karaktär, att kränkningarna pågått under lång tid, att spridningen skett till hennes anhöriga och vänner, att personer som har kommit i kontakt med materialet har kunnat spara det vilket gör att det finns risk att det även framledes kan komma att spridas samt att hon saknat möjlighet att förhindra eller begränsa fortsatt spridning.

En ledamot i Nämnden för brottsskadeersättning var skiljaktig och anförde att ersättningen skulle bestämmas till 150 000 kronor med hänsyn till allvaret i den kränkning som flickan hade orsakats.

Den andra flickan tillerkändes brottsskadeersättning för kränkning med 80 000 kronor. Myndigheten beaktade då att hon genom hot tvingades utföra en sexuell handling på sig själv och därför hade utsatts för sexuellt övergrepp mot barn, förutom grovt förtal och övriga brott. Vidare beaktades hennes låga ålder, det spridda materialets omfattning och karaktär, att spridningen skett till hennes vänner och att hon saknat möjlighet att förhindra eller begränsa fortsatt spridning.
Ärende 10740-10741/2017

Fråga om brottsskadeersättning för sveda och värk vid sakprövade domar

Till skillnad från aktuella domstolar fann Brottsoffermyndigheten att tre sökanden hade rätt till brottsskadeersättning för sveda och värk.

En yngre man och två kvinnor blev utsatta för olika typer av misshandelsbrott och gärningspersonerna lagfördes i respektive ärende för detta och dömdes att betala skadestånd till sökandena med diverse sakprövade belopp. Avseende deras yrkande om ersättning för sveda och värk ogillades det helt i samtliga tre ärenden. Avseende den yngre mannen var domstolens motivering att det utöver åberopade journalanteckningar som endast talar om skador som inte krävt medicinsk vård, inte lades fram någon medicinsk utredning om hans fysiska eller psykiska hälsa under den period som yrkandet avsåg. Avseende den ena kvinnan var motiveringen att utredning om sjukskrivning saknas och avseende den andra kvinnan att det inte är styrkt att hennes tillstånd var så allvarligt att hon skulle ha haft rätt till sjukskrivning om hon hade haft ett arbete. I det sistnämnda fallet anförde domstolen vidare att den påstådda skadan inte heller är sådan att det inte alls eller endast med svårighet kan föras bevisning om den.

Brottsoffermyndigheten finner mot bakgrund av den dokumentation (journalanteckningar, rättsintyg och foton) som finns i samtliga tre ärenden, att sökandena har rätt till ersättning för sveda och värk. Beloppet bestäms utifrån hur lång den akuta sjukdomstiden anses vara i respektive fall.
Ärende 10558/2017, 2555/2018, 3836/2018

Fråga om brottsskadeersättning för sveda och värk vid mord (anhörigersättning) samt kränkning vid mord och mordbrand

När N.N. var på arbetet mördade hans maka deras tre minderåriga barn i familjens lägenhet och vid tillfället anlade hon även brand i lägenheten. Hon tog därefter sitt eget liv.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Avseende sveda och värk

Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med 60 000 kronor för sveda och värk med följande motivering. Högsta domstolen har i NJA 2017 s. 1208 uttalat att en nära anhörigs psykiska personskada till följd av ett uppsåtligt dödande schablonmässigt ska medföra ersättning för sveda och värk med 60 000 kronor. Denna ersättning motsvarar en akut sjuktid på omkring tre år. I rättsfallet NJA 2007 s. 953 prövade domstolen rätten till ersättning för sveda och värk vid förlust av två nära anhöriga. Domstolen uttalade att det är fråga om en och samma läkningsprocess och att även om den akuta sjuktiden kan bli längre då någon mister två nära anhöriga lämpar sig inte detta förhållande som grundval för en särskild schabloniserad ersättning. I stället bör enligt domstolen i det särskilda fallet krävas utredning som visar att dödsfallen har orsakat den nära anhörige psykiska besvär av ersättningsbart slag som överstiger vad schablonen innefattar. Då det inte var visat att N.N:s lidande överstigit vad schablonen innefattar lämnades ersättning med 60 000 kronor.

Avseende kränkning för morden

Eftersom morden inte var riktade mot N.N. saknades förutsättningar för att lämna ersättning för kränkning.

Avseende kränkning för mordbranden

Mordbrand, som är ett allmänfarligt brott, kan i vissa fall utgöra ett angrepp mot den personliga friden och medföra rätt till rätt till ersättning för kränkning. I detta ärende var brottet inte riktat mot N.N. Han har inte heller utsatts för någon risk att skadas då han inte var hemma vid tiden för gärningen. Mot bakgrund av att N.N:s hem totalförstörts har han dock i så särskild grad berörts av brottet att han har rätt till ersättning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med praxisenliga 10 000 kronor för kränkning för mordbranden.
Ärende 730/2018

Fråga om hur händelsen ska rubriceras

Brottsoffermyndigheten fann att den beskjutning som två personer utsatts för skulle rubriceras som försök till grov misshandel respektive framkallande av fara för annan.

En man befann sig på förarplatsen i en stillastående bil med sin son i baksätet när en okänd man på moped körde upp bredvid förarplatsen och uppvisade en pistol. Mannen på mopeden körde därefter i väg men återvände direkt och höjde vapnet. Bilföraren körde då så fort han kunde från platsen och tre skott träffade förardörren. Mannen på mopeden förföljde bilen och avlossade ytterligare skott. Total avlossades fem till sex skott och minst fem skott träffade bilen. Bilföraren träffades av glassplitter i ansiktet och fick smärta i foten. Ingen gärningsperson kunde bindas till brottet.

Då gärningspersonens uppsåt är okänt ska brottet mot bilföraren rubriceras som försök till grov misshandel. Då det inte är visat att gärningspersonen var medveten om att någon befann sig i baksätet ska brottet mot sonen rubriceras som framkallande av fara för annan. Ärendet gick åter till referenten för fortsatt handläggning.
Ärende 966/2018 och 967/2018

Fråga om jämkning

Brottsoffermyndigheten fann att brottsskadeersättning till en person som blivit skjuten ska jämkas.

En person besökte en idrottsturnering. När denne satt vid idrottsplanen kom två okända och beväpnade gärningspersoner (X och Y) till platsen. Enligt vittnen avfyrade både X och Y skott. X avfyrade enligt vittnen i vart fall ett skott direkt riktat mot personen, varav ett träffade personen i bröstkorgen. Personen försökte fly från platsen. X följde då efter och avfyrade återigen skott, av vilket ett träffade personen i benet. X avvek därefter från platsen tillsammans med Y.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Enligt 12 § brottsskadelagen får brottsskadeersättning jämkas om det är skäligt med hänsyn till att den skadelidande genom sitt uppträdande i samband med brottet eller på annat liknande sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet har ökat skaderisken.

Brottsoffermyndigheten bedömde att det med beaktande av händelseförloppet för brottet och personens egna uppgifter var övervägande sannolikt att det varit fråga om en uppgörelse i kriminella kretsar. Genom personens inblandning i kriminell verksamhet har denne utsatt sig för en ökad risk att skadas. Brottsskadeersättningen ska därför jämkas. Enligt myndighetens praxis jämkas ersättningen till noll.
Ärende 1786/2018

Fråga om brottsskadeersättning vid försök till mord

Brottsoffermyndigheten fann att en person som blivit knivhuggen i ryggen hade rätt till brottsskadeersättning med en summa om 128 400 kronor, varav 3 400 kronor för sveda och värk samt 125 000 kronor för kränkning.

En person angreps i sin flickväns lägenhet av en man. Mannen gjorde flera utfall med en kniv och utdelade flera knivhugg mot personen. Av tingsrättens och hovrättens domar framgår att det fanns ett hämndmotiv till brottet. Personens flickvän hade tidigare haft ett förhållande med mannen och flickvännen hade uppgett till mannen att personen misshandlat henne. Personen dömdes senare för misshandeln mot flickvännen. Mannen dömdes för försök till mord i hovrätten och att betala skadestånd för sveda och värk samt kränkning med en total summa om 128 400 kronor. Personen ansågs ha rätt till brottsskadeersättning med samma belopp.
Ärende 128/2018

Senast uppdaterad:2020-11-17