Mer om brottsskadeersättning

Om den dömde gärningspersonen inte kan betala skadeståndet och det inte heller finns någon försäkring som täcker hela skadan, kan du ha rätt till ersättning från staten. Den kallas brottsskadeersättning och regleras i brottsskadelagen (2014:322). Det är olika regler som gäller för skadestånd och brottsskadeersättning och ersättningsbeloppen kan därför vara olika.
Brottsskadeersättning
För att få brottsskadeersättning när gärningspersonen är okänd krävs att det finns en utredning, till exempel polisens förundersökning, som visar att skadan har uppkommit till följd av brott och inte genom en olyckshändelse.

Det är möjligt att få brottsskadeersättning för personskador och för kränkning. I undantagsfall kan även sakskador och rena förmögenhetsskador ersättas.

För en fördjupad information och beskrivning av ersättningsnivåer - se Brottsoffermyndighetens referatsamling.


Personskada
Med personskada menas fysisk och psykisk skada. För att ge rätt till ersättning får skadan inte vara bagatellartad. Den ska vara medicinskt påvisbar, vilket betyder att det ska kunna konstateras en skada vid en medicinsk undersökning. Observera att en schabloniserad ersättning för sveda och värk utgår vid vissa typer av brott, till exempel är den schabloniserade ersättningen vid våldtäkt 15 000 kronor. Då behöver du inte skicka in en medicinsk utredning för att få ersättning.

Vid personskada kan brottsskadeersättning lämnas för:

 • kostnader för sjukvård, samtalsterapi och andra utgifter som har samband med skadan
 • inkomstförlust
 • fysiskt och psykiskt lidande som går över (sveda och värk), till exempel om den skadade varit inlagd på sjukhus eller genomgått smärtsam behandling
 • bestående skador (lyte och men), till exempel ärr, förlust av tänder, nedsatt syn eller hörsel
 • särskilda olägenheter till följd av en bestående skada, till exempel mycket påtagliga besvär i arbetslivet.
Du kan också få ersättning för skada på kläder, glasögon, tandprotes och liknande föremål som du bar på sig vid brottstillfället. Däremot kan du inte få brottsskadeersättning för förlorade eller förstörda pengar, smycken, klocka, mobiltelefon eller plånbok.


Dödsfall
Om en person dödats genom brott kan ersättning lämnas till anhöriga för:

 • begravningskostnad och i skälig omfattning andra kostnader till följd av dödsfallet
 • förlust av underhåll
 • ersättning till nära anhörig, så kallad anhörigersättning i form av sveda och värk.

 

Kränkning
Vid vissa typer av brott har brottsoffer rätt till ersättning för den kränkning som brottet innebär. För att du ska kunna få ersättning måste det enligt brottsskadelagen vara fråga om en allvarlig kränkning av offrets person, frihet eller frid.

Exempel på brott som ger rätt till ersättning för kränkning är misshandel, rån, olaga hot, hemfridsbrott och överträdelse av besöksförbud. Du kan också få ersättning för kvinnofridsbrott och de allra flesta fall av sexuella övergrepp.

 
Barn som bevittnat våld
Barn som har bevittnat ett brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person har rätt till brottsskadeersättning. Staten har på detta sätt tagit på sig ett speciellt ersättningsansvar för barn som bevittnat allvarliga brott mot en närstående, trots att barnet inte kan få skadestånd från förövaren.

Läs mer om ersättning till Barn som bevittnat våld.


Sak- och rena förmögenhetsskador
Med sakskada menas både skada på föremål, till exempel genom skadegörelse, och förlust av föremål genom exempelvis stöld. En ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som uppkommer utan att någon drabbas av en sakskada eller en skada på sin person. Som exempel kan nämnas skada när någon utsatts för bedrägeri. Möjligheten att få brottsskadeersättning för dessa skador är mycket begränsad.


Rymlingsfall
Den som tillfogats en sakskada har rätt till brottsskadeersättning om skadan orsakats av någon som var intagen i:

 • kriminalvårdsanstalt
 • hem för unga lagöverträdare
 • hem för tvångsvård av missbrukare och unga eller
 • häkte.

Den vanligaste situationen när det gäller rymlingsfall är att den intagne har rymt och begått brott. Även brott under permission eller frigång kan ersättas. En förutsättning för ersättning är att brottet har begåtts i Sverige. För att kunna bestämma om gärningspersonen har tillhört någon av dessa kategorier måste personen vara känd eller så måste det finnas mycket starka skäl att misstänka att brottet har begåtts av en intagen.

När det gäller rena förmögenhetsskador orsakad av en rymling krävs dessutom att det föreligger särskilda skäl. Exempel på särskilda skäl är när en äldre person lurats att lämna ifrån sig värdeföremål till en rymling eller när en rymling begått brottet mot en arbetsgivare, fosterförälder, övervakare eller liknande person.

Ömmande fall
I undantagsfall kan du få brottsskadeersättning för sak- och rena förmögenhetsskador även om det inte är en rymling som har orsakat skadan.  Då krävs antingen att skadan inneburit att brottsoffret har svårt att försörja sig och sin familj eller att det finns omständigheter som gör att brottsskadeersättning framstår som särskilt angelägen. Det kan till exempel vara när en äldre person i en ekonomiskt utsatt situation luras att släppa in besökare i sin bostad och blir bestulen på värdeföremål eller besparingar.

 
Brott i Sverige och utomlands
Både de som bor i Sverige och de som är här tillfälligt som turister, för arbete eller studier kan ha rätt till brottsskadeersättning för personskada och kränkning. Boende i Sverige som utsätts för brott utomlands under till exempel ett tillfälligt arbete eller en semester kan också ha rätt till brottsskadeersättning. Du kan söka ersättning både i det land där brottet begicks och i Sverige.


Avdrag från ersättningen
Om du har fått ersättning från gärningspersonen eller sitt försäkringsbolag räknar Brottsoffermyndigheten bort dessa belopp från brottskadeersättningen innan utbetalning.

Exempel:
Person A har blivit tilldömd skadestånd med 20 000 kronor. Gärningspersonen har kunnat betala 3 000 kronor. Genom sin hemförsäkring får person A ut 4 500 kronor.
Person A ansöker om brottsskadeersättning och den bestäms till 20 000 kronor. Från det beloppet dras 3 000 kronor för skadeståndet och 4 500 kronor för försäkringsersättningen som redan betalats ut. Brottsoffermyndigheten betalar ut 12 500 kronor i brottsskadeersättning till person A.

Jämkning
Om brottsoffret har ökat risken för att bli skadad, till exempel genom att uppträda provocerande eller delta i kriminell verksamhet, kan Brottsoffermyndigheten sänka ersättningen. Att minska eller helt ta bort ersättningen för personskada och kränkning kallas att ersättningen jämkas. Även ersättningen för sak- och rena förmögenhetsskador kan på samma sätt jämkas om du inte har varit försiktig med din egendom. Det kan hända att Brottsoffermyndigheten med stöd av brottsskadelagen sätter ned ersättningen mer än vad domstolen har sänkt skadeståndet.


Ansökan
Det finns en särskild ansökningsblankett för brottsskadeersättning. Blanketten finns bland annat hos polis, domstolar, advokater samt brottsoffer- och kvinnojourer. Beställ blanketten direkt från Brottsoffermyndigheten, gör en elektronisk ansökan eller skriv ut blanketten. När du skickar in ansökningsblanketten bör du också skicka in kopia av polisrapport, eventuell dom, läkarintyg, kvitton och andra handlingar som styrker ersättningskraven. Det finns ett informationsblad om detta på blanketten.

Barn under 18 år får inte själva ansöka om brottsskadeersättning. Istället är det vårdnadshavaren, eller vid gemensam vårdnad båda vårdnadshavarna, som ska ansöka för barnets räkning. Ansökan får göras av endast den ena vårdnadshavaren om den andra vårdnadshavaren har begått brottet eller om det finns särskilda skäl.

Hjälp med ansökningsblanketten
Behöver du hjälp med att fylla i blanketten kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten. Upplysningar kan också lämnas av polis, åklagare, domstolar samt brottsoffer- och kvinnojourer.

När ska ansökan göras?
Ansökan om ersättning ska lämnas in till Brottsoffermyndigheten inom tre år från brottet eller från att det rättsliga förfarandet har avslutats. Det senare innebär att ansökan ska ske inom tre år från att förundersökningen lagts ner eller från att domen vunnit laga kraft. Brottsoffermyndigheten har rätt att i vissa fall pröva en ansökan som lämnats in senare.

Vad händer sedan?
Varje ansökan registreras hos Brottsoffermyndigheten och får ett diarienummer. Så snart det har skett får den som gjort ansökan ett brev från myndigheten där det står vem som kommer att arbeta med ärendet. Hur lång tid det kan ta tills det finns ett beslut i ärendet är svårt att ange. Den tiden beror bland annat på om ansökan är fullständig eller behöver kompletteras och på hur omfattande skador den avser.

 
Ersättningsnivåer
Den som utsatts för brott kan få brottsskadeersättning för personskada och kränkning. De poster som ersätts under personskada är de kostnader och den inkomstförlust du har haft på grund av brottet. Dessutom kan du få ersättning för sveda och värk med 2 600 kronor per månad (år 2020) om du är akut sjuk eller har så ont att du inte kan arbeta. Den som har fått en bestående skada på grund av brott kan få ersättning för lyte och men.

Ofta är den stora ersättningsposten kränkningsersättning. Endast allvarliga kränkningar av den personliga integriteten ersätts. Ersättningsnivåerna för kränkning börjar vid 5 000 kr och någon övre gräns finns inte. Om en domstol har prövat hur mycket gärningspersonen ska betala i skadestånd för kränkning får Brottsoffermyndigheten inte bestämma brottsskadeersättningen för kränkning till ett lägre belopp än domstolen beslutat, om inte annat följer enligt lag. Däremot kan Brottsoffermyndigheten betala ut högre belopp.

Nedan följer exempel på några olika brott och ungefärliga nivåer för kränkningsersättning.
 • Misshandel av mindre allvarligt slag och verbalt olaga hot, 5 000 kr
 • Rån med vapen, 10 000 – 15 000 kr
 • Våldtäkt, oftast 100 000 kr
 • Mordförsök, 125 000 kr
 • Våldtäkt mot barn, 100 000 kr – 125 000 kr
 • Grövre eller upprepade sexuella övergrepp mot barn, minst 150 000 kr

För en fullständig beskrivning av ersättningsnivåerna för kränkning hänvisas till Brottsoffermyndighetens referatsamling.
Senast uppdaterad:2020-07-01