Aktuella beslut den 18 april 2016

Vid sammanträdet med Nämnden för brottsskadeersättning den 18 april 2016 avgjordes bland annat följande ärenden.

Fråga om brottsskadeersättning vid bevittnande av mordförsök

Brottsoffermyndigheten fann att brottsskadeersättning vid bevittnande av försök till mord ska lämnas med ett schablonbelopp om 30 000 kr när det är fråga om gärningar av allvarligt slag.

Två syskon bevittnade när deras pappa utsatte deras mamma mordförsök. Pappan högg mamman upprepade gånger med kniv i överkroppen. Hovrätten dömde mannen till tio års fängelse. Vid bedömningen av straffvärdet framhöll hovrätten som en försvårande omständighet att brottet begåtts inför flickan och med pojken i ett angränsande rum.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsskadeersättning lämnas till ett barn som bevittnat ett brott som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person. Ersättningen bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till hur grovt det bevittnade brottet är. Vid denna bedömning är det i första hand straffvärdet som ska beaktas.

Vid bevittnande av mord har Brottsoffermyndigheten fastställt en schabloniserad ersättning på 50 000 kr när straffet är livstids fängelse och 40 000 kr när påföljden är ett tidsbestämt straff. Brottsoffermyndigheten gör bedömningen att ersättning för bevittnande av försök till mord av allvarligt slag ska lämnas med ett schablonbelopp på 30 000 kr.

Det mordförsök som syskonen bevittnat är sådant som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i förhållande till en närstående person och är av grövre slag. De har därför rätt till brottsskadeersättning med 30 000 kr.

Ärende 9143-44/2015

 

Fråga om brottsskadeersättning vid bevittnande av brott begånget av en äldre bror

Brottsoffermyndigheten fann att brottsskadeersättning inte skulle lämnas till fyra syskon som bevittnat när deras äldre bror misshandlade deras mamma.

Fyra barn i åldern tre till åtta år bevittnade när deras 18-årige bror misshandlade deras mamma. Brodern sparkade mamman på ena axeln två gånger och tog strypgrepp på henne.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsskadeersättning lämnas till ett barn som bevittnat ett brott som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person. De fall som avses med bestämmelsen är när ett barn t.ex. bevittnar hur en förälder blir utsatt för brott av den andre föräldern eller av någon annan närstående till barnet. Det är en särskild kvalificerad form av trygghet som avses, nämligen den i relationen mellan främst föräldrar, andra vuxna närstående och barn. Brott som begås av ett jämnårigt syskon omfattas inte av bestämmelsen.

I detta fall har brottet begåtts av barnens äldre bror. Brottsoffermyndigheten bedömer att brottsligheten inte är sådan att den typiskt sett varit ägnad att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i förhållande till en närstående person. Barnen kan därför inte få någon brottsskadeersättning.

Ärende 10075-78/2015

 

Fråga om brottsskadeersättning för förtal och försök till utpressning

Brottsoffermyndigheten fann att brottsskadeersättning inte skulle lämnas till en man som förmåtts att posera naken via webbkamera och sedan pressats på pengar.

En man kom i kontakt med en kvinna via internet som förmådde honom att klä av sig naken och posera via webbkamera samtidigt som hon spelade in det på film. Kvinnan hotade sedan att sprida filmen om inte mannen betalade en viss summa pengar. När han meddelade att han inte tänkte betala spred hon filmen till flera av hans bekanta och lade ut den på olika webbsidor. I anslutning till filmen fanns en text om mannen med nedsättande innehåll. Kvinnan förblev okänd.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Enligt 5 § brottsskadelagen kan ersättning för kränkning lämnas då någon utsatts för brott som inneburit en allvarlig kränkning av dennes person, frihet eller frid. Kränkning av en persons ära kan inte ersättas med stöd av brottsskadelagen.

Spridningen av filmen med tillhörande text utgör förtalsbrott som är ett ärekränkningsbrott där ersättning för kränkning normalt inte kan lämnas med stöd av brottsskadelagen. Nämnden för brottsskadeersättning har dock i två avgöranden funnit att grovt förtal i vissa särskilda fall även kan utgöra en enligt brottsskadelagen ersättningsgill fridskränkning. I dessa ärenden var det fråga om spridning av privata filmer och bilder där skildringen skett i en relation där målsägandena borde ha kunnat förutsätta att det inträffade skulle förbli en privat angelägenhet mellan dem och deras dåvarande pojkvänner.

Brottsoffermyndigheten anser inte att gärningen i detta fall inneburit ett sådant slag av allvarlig fridskränkning att ersättning kan lämnas med stöd av brottsskadelagen.

När det gäller försök till utpressning, som i och för sig är ett angrepp på en persons frid, anser inte Brottsoffermyndigheten att gärningen inneburit en sådan allvarlig kränkning att ersättning kan lämnas.

Ärende 7389/2015

 

Fråga om brottsskadeersättning för förtal och dataintrång

Brottsoffermyndigheten fann att en kvinna, vars nakenbilder hade spritts på internet, inte hade rätt till brottsskadeersättning.

En person tog sig in på en kvinnas Facebook- och Instagramkonton, ändrade hennes lösenord och publicerade på dessa sidor och på en fristående hemsida bilder på henne då hon var naken. Polisen lade ned förundersökningen med motiveringen att den som kunde misstänkas för brotten hade lämnat landet och inte förväntades återkomma.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Enligt 5 § brottsskadelagen kan ersättning för kränkning lämnas då någon utsatts för brott som inneburit en allvarlig kränkning av dennes person, frihet eller frid. Kränkning av en persons ära kan inte ersättas med stöd av brottsskadelagen.

Spridningen av de bilder där kvinnan var naken utgör förtalsbrott. Förtal är ett ärekränkningsbrott där ersättning för kränkning normalt inte kan lämnas med stöd av brottsskadelagen. Nämnden för brottsskadeersättning har dock i två avgöranden funnit att grovt förtal i vissa särskilda fall även kan utgöra en enligt brottsskadelagen ersättningsgill fridskränkning. I dessa ärenden var det fråga om spridning av privata filmer och bilder där skildringen skett i en relation där målsägandena borde ha kunnat förutsätta att det inträffade skulle förbli en privat angelägenhet mellan dem och deras dåvarande pojkvänner.

Brottsoffermyndigheten anser inte att gärningen i detta fall inneburit ett sådant slag av allvarlig fridskränkning att ersättning kan lämnas med stöd av brottsskadelagen.

Brottsskadeersättning för kränkning vid dataintrång har lämnats då någon olovligen berett sig tillgång till sjukvårdsjournaler som rör annan person. Brottsoffermyndigheten finner inte att det av utredningen i ärendet framgår att det dataintrång som kvinnan utsatts för har inneburit en sådan allvarlig kränkning att ersättning kan lämnas.

Dnr 7179/2015

 

Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning

Brottsoffermyndigheten fann att fyra kvinnor, som förmåtts att utföra sexuella tjänster åt en man som utnyttjat deras narkotikamissbruk och försett dem med narkotika, hade rätt till ersättning för kränkning med 70 000 kr.

Fyra kvinnor utsattes för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning av en man som försåg dem med starka morfinpreparat som de var beroende av. Mannen utnyttjade kvinnornas beroende och förmådde dem att betala för narkotikan genom att utföra sexuella tjänster åt honom. Mannen dömdes för brottet och att betala skadestånd till var och en av kvinnorna med bl.a. 70 000 kr för kränkning. Kvinnorna fick brottsskadeersättning med samma belopp.

Ärende 6206/2015, 7844/2015, 8785/2015 och 10787/2015

 

 

 

Senast uppdaterad:2016-06-08