Aktuella beslut den 26 november 2018

Vid sammanträdet med Nämnden för brottsskadeersättning den 26 november 2018 avgjordes bland annat följande ärenden.

Fråga om brottsskadeersättning efter terrorattentatet på Drottninggatan trots att personerna inte finns upptagna som målsägande i domen

Två personer som inte fanns med som målsägande i domen efter terrorattentatet på Drottninggatan den 7 april 2017 får 125 000 kronor i brottsskadeersättning för kränkning. Två andra personer som inte heller fanns med som målsägande i domen anses ha varit vittnen till händelsen. Eftersom de själva inte varit utsatta för brott har de inte rätt till brottsskadeersättning.

I domen finns 138 personer med som målsägande. Det var även andra som befann sig på Drottninggatan när attentatet inträffade men som inte fick målsägandestatus i rättsprocessen. De ansågs inte ha varit utsatta för brott och kan därför inte heller få någon ersättning från Brottsoffermyndigheten. Det fanns även de som befann sig på Drottninggatan men som inte kontaktade polisen förrän det var för sent att medverka i rättegången. Nämnden för brottsskadeersättning har nu avgjort fyra sådana ärenden.

Två av personerna anses ha blivit utsatta för brott och har rätt till brottsskadeersättning med 125 000 kronor för kränkning. De promenerade på den del av Drottninggatan där lastbilen körde endast ett fåtal sekunder senare. De sprang mot den östra fasaden, det vill säga i den riktning där faran var som störst. De hade också lastbilen i ryggen, vilket fördröjde tidsutrymmet att hinna undan. Förhållandena är sammantagna sådana att konkret fara för döden har förelegat. Brottsoffermyndigheten finner att gärningen ska bedömas som försök till mord, i likhet med tingsrättens bedömning för målsäganden upptagna i domen vars omständigheter näst intill är identiska med dessa två personers.
Ärende 9211/2018 och 10164/2018

De andra två personerna befann sig i en butik respektive strax utanför butiken när lastbilens framfart upptäcktes på ett avstånd om cirka 70 meter bort. Brottsoffermyndigheten finner att konkret fara för döden inte kan konstateras utifrån tillgängligt underlag. Detsamma gäller faran för svår kroppsskada. Myndigheten konstaterar att de visserligen var nära lastbilen när den passerade men att de befann sig inne i en butik vid tillfället med någorlunda god marginal att sätta sig i säkerhet. Det är därmed inte visat att de har utsatts för brott utan de är i stället att bedöma som vittnen. De kan därför inte få någon brottsskadeersättning.
Ärende 10116/2018 och 10165/2018

Fråga om brottsskadeersättning till den lilla flicka som blev nedsläppt i en kraftverksdamm av sin pappa

Brottsoffermyndigheten har betalat ut brottsskadeersättning till en liten flicka, vars pappa släppte ner henne i en kraftverksdamm så att hon skadades svårt. Flickan, som utsattes för försök till mord, fick ersättning för kränkning med 150 000 kr. Hon fick även brottsskadeersättning med 5 000 kronor för att hon bevittnat när pappan utsatte hennes mamma för brott.

En flicka utsattes för försök till mord av sin pappa genom att han släppte ner henne från en bro vid en kraftverksdamm. Flickan var 11 månader vid brottet och tillfogades livshotande personskada. Hovrätten dömde pappan för brotten att betala skadestånd till flickan med bland annat yrkade och sakprövade 150 000 kronor för kränkning. Tingsrätten konstaterade att ersättning för kränkning normalt bestäms till 125 000 kronor i de fall där någon utsätts för ett mordförsök och som en följd av detta drabbas av allvarliga skador, vilket också har skett i detta fall. Tingsrätten kunde dock också konstatera att gärningen i det här fallet har riktats mot ett spädbarn som saknat all förmåga att värja sig mot angreppet, samt att den som utfört gärningen var hennes vårdnadshavare som hon har kunnat sig förvänta sig trygghet och omtanke ifrån. Mot bakgrund av detta ansåg tingsrätten att flickan skulle tillerkännas kränkningsersättning med det begärda beloppet, 150 000 kr. Hovrätten fastställde tingsrättens dom i skadeståndsdelen och dömde pappan för brotten till fängelse i 12 år.

Brottsoffermyndighetens bedömning 

Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med det belopp som domstolen hade dömt ut. Ersättningen bestämdes därför till 150 000 kronor för kränkning.

Tre av ledamöterna i Nämnden för brottsskadeersättning var skiljaktiga och ville bevilja flickan brottsskadeersättning för kränkning för mordförsöket med 200 000 kr.
Ärende 4864/2018

Flickan bevittnade också när hennes mamma utsattes för misshandel samt grovt olaga hot av pappan. I samband med att mamman försökte få tillbaka flickan från pappan tog pappan ett strypgrepp på mamman och knuffade ned henne på marken. Han uttalade även hotelser mot mamman att han skulle bryta nacken på flickan. Brotten skedde när mamman försökte hindra pappan att från att döda eller allvarligt skada flickan. Flickan bevittnade brotten mot mamman då pappan höll i henne under hela händelseförloppet. Pappan försökte i direkt anslutning till brotten att döda flickan genom att kasta eller släppa ner henne i en kraftverksdamm. Hovrätten dömde pappan för misshandel samt grovt olaga hot och att betala skadestånd till mamman med bland annat 20 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsskadeersättning lämnas till ett barn som bevittnat ett brott som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person. Ersättningen bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till hur grovt det bevittnade brottet är.

Av utredningen i ärendet framgår att flickan befunnit sig i sin pappas famn när han misshandlade och hotade hennes mamma. Den brottslighet som flickan bevittnat är sådan att den varit ägnad att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i förhållande till en närstående person. Flickan har därför rätt till brottsskadeersättning. Brottsoffermyndigheten bestämmer ersättningen till 5 000 kr.
Två av ledamöterna i Nämnden för brottsskadeersättning var skiljaktiga och ville bevilja flickan brottsskadeersättning för bevittnande med 10 000 kr. De ansåg att den ersättning som enligt praxis döms ut vid barns bevittnande var för lågt satt med hänsyn till den forskning som finns gällande den skada som drabbar barn vid misshandel, respektive bevittnande av misshandel mot närstående.
Dnr 10558/2018

Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid misshandel och grovt olaga hot till den kvinna vars flicka släpptes ned i en kraftverksdamm.

Brottsoffermyndigheten fann att den kvinna, vars dotter släpptes ned i en kraftverksdamm och som själv utsatts för misshandel och grovt olaga hot, hade rätt till ersättning för kränkning med 50 000 kr. Myndigheten ansåg inte att det mordförsök som dottern utsatts kunde anses riktat mot kvinnan på så sätt att hon hade rätt till ersättning för det brottet.

Kvinnan misshandlades av sin man genom att han tog strypgrepp på henne och knuffade omkull henne utanför familjens bostad. Mannen utsatte även kvinnan för grovt olaga hot genom att hota att knäcka nacken på deras gemensamma dotter om hon kom närmare. Mannen utövade våldet och hotet mot kvinnan när hon försökte få tillbaka deras gemensamma dotter från mannen och försökte hindra honom att gå iväg och allvarligt skada eller möjligen döda dottern. Mannen försökte sedan döda dottern genom att kasta eller släppa ner henne från en kraftverksbro. Till följd av brottet orsakades dottern livshotande personskada och svävade länge mellan liv och död. Hovrätten dömde mannen för försök till mord mot dottern och misshandel samt grovt olaga hot riktat mot kvinnan. Hovrätten dömde mannen till fängelse i 12 år. Han dömdes även att betala skadestånd till kvinnan med såvitt här är av intresse med 20 000 kronor för kränkning.

Domstolarna bedömde att kvinnan inte hade rätt till kränkning för mordförsöket på hennes dotter. I domskälen anfördes bland annat följande. Rätten till kränkningsersättning följer av   2 kap 3 § skadeståndslagen, där det framgår att den som allvarligt kränker någon genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär.

Regelns formulering ger inte utrymme för att tillerkänna kränkningsersättning till någon annan än den som utsatts för brott (se exempelvis NJA 1993 s 41). Brottsoffermyndigheten har dock i ett beslut den 16 november 2015 tillerkänt en anhörig brottsskadeersättning för den kränkning hon drabbades av till följd av två mord samt ett mordförsök som alla riktades mot hennes barn, där gärningspersonen var barnens pappa. Brottsoffermyndigheten uttalade i sitt beslut att kvinnan ansågs berättigad till ersättning eftersom det framgått tydligt att syftet med morden var att hämnas på eller straffa kvinnan i egenskap av barnens mamma och att gärningarna därför ansågs innefatta ett moment av synnerligen allvarlig misshandel riktad mot närstående.

Domstolarna konstaterade att kvinnan, som i målet är målsägande avseende andra brott än det nu aktuella, var närvarande under förloppet och att gärningspersonen gav uttryck för vad han avsåg att göra. Det som har framkommit om förloppet talade dock inte för att det huvudsakliga syftet med gärningen var att tillfoga kvinnan psykiskt lidande. De uttalanden som riktades mot henne under förloppet på kraftverksbron framstod snarare som en mindre del av en gärning som huvudsakligen riktades mot dottern. Domstolarna ansåg därför inte att gärningen är sådan att kvinnan är berättigad till kränkningsersättning för mordförsöket.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Även om flera omständigheter talar för att mannens mordförsök mot dottern synes vara riktat mot kvinnan fann inte Brottsoffermyndigheten att det fanns skäl att frångå domstolarnas bedömning i denna del. Någon ersättning kunde därför inte lämnas för försök till mord. Brottsoffermyndigheten ansåg dock att kvinnan genom händelsen har utsatts för grovt olaga hot när mannen höll dottern över räcket och hotade att släppa henne i kraftverksdammen.

Brotten mot kvinnan har utförts mot henne när hon försökte få tillbaka dottern från mannen och försökte hindra honom från att gå iväg och allvarligt skada eller möjligen döda dottern. Kvinnan har befunnit sig i en mycket utsatt position under ett relativt utdraget tidsförlopp. Dessutom fann Brottsoffermyndigheten att bedömningen även bör omfatta det olaga hot som kvinnan utsattes för när mannen höll dottern över räcket och hotade att släppa henne i kraftverksdammen. För den allvarliga kränkning som kvinnan utsatts för har hon sammantaget rätt till ersättning med 50 000 kr.

Tre av ledamöterna i Nämnden för brottsskadeersättning var skiljaktiga och ville bevilja kvinnan ytterligare brottsskadeersättning för kränkning för mordförsöket på dottern i enlighet med Brottsoffermyndighetens avgörande i det så kallade Dalarömorden där kränkning utgick till barnens mamma med 100 000 kr.
Ärende 4837/2018

Senast uppdaterad:2020-11-17