Överklagande och omprövning

Kan Brottsoffermyndighetens beslut om brottsskadeersättning överklagas?

Nej – Brottsoffermyndighetens beslut får enligt brottsskadelagen inte överklagas. Däremot kan beslutet omprövas.

 

Vad är en omprövning?

En omprövning innebär att Brottsoffermyndigheten ser över det tidigare beslutet och eventuell tillkommande utredning eller nya omständigheter som tillkommit i ärendet. 

 

Omprövningsärenden avgörs alltid på en högre beslutsnivå än det ursprungliga beslutet och kan avgöras av en beslutsfattare med särskild delegation, brottsskadechefen, generaldirektören eller Nämnden för brottsskadeersättning.

 

En omprövning kan leda till att beslutet ändras eller att myndigheten konstaterar att beslutet är riktigt. Ett beslut kan till exempel ändras i situationer där det kommit fram nya omständigheter som visar att det tidigare beslutet inte längre kan anses vara korrekt.  Ett beslut kan inte ändras till nackdel för sökanden.

 

Vem kan begära omprövning?

Endast sökanden eller den som företräder sökanden såsom vårdnadshavare, förvaltare/god man eller ombud kan begära omprövning. Ombud, förvaltare och god man måste också kunna styrka sin rätt att företräda sökanden. Om fullmakt eller andra handlingar som styrker behörigheten har skickats in till oss tidigare behöver dessa inte skickas in på nytt.

 

Hur lång tid har jag på mig att skicka in en begäran om omprövning?

En begäran om omprövning måste normalt sett ha kommit in till oss inom tio år från dagen för det beslut som det begärs omprövning av.

 

Hur gör jag för att begära omprövning? 

   

  • En begäran om omprövning bör vara skriftlig. En begäran via e-post kan eller en muntlig begäran kan bara godtas om vi kan säkerställa att det är rätt person som begär omprövning (se ovan under rubriken: Vem kan begära omprövning?). En skriftlig ansökan är till fördel för sökanden eftersom den oftast också ger myndigheten ett utförligare material att ta ställning till.

  • En begäran ska vara tydlig och fullständig när den skickas in. Vill du ge in nya handlingar/utredning bör dessa ges in tillsammans med begäran. Möjligheten för dig att komplettera ärendet senare kan vara begränsad.
  • Använd e-ansökan eller vår blankett när du begär omprövning. 
  • Din begäran om omprövning skickas till:
    Brottsoffermyndigheten
    Box 470
    90109 UMEÅ

När får jag besked om beslut?

Det beror på vilken belastning myndigheten har för tillfället. Normalt sett avgörs ärendet inom fyra månader, men det kan ta kortare eller längre tid. När beslutet är fattat skickas det till sökanden per post.

 

Blankett – Begäran om omprövning av beslut om brottsskadeersättning

Senast uppdaterad:2018-01-29