Aktuella beslut den 17 februari 2020

Vid sammanträdet med Nämnden för brottsskadeersättning den 17 februari 2020 avgjordes bland annat följande ärenden.

Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid olaga integritetsintrång

En 13-årig pojke misshandlades av en annan pojke som slog och knäade honom i ansiktet. Händelsen bevittnades och filmades av ett flertal andra ungdomar vid hans skola och filmerna spreds sedan via internet. Samtliga inblandade var under 15 år gamla och polisen inledde därför ingen förundersökning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

På föreliggande utredning kan Brottsoffermyndigheten konstatera att materialet har spridits. Det är dock oklart vem som faktiskt gjort sig skyldig till spridningen. Materialet spreds bland en stor krets personer och kunde förväntas medföra allvarlig skada för honom. Intrång har därigenom gjorts i hans privatliv. Brottsoffermyndigheten finner att gärningen ska bedömas som olaga integritetsintrång. För den allvarliga kränkning som pojken utsatts för har han rätt till ersättning med 5 000 kronor för kränkning.
Ärende 494/2019

Fråga om ett förtalsbrott ska bedömas som grovt eller av normalgraden

En okänd gärningsperson öppnade ett Tinderkonto och publicerade olovligen en retuscherad bild på en man iklädd en jacka med bombbälte och med en detonator i handen. Bilden spreds under ungefär fyra månader via en chatgrupp på den gymnasieskola där mannen arbetade som lärare. Polisen lade ned förundersökningen eftersom vidare utredning inte förväntades leda till att brott kunde styrkas mot viss person.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten fann att den som publicerat bilen utpekat mannen som brottslig och klandervärd i sitt levnadssätt, och att han därmed blivit utsatt för ett förtal.

Enligt 5 § brottsskadelagen kan brottsskadeersättning för kränkning lämnas då någon utsatts för brott som inneburit en allvarlig kränkning av dennes person, frihet eller frid eller genom grovt förtal. För att brottsskadeersättning för kränkning ska kunna lämnas vid förtalsbrott krävs alltså att brottet är grovt. Vid bedömningen av om ett förtalsbrott är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen med hänsyn till uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen av spridningen eller annars, var ägnad att medföra allvarlig skada.

Med hänsyn till den utredning som föreligger i ärendet finner Brottsoffermyndigheten – vid en samlad bedömning av samtliga omständigheter – att det förtalsbrott som mannen har utsatts för inte är att anses som grovt. Han har därför inte rätt till någon brottsskadeersättning för kränkning.
Ärende 6210/2019

Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid olovlig identitetsanvändning

En okänd person hade skapat en profil i en kvinnas namn på en sexkontaktsida på internet. I annonsen angavs att hon ville träffa män för att ha sex. Hennes kontaktuppgifter i form av mobilnummer och e-postadress framgick i annonsen. Vidare fanns det en ansiktsbild på kvinnan i profilen. I en så kallad chattfunktion kopplad till profilen hade den som utgav sig för att vara kvinnan bett flera män att höra av sig till henne och skicka bilder. Kvinnan upptäckte vad som hade hänt genom att hon under några dagar fick ett stort antal SMS, några MMS och e-postmeddelanden samt ett par telefonsamtal från för henne främmande män, som kom med oanständiga förslag. Några av männen skickade även bilder på sig själv bland annat på sina könsorgan. Förundersökningen lades ned med motiveringen att det inte gick att bevisa vem eller vilka som begått gärningen.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Ersättning för kränkning kan  lämnas när någon utsatts för ett brott som inneburit en allvarlig kränkning av den personliga integriteten. Genom att någon olovligen har använt sig av kvinnans identitetsuppgifter, vilket medfört olägenhet för henne bland annat i form av att hon på olika sätt har kontaktats av för henne okända män, har hon utsatts för olovlig identitetsanvändning, vilket är ett brott som kan berättiga till ersättning för kränkning. För den allvarliga kränkning som kvinnan utsatts för genom det aktuella brottet har hon rätt till ersättning med 5 000 kronor.
Ärende 6579/2019

Senast uppdaterad:2020-11-17