Aktuella beslut den 12 januari 2017

Vid nämndsammanträdet den 12 januari 2017 behandlades bland annat följande ärenden.

Fråga om brottsskadeersättning för kränkning till polis som blivit beskjuten

Brottsoffermyndigheten fann att en polis som blivit beskjuten av rånare varit utsatt för ett mordförsök och hade rätt till ersättning för kränkning med 100 000 kronor.

En polis följde efter en bil med ett antal rånare. Han hade tidigare fått veta att rånarna var beväpnade med automatvapen. Efter en stund stannade rånarna sin bil och ställde den tvärs över vägbanan. En av rånarna klev ur bilen och avlossade skott mot polisbilen. Två skott träffade polisbilen. Polisen blev inte skadad. Domstolen friade en av rånarna för försök till mord eftersom det inte var styrkt att det var han som avlossat skotten.

Brottsoffermyndigheten hade tidigare prövat polisens rätt till ersättning och kommit fram till att gärningen inte inneburit en sådan allvarlig kränkning att ersättning kunde lämnas. Den bedömning som då gjordes var att utredningen i ärendet inte gav stöd för att slutsatsen att polisen hade utsatts för ett försök till mord.

Polisen begärde omprövning i Nämnden för brottsskadeersättning som gjorde följande bedömning.

Om Brottsoffermyndigheten anser att ett beslut om brottsskadeersättning har blivit oriktigt på grund av nya omständigheter ska beslutet ändras. Myndigheten kan även ändra beslutet om det har blivit oriktigt av någon annan anledning, till exempel felaktig rättstillämpning. Myndigheten kan bara ändra beslutet om det inte blir till nackdel för den som beslutet gäller.

Mot bakgrund av vad som kommit fram i ärendet, den bevisning som finns, det väckta åtalet och vad som anförs i tingsrätts- och hovrättsdomen får polisen anses ha utsatts för försök till mord av okänd gärningsman och att han till följd av detta också utsatts för en kränkning.

När det gäller frågan om polisen i detta fall har utsatts för en allvarlig kränkning som berättigar honom till ersättning eller inte måste hänsyn tas till att det i viss mån ingår i arbetsuppgifterna för en polis att ingripa mot till exempel våldsamma personer. Poliser i tjänsten är utsatta för särskilda risker att mötas med hot och våld. Lagstiftaren har på olika sätt tagit hänsyn till detta, till exempel vid utformningen av lagregler om polisens befogenheter och om våld eller hot mot tjänsteman. Ersättning för kränkning kan inte utgå vid varje våldshandling, utan någon undre gräns måste gälla. En polis måste vara beredd på att mötas med visst våld och ha en större mental beredskap inför detta än andra. När den nämnda gränsen har passerats, saknas emellertid grund för att generellt utdöma lägre ersättning till en polis än till ett annat brottsoffer. En prövning måste ske av omständigheterna i varje enskilt fall, med utgångspunkt i att polisen inte varit skyldig att tåla det inträffade.

För den allvarliga kränkning som polisen i detta fall utsatts för har han rätt till ersättning med 100 000 kronor.

Två av ledamöterna i Nämnden för brottsskadeersättning var skiljaktiga och ansåg att det tidigare beslutet inte skulle ändras.
Ärende 4720/2016

Senast uppdaterad:2020-11-17