Vidareutbildning – utsatthet för brott på internet

Brottsofferjouren Västerort har genomfört tre utbildningstillfällen för stödpersoner och personal på temat ”Utsatthet för brott på internet”.
Första träffen gästades av en föreläsare från Institutet för juridik och internet och handlade om näthat. Deltagarna fick en introduktion till begreppet näthat och vad det betyder ur juridisk synpunkt. Gränsen mellan yttrandefrihet och rätten till personlig integritet samt vilka brott som är vanlig på nätet och hur lagstiftningen på området ser ut diskuterades också. Deltagarna fick även exempel med verkliga ärenden där den som utsatts fått ersättning på olika sätt och ärenden där ersättning inte beviljats.

Vid den tredje träffen sammanställde projektansvariga ett diskussionsunderlag och skickade iväg det till volontärerna som förberedelse inför de gemensamma gruppdiskussionerna. I materialet ingick en sammanfattning av BRÅ-rapporten ”Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet”, utdrag ur litteratur kopplat till hur jouren kan ge stöd till anhöriga som är oroliga över vad unga gör på nätet, praktiska tips på vad volontärerna kan informera om i stödsamtal och information om vart de stödsökande kan hänvisas vidare. I materialet ingick också fyra stycken fallbeskrivningar som sedan användes för att diskutera kring och öva på att ge stöd.

Totalt deltog 24 personer i utbildningsträffarna.

Projektansvarig:
Brottsofferjouren Västerort

Senast uppdaterad:2016-10-25