Brottsskadeersättning

Om en dömd gärningsperson inte kan betala skadeståndet och du inte har någon försäkring som täcker skadan, kan du i vissa fall få ersättning från staten. Sådan ersättning kallas brottsskadeersättning.

När kan man ha rätt till brottsskadeersättning?
För att man ska kunna få brottsskadeersättning måste brottet polisanmälas. Man måste också ha undersökt de andra möjligheterna till ersättning. Det betyder att man inte kan få brottsskadeersättning om man redan har fått full ersättning genom skadestånd eller från sin försäkring.

Ansökan om brottsskadeersättning måste skickas in till Brottsoffermyndigheten inom tre år efter att

  • brottet begicks
  • förundersökningen lades ned eller
  • domen efter rättegången ”vann laga kraft” och inte längre kan överklagas.


Barn som utsatts för brott har alltid rätt att ansöka om brottsskadeersättning till den dag hon eller han fyller 21 år.

Vad kan man få brottsskadeersättning för?
Personskada
Man kan i första hand få brottsskadeersättning för personskador. En personskada kan vara fysisk eller psykisk. Skadan ska kunna konstateras vid en medicinsk undersökning.

Man kan till exempel få brottsskadeersättning för

  • kostnader för sjukvård och samtalsterapi
  • inkomstförlust
  • fysiskt och psykiskt lidande som går över (sveda och värk)
  • bestående skador (lyte och men)


Sakskada
Brottsoffer kan också få brottsskadeersättning för skada på till exempel kläder och glasögon som han eller hon hade på sig vid brottstillfället. Däremot kan man inte få brottsskadeersättning för förlorade eller förstörda pengar, smycken, klocka, mobiltelefon eller plånbok.

Det är svårt att få brottsskadeersättning för sakskador eller så kallade rena förmögenhetsskador. Med sakskada menas skada på föremål, till exempel genom skadegörelse, eller förlust av föremål genom stöld. En ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som uppkommer utan att någon drabbas av en sakskada eller en personskada, till exempel att någon utsatts för bedrägeri.

Kränkning
Vid vissa typer av brott har brottsoffer rätt till brottsskadeersättning för den kränkning som brottet innebär. För att man ska kunna få brottsskadeersättning måste det enligt lagen vara fråga om en allvarlig kränkning av offrets person, frihet eller frid.

Exempel på brott som ger rätt till brottsskadeersättning för kränkning är misshandel, rån, olaga hot, hemfridsbrott och överträdelse av kontaktförbud. Man kan också få brottsskadeersättning för kvinnofridsbrott och de allra flesta fall av sexuella övergrepp.


Ansökan om brottsskadeersättning
För att kunna få brottsskadeersättning fyller man i en särskild ansökningsblankett. Blanketten kan fyllas i och skickas in elektroniskt alternativt beställas från Brottsoffermyndigheten eller skrivas ut från hemsidan. Den finns också hos polis, domstolar, advokater samt brottsoffer- och kvinnojourer.

När man skickar in ansökningsblanketten bör man även skicka in kopia av polisrapport, eventuell dom, läkarintyg, kvitton och andra handlingar som underlag. Det här kan du läsa om i informationsbladet som sitter ihop med blanketten.


Hjälp med blanketten
Behöver man hjälp att fylla i ansökningsblanketten kan man vända sig till Brottsoffermyndigheten, polis, åklagare, domstolar eller brottsoffer- och kvinnojourer.

Kontaktuppgifter för stöd till brottsoffer
Ansökan om brottsskadeersättning
Läs, skriv ut och beställ ansökningsblanketter och informationsmaterial
Mer om brottsskadeersättning

Senast uppdaterad:2015-05-04