Barn som bevittnat våld mot närstående

Barn som har bevittnat ett brott som är ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person har rätt till brottsskadeersättning. Staten har ett speciellt ersättningsansvar för barn som bevittnat allvarliga brott mot en närstående, trots att barnet inte kan få skadestånd från förövaren. Det som framförallt avses är att barnet bevittnar våld och hot i en nära relation.

Vem räknas som närstående?
Som närstående räknas främst mor, far, foster- eller styvföräldrar. Även mor- och farföräldrar och andra nära släktingar kan vara närstående. Det kan också handla om övergrepp mot syskon.  Oftast krävs det att barnet har en nära och förtroendefull relation till både den som slår och blir slagen. Att barnet t.ex. bevittnar att mamma blir misshandlad av en för barnet okänd person ger alltså inte rätt till ersättning.

Den som är under 18 år vid brottstillfället räknas som barn
Med barn avses den som var under 18 år när brottet begicks. Uttrycket ”bevittnat brott” innebär främst att barnet har sett eller hört den brottsliga handlingen. Vilka brott som kan ge rätt till ersättning ska bedömas utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Vilka brott kan leda till ersättning?
Bevittnande av vålds- och sexualbrott ger rätt till ersättning. De fall som avses är där ett barn bevittnat till exempel att en förälder blivit misshandlad av den andra föräldern eller av någon annan närstående till barnet. Det kan också handla om övergrepp mot syskon. Även när en förälder hotat den andra föräldern eller slagit sönder det gemensamma hemmet inför barnet kan ersättning utgå.

Framför allt är det den skada, kränkning och fara som brottet kan antas ha skapat som ska beaktas. Allvaret i det eller de brott som barnet bevittnat avgör ersättningens storlek.

Fällande dom krävs
För att ett barn som bevittnat brott ska kunna få brottsskadeersättning krävs i de allra flesta fall en fällande dom för det brott som barnet bevittnat. Dessutom måste det finnas någon form av dokumentation, helst i förundersökning, gärningsbeskrivning eller dom, som visar att barnet sett eller hört brottet.

Ansökan
Barn under 18 år får inte själva ansöka om brottsskadeersättning. Istället är det vårdnadshavaren, eller vid gemensam vårdnad båda vårdnadshavarna, som ska ansöka för barnets räkning. Ansökan får göras av endast den ena vårdnadshavaren om den andra vårdnadshavaren har begått brottet eller om det finns särskilda skäl. 

Barn som utsatts för eller bevittnat brott har alltid rätt att ansöka om brottsskadeersättning till sin 21-årsdag.

Brottsoffermyndigheten har ett utbildningsuppdrag 2012-2013
Barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer ska synliggöras. Därför har regeringen gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser riktade till poliser och åklagare.

Polis och åklagare ska i förundersökningar om våld i nära relation, genom dokumentation, i högre grad synliggöra barns närvaro vid brottstillfället. Dels för att barnen kan få ut brottsskadeersättning samt få stöd och skydd och dels för att domstolarna senare i brottmålsprocessen ska kunna tillämpa den särskilda straffskärpningsgrunden i brottsbalken.

Uppdraget är slutfört och en redovisning lämnades till regeringen i december 2013.


Informationsmaterial
Broschyren "Barn och unga som brottsoffer" ger mer information om denna form av brottsskadeersättning. Det finns också en särskild blankett för ansökan om brottsskadeersättning till barn som bevittnat våld.

Under fliken Material och Publikationer kan du läsa, ladda ned och beställa informationsmaterial och ansökningsblanketter.

Läs en utförlig beskrivning om brottsskadeersättning till barn som bevittnat våld i Brottsoffermyndighetens referatsamling för 2009 (s. 23-27).

Senast uppdaterad:2017-11-28