Aktuella beslut 16 november 2015

Vid sammanträdet med Nämnden för brottsskadeersättning den 16 november 2015 avgjordes bland annat följande ärenden.

Fråga om brottsskadeersättning för spridning av en privat film på porrsajter

Brottsoffermyndigheten ger för första gången statlig brottsskadeersättning till en ung kvinna som utsatts för spridning av en privat film på porrsajter. Det blir möjligt eftersom Högsta domstolen i en uppmärksammad dom konstaterat att en sådan handling inte bara är en allvarlig ärekränkning utan också en kränkning av privatlivet. Brottsoffermyndigheten fann att kvinnan hade rätt till brottsskadeersättning med 35 000 kr för kränkning.

En 17-årig kvinnas före detta pojkvän filmade när han och kvinnan hade samlag. Filmen lades ut på två porrsajter på nätet och såväl skildring som publicering skedde utan kvinnans kännedom och medgivande. Brottet ansågs som grovt med hänsyn till innehållet i filmen och till att filmen nått stor spridning. Tingsrätten dömde mannen för grovt förtal. Målet överklagades i skadeståndsdelen till hovrätten och vidare till Högsta domstolen (NJA 2015 s.86).

Högsta domstolen bedömde att mannens handling hade inneburit en allvarlig kränkning inte bara av kvinnans anseende och självkänsla utan även av hennes privatliv (frid) genom att filmen avsåg en rent privat angelägenhet, nämligen ett samlag mellan henne och gärningspersonen i hans hem. Domstolen ansåg att, genom filmmediets större genomslagskraft, ett angrepp på anseendet och privatlivet som sker genom film i allmänhet är allvarligare än om angreppet sker i tal eller skrift. Det förhållandet att filmen fanns på porrsajter var enligt domstolen ägnat att väcka särskild uppmärksamhet. Vidare uttalade domstolen att det typiskt sett också får anses allvarligare om uppgifterna avser en ung person. Högsta domstolen bedömde att ersättningen för kränkning skäligen skulle bestämmas till 70 000 kr.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Enligt 5 § tredje stycket brottsskadelagen får brottsskadeersättning för kränkning inte lämnas med ett lägre belopp än vad som följer av en sakprövad dom, om inte annat följer av brottsskadelagen.

Kränkning av någons ära kan inte ersättas med stöd av brottsskadelagen. Detta har lagstiftaren uttryckligen mer än en gång tagit ställning till. Utmärkande för de brott som grundar rätt till brottsskadeersättning för kränkning är att de innefattar ett angrepp på den skadelidandes personliga integritet, närmast dennes privatliv och människovärde. Det saknar då betydelse till vilken brottstyp en gärning rent straffrättsligt är att hänföra. Det innebär i detta sammanhang att en gärning som rubriceras som grovt förtal, förutom att kränka den skadelidandes ära, även kan utgöra en enligt brottsskadelagen ersättningsgill fridskränkning. Eftersom kränkning av ära inte kan ersättas, måste Brottsoffermyndigheten – för att inte lagstiftarens intentioner ska kringgås – självständigt bedöma med vilket belopp fridskränkningen i sig kan ersättas med stöd av brottsskadelagen.

I aktuellt fall har kvinnan olovligen skildrats i pornografisk film som publicerats mot hennes vilja. Med hänsyn till att hon vid skadehändelsen var minderårig och att filmen har funnits på två olika porrsajter under en veckas tid har kvinnan rätt till ersättning med 35 000 kr för kränkning av hennes frid.

Tre av ledamöterna i Nämnden för brottsskadeersättning var skiljaktiga och ville bevilja kvinnan full brottsskadeersättning för kränkning i enlighet med Högsta domstolens dom.

Dnr 5675/2015

 

Fråga om brottsskadeersättning för spridning av en privat film på porrsajter

Brottsoffermyndigheten fann att en kvinna, som utsatts för spridning av bilder och en privat film på porrsajter, hade rätt till ersättning för kränkning med
20 000 kr.

En kvinna utsattes för grovt förtal av sin före detta pojkvän. Under ett halvårs tid laddade mannen upp 12 nakenbilder av kvinnan samt en videofilm som visade henne på två olika porrsajter på internet. Genom uppladdningarna har fotona och filmen blivit tillgängliga för andra personer och fått spridning. Det var kvinnan som skickade fotona och filmen till mannen i samband med att de delade intima bilder mellan varandra. Tingsrätten dömde mannen för grovt förtal och att betala skadestånd till kvinnan med bland annat 70 000 kr för kränkning. I fråga om beloppets storlek hänvisade tingsrätten till Högsta domstolens avgörande i rättsfallet NJA 2015 s. 86, där ersättningen för kränkning också bestämdes till 70 000 kr.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Inledningsvis hänvisades till motiveringen i ovan nämnda rättsfall, NJA 2015 s.86.
Av utredningen i ärendet framgår att filmen och bilderna av kvinnan har funnits på två olika porrsajter under i vart fall sex månader. Publiceringen skedde utan kvinnans kännedom och medgivande och kan förutsättas ha fått stor spridning. Enligt Brottsoffermyndighetens mening har skildringen skett i ett sådant sammanhang att kvinnan kunnat förutsätta att fotona och filmen skulle förbli en privat angelägenhet mellan henne och hennes före detta pojkvän.

Brottsoffermyndigheten har i dag lämnat ersättning för kränkning med 35 000 kr till en minderårig flicka som utsatts för grovt förtal genom att hon olovligen skildrats i film och filmerna publicerats henne ovetandes och mot hennes vilja. Vid bestämmande av ersättningens storlek i förevarande fall ska beaktas att kvinnan vid gärningen var över 18 år. Skildringen har inte skett henne ovetandes eller mot hennes vilja. Mot bakgrund av dessa omständigheter har kvinnan rätt till ersättning med 20 000 kr för kränkning av hennes frid.

Tre av ledamöterna i Nämnden för brottsskadeersättning var skiljaktiga och ville bevilja kvinnan full brottsskadeersättning för kränkning i enlighet med tingsrättens dom.

Dnr 7308/2015

 

Fråga om ersättning för kränkning vid kränkande fotografering

Brottsoffermyndigheten fann att en flicka, som utsatts för kränkande fotografering i ett duschrum, hade rätt till ersättning för kränkning med
10 000 kr.

Den 13-åriga flickan befann sig på sin skola och stod i duschbåset med stängd dörr, men med öppningar mot tak och golv, och duschade när en klasskamrat böjde sig ner, stack in sin mobiltelefon och tog i smyg kränkande bilder/filmer på henne. Gärningspersonen visade därefter bilderna/filmerna för flera personer.
Brottsoffermyndigheten fann att flickan, för den allvarliga kränkningen av hennes personliga integritet som brottet inneburit, hade rätt till ersättning med 10 000 kr.

Dnr 4168/2015

 

Fråga om brottsskadeersättning för kränkning i samband med mord

 

Brottsoffermyndigheten ger för första gången statlig brottsskadeersättning för kränkning i samband med de så kallade Dalarömorden

 

En kvinna begärde ersättning för kränkning med anledning av mordet på hennes två söner och ett mordförsök på hennes dotter som utförts av barnens far som hämnd mot kvinnan. Tingsrätten dömde kvinnans f.d. man, tillika barnens pappa, för brotten och att betala skadestånd till henne för sveda och värk (vilket tidigare har utgått via Brottsoffermyndigheten). 

 

Brottsoffermyndighetens bedömning

 

Enligt 5 § brottsskadelagen betalas brottsskadeersättning för den skada det innebär att någon allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet eller frid. Bestämmelsen tar sikte på den integritetskränkning som drabbar den mot vilken brottet begås och kan inte anses ge rätt till ersättning för någon annan (se t.ex. NJA 1993 s. 41). Lagstiftaren har dessutom övervägt och avvisat en särskild rätt till ersättning för kränkning till efterlevande till den som dödats genom ett brott. I samband med att en lagreglerad rätt för efterlevande att i vissa fall få ersättning för personskada infördes uttalade regeringen nämligen att det – utöver det utrymme som redan kan finnas – inte bör införas någon rätt till ersättning för kränkning för de efterlevande (prop. 2000/01:68 s. 37). Att en viss rätt ändå skulle kunna finnas förutsattes alltså.  

 

Utgångspunkten måste således alltid vara att mord inte kan ge de efterlevande någon rätt till ersättning för kränkning. I det nu aktuella fallet framgår dock tydligt att själva syftet med morden varit att hämnas på eller straffa kvinnan i egenskap av barnens mamma och därmed tillfoga henne allvarligt psykiskt lidande. Gärningarna kan därför anses innefatta ett moment av synnerligen allvarlig misshandel riktad mot en närstående. För detta angrepp mot hennes person bör kvinnan vara berättigad till kränkningsersättning. Ersättningen bör mot bakgrund av den synnerligen allvarliga kränkningen bestämmas till 100 000 kr.

 

Dnr 5937/20158


 

Senast uppdaterad:2016-06-08