Utbetalning av brottsskadeersättning till underårig

När ett barn, det vill säga en person under 18 år, ska få brottsskadeersättning gäller särskilda regler för hur ersättningen betalas ut.

Brottsoffermyndigheten tar kontakt med överförmyndarnämnden innan myndigheten betalar ut brottsskadeersättning till ett barn. Överförmyndarnämnden bedömer om pengarna ska betalas ut på ett överförmyndarspärrat konto eller på ett konto utan överförmyndarspärr i barnets namn.

Om det gäller brott inom familjen eller om brottsskadeersättningen överstiger ett prisbasbelopp sätts ersättningen alltid in på överförmyndarspärrat konto.

Överförmyndarspärrat konto

När Brottsoffermyndigheten sätter in brottsskadeersättningen på det överförmyndarspärrade kontot skickar myndigheten också en underrättelse till överförmyndaren i den kommun där barnet är bosatt. Överförmyndaren måste godkänna eventuella uttag. Spärren tas automatiskt bort när barnet blir 18 år.

Senast uppdaterad:2020-03-06