Handläggning av brottsskadeersättning

Det är Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet som handlägger ärenden om brottsskadeersättning.

När en ansökan om brottsskadeersättning kommer in till Brottsoffermyndigheten registreras den och får ett diarienummer. Ansökan och andra inskickade handlingar läggs i en akt.

Akten går till tjänstemän på brottsskadeenheten som går igenom ärendet och bedömer om det behöver kompletteras. Vissa ärenden kräver också ytterligare utredning. När granskningen är gjord skickas ett brev till sökanden med bekräftelse på att ärendet kommit in till myndigheten. Brevet anger också diarienummer och vilken beredningsassistent som är kontaktperson. När komplettering och eventuell utredning är klar tar någon av de beslutsfattande juristerna på enheten beslut i ärendet.

Från det att en ansökan om brottsskadeersättning skickas in till Brottsoffermyndigheten tar det vanligen mellan två och sex månader innan ett brev med ersättningsbeslutet kommer.

Enklare ärenden där all nödvändig utredning skickats in redan med ansökan kan gå snabbare. Det är när myndigheten måste begära in kompletteringar som det tar längre tid.

Var därför noga med att läsa instruktionerna på ansökningsblanketten och skicka direkt in det som behövs! Vissa komplicerade ärenden kan ta längre tid än sex månader, men då beror det i regel på att myndigheten behöver begära in ytterligare uppgifter från läkare, psykolog eller liknande.

Senast uppdaterad:2020-03-06