Ersättning vid trafikskador

Om du har fått en personskada till följd av ett trafikbrott ska du anmäla skadan direkt till trafikförsäkringen eller Trafikförsäkringsföreningen. Du ska inte begära ersättning för personskada i domstol. Däremot kan du i vissa särskilda fall ha rätt till ersättning för kränkning.

Personskada

Du kan få ersättning för personskada på olika sätt beroende på var du befann dig då trafikskadan inträffade. Om du färdades i egen bil när du blev skadad får du ersättning genom trafikförsäkringen för fordonet som du färdades i. Om fordonet inte har någon trafikförsäkring får du ersättning genom Trafikförsäkringsföreningen.

Om du gick eller cyklade när du blev skadad får du i första hand ersättning genom trafikförsäkringen för fordonet som orsakade skadan. Om fordonet inte har någon trafikförsäkring eller om fordonet är okänt får du ersättning genom Trafikförsäkringsföreningen.

Den ersättning som kan bli aktuell är kostnader för läkarvård och andra utgifter som hör ihop med skadan. Det kan handla om inkomstförlust, sveda och värk (till exempel upplevelser av smärta eller obehag under den akuta sjuktiden), men också om bestående skador som ärr, förlust av friska tänder och nedsatt syn eller hörsel.
Läs mer på Trafikförsäkringsföreningens hemsida

 

Kränkning

Vid vissa typer av brott har du rätt till skadestånd för den kränkning som brottet innebär. I regel krävs det att det är fråga om ett uppsåtligt brott, men i undantagsfall kan du också få ersättning för kränkning vid oaktsamhetsbrott. Omständigheterna ska då vara så försvårande att handlingen som orsakat skadan närmar sig en uppsåtlig gärning och därför är lika kränkande som ett avsiktligt angrepp på den personliga integriteten.

När domstolen tar ställning till om du har rätt till kränkningsersättning vid oaktsamhetsbrott i trafiken tar de hänsyn till alla objektiva omständigheter kring brottet. De undersöker bland annat om du har fått en personskada och om gärningspersonen visat uppenbar likgiltighet för ditt liv och utsatt dig för fara, till exempel genom att köra berusad eller narkotikapåverkad.

Du kan i vissa fall ha rätt till brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten vid kränkning. Det gäller bland annat om en dömd gärningsperson inte kan betala sitt skadestånd.
Läs mer om brottsskadeersättning

Exempel på hur mycket du kan begära i ersättning för kränkning vid trafikbrott finns i Brottsoffermyndighetens referatsamling, se sidan 115 och framåt.
Läs mer i referatsamlingen (PDF-fil)

Senast uppdaterad:2019-09-05