Ansökan om brottsskadeersättning

Du ansöker om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten.

Att ansöka om brottsskadeersättning är enkelt och kostnadsfritt. Du fyller i en ansökningsblankett och skickar in till oss och sedan ser vi till att vi får in det underlag vi behöver för att kunna pröva ansökan. Vanligtvis beställer vi in all utredning på egen hand. Det är bara i undantagsfall som du som sökande behöver skicka in något material. Det innebär att du i regel inte behöver något ombud som hjälper dig med detta. För att få hjälp med ansökningsblanketten kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten eller en lokal brottsoffer- eller kvinnojour.

Ansökan måste i regel ha kommit in till myndigheten inom tre år från brottet eller från det att det rättsliga förfarandet har avslutats. Barn som utsatts för brott har alltid rätt att ansöka om brottsskadeersättning till sin 21-årsdag.

Ansökan kan göras elektroniskt eller skriftligt

För att kunna få brottsskadeersättning fyller du i en elektronisk ansökan eller en ansökningsblankett. Du kan beställa blanketten från Brottsoffermyndigheten eller skriva ut den från hemsidan. Den finns också hos polis, domstolar, advokater samt brottsoffer- och kvinnojourer.

Den elektroniska ansökan görs via ett formulär som fylls i och skickas in till Brottsoffermyndigheten direkt via Internet. Läs mer om hur du går tillväga för att ansöka elektroniskt.

När du skickar in ansökningsblanketten bör du även skicka in kopia av polisrapport, eventuell dom, läkarintyg, kvitton och andra handlingar som underlag. Det här kan du läsa mer om i informationsbladet som sitter ihop med blanketten.

Barn under 18 år

Barn under 18 år får inte själva ansöka om brottsskadeersättning. Istället är det vårdnadshavaren, eller vid gemensam vårdnad båda vårdnadshavarna, som ska ansöka för barnets räkning. Ansökan får göras av endast den ena vårdnadshavaren om den andra vårdnadshavaren har begått brottet eller om det finns särskilda skäl. 

Hjälp med blanketten

För att få hjälp med ansökningsblanketten kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten eller en lokal brottsoffer- eller kvinnojour.

Vill du beställa blanketter och annat informationsmaterial gör du det enkelt på sidan Material och publikationer.

Vad kan du få brottsskadeersättning för?

Personskada
Du kan i första hand få brottsskadeersättning för personskador. En personskada kan vara fysisk eller psykisk. Skadan ska kunna konstateras vid en medicinsk undersökning.

Du kan till exempel få brottsskadeersättning för

  • kostnader för sjukvård och samtalsterapi
  • inkomstförlust
  • fysiskt och psykiskt lidande som går över (sveda och värk)
  • bestående skador (lyte och men)

Sakskada
Brottsoffer kan också få brottsskadeersättning för skada på till exempel kläder och glasögon som personen hade på sig vid brottstillfället. Däremot kan du inte få brottsskadeersättning för förlorade eller förstörda pengar, smycken, klocka, mobiltelefon eller plånbok.

Det är svårt att få brottsskadeersättning för sakskador eller så kallade rena förmögenhetsskador. Med sakskada menas skada på föremål, till exempel genom skadegörelse, eller förlust av föremål genom stöld. En ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som uppkommer utan att någon drabbas av en sakskada eller en personskada, till exempel att någon utsatts för bedrägeri.

Kränkning
Vid vissa typer av brott har brottsoffer rätt till brottsskadeersättning för den kränkning som brottet innebär. För att du ska kunna få brottsskadeersättning måste det enligt lagen vara fråga om en allvarlig kränkning av offrets person, frihet eller frid.

Exempel på brott som ger rätt till brottsskadeersättning för kränkning är misshandel, rån, olaga hot, hemfridsbrott och överträdelse av kontaktförbud. Det går också att få brottsskadeersättning för kvinnofridsbrott och de allra flesta fall av sexuella övergrepp.

Ansökningsblanketter

Ansökningsblankett, brottsskadeersättning personskada och kränkning

Ansökningsblankett, brottsskadeersättning, sak- och ren förmögenhetsskada

Ansökningsblankett, brottsskadeersättning, barn som bevittnat brott


Läs allmän grundinformation om brottsskadeersättning.
Mer detaljerad information om brottsskadeersättning.
I broschyren "Ersättning vid brott" finns sammanfattande information.

Senast uppdaterad:2018-11-22