Aktuella beslut 20 april 2015

Nämnden för brottsskadeersättning den 20 april 2015

Vid sammanträdet med Nämnden för brottsskadeersättning den 20 april 2015 avgjordes bl. a. följande ärenden.

Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid grov misshandel som orsakat en livshotande personskada

Brottsoffermyndigheten fastställde en schabloniserad ersättning för kränkning vid grov misshandel som orsakat en livshotande personskada till 75 000 kr.

En man utsatte sökanden för grov misshandel genom att tilldela honom upprepade slag och sparkar mot huvudet och kroppen. Mannen stampade även på sökandens huvud och kropp. Delar av misshandeln utfördes när sökanden låg medvetslös på golvet. Genom misshandeln tillfogades han smärta, sårskador, svullnader på huvud och kropp samt en blödning i buken. Skadan i buken var livshotande. Tingsrätten dömde mannen för bl.a. grov misshandel till fängelse i två år och sex månader och att betala skadestånd till sökanden med bl.a. sakprövade 75 000 kr för kränkning. Vid bestämmandet av kränkningsersättningens storlek hänvisade domstolen till att Brottsoffermyndigheten i juni 2013 fastställt schablonbeloppet för kränkning vid synnerligen grov misshandel till 100 000 kr. Mot den bakgrunden bestämde domstolen ersättningen för kränkning till 75 000 kr.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten höjde under 2013 nivåerna för kränkning vid försök till mord och synnerligen grov misshandel. Ersättningen för kränkning vid försök till mord med allvarlig eller livshotande personskada bestämdes till 125 000 kr. Vid försök till mord med lindrig eller ingen personskada samt vid synnerligen grov misshandel bestämdes ersättningen till 100 000 kr. Skälen till höjningen var den skärpta synen på grova våldsbrott i kombination med det förändrade penningvärdet. 

Sedan slutet av 1990-talet tillämpas en schabloniserad kränkningsersättning på 60 000 kr vid grov misshandel med livshotande personskada. I linje med höjningarna 2013 anser Brottsoffermyndigheten att det även finns skäl att höja nivån på kränkningsersättning vid denna typ av misshandel. I likhet med domstolen anser myndigheten att 75 000 kr är en skälig ersättning för kränkning vid grov misshandel med livshotande personskada. Sökanden har därför rätt till ersättning för kränkning med 75 000 kr.

Dnr 381 2015


Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid grov misshandel som orsakat en allvarlig men inte livshotande personskada

Brottsoffermyndigheten fastställde en schabloniserad ersättning för kränkning vid grov misshandel som orsakat en allvarlig personskada till 50 000 kr. På grund av de försvårande omständigheterna i ärendet beviljades sökanden ersättning för kränkning med 60 000 kr.

En man utsatte sökanden för grov misshandel i bostaden. Misshandeln bestod i att mannen upprepade gånger högg och stack sökanden med en kniv mot bl.a. bål, armar och ben samt slog och sparkade honom. Av våldet tillfogades sökanden smärta samt stick- och skärsår på bålen, vänster arm och höger ben. Tingsrätten dömde mannen för grov misshandel till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Han dömdes även att betala skadestånd till sökanden med bl.a. sakprövade 50 000 kr för kränkning. Vid bestämmandet av kränkningsersättningens storlek tog domstolen bl.a. hänsyn till att det varit fråga om en allvarlig misshandel med upprepade slag, sparkar samt knivhugg som sökanden utsatts för i sitt eget hem. 

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten har idag höjt den schabloniserade ersättningen för kränkning vid grov misshandel med livshotande personskada från 60 000 kr till 75 000 kr. Vid grov misshandel med främst stickvåld mot buken tillämpas sedan länge ett schablonbelopp för kränkning på 40 000 kr när skadorna inte varit livshotande. Myndigheten anser att även nivån med allvarlig men inte livshotande personskada bör höjas och bestämmer normalbeloppet till 50 000 kr.

I nu aktuellt fall har sökanden i sitt hem fått ta emot upprepade slag, sparkar och knivhugg. Det har varit fråga om allvarligt våld med ett förhållandevis utdraget händelseförlopp. Mot bakgrund av dessa försvårande omständigheter anser myndigheten att sökanden har rätt till ersättning för kränkning med 60 000 kr.

Dnr 6521 2014


Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid grov misshandel som orsakat en allvarlig men inte livshotande personskada

Brottsoffermyndigheten fann att en man, som utsatts för grov misshandel som orsakat en allvarlig personskada, hade rätt till ersättning för kränkning med 50 000 kr.

En man högg och skar sökanden i buken och i bröstkorgen med en kniv. Våldet medförde sårskador. Hovrätten dömde mannen för grov misshandel och att betala skadestånd till sökanden med sakprövade 40 000 kr för kränkning. 

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten har idag höjt den schabloniserade ersättningen för kränkning vid grov misshandel med livshotande personskada från 60 000 kr till 75 000 kr. Vid grov misshandel när skadan varit allvarlig men inte livshotande har myndigheten höjt den schabloniserade ersättningen för kränkning från 40 000 kr till 50 000 kr. 

Med anledning av detta anser myndigheten att sökanden har rätt till ersättning för kränkning med 50 000 kr.

Dnr 10750 2014

 

Senast uppdaterad:2016-06-08