Utbildningsuppdrag angående prostitution och människohandel

Brottsoffermyndigheten har på regeringens uppdrag utbildat poliser, åklagare, domare samt personal inom Migrationsverket, sammanlagt ca 700 personer. Uppdraget redovisades 15 december i en rapport.

Brottsoffermyndigheten har genomfört ett utbildningsprogram för poliser, åklagare, domare samt personal inom Migrationsverket för att öka kunskapen om de bakomliggande mekanismer som påverkar förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål och att förbättra bemötandet av de personer som utsatts för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Uppdraget var en del av regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel.

Utbildningsprogrammet togs fram i samråd med samtliga berörda myndigheter. De mest omfattande delarna genomfördes under hösten 2009 och våren 2010. Deltagarna erbjöds då en föreläsningsdag för att ge en bred kunskapsbas och ett tvådagars internat för att ge fördjupad kompetens. Väl medvetna om ledande personers betydelse inbjöds också chefer på olika nivåer inom rättsväsendet och Migrationsverket till att delta i någon av föreläsningsdagarna. I oktober 2010 hölls även en uppföljningsdag för chefer.

Härutöver arrangerade Brottsoffermyndigheten och Rikspolisstyrelsen med medel från sina respektive utbildningsuppdrag elva regionala utbildningsdagar på sju orter i landet under hösten 2010. Programmet då bestod av en föreläsning om effekter av att ha varit i prostitution eller människohandel, effekter som ofta innebär trauma och dissociativa försvar samt ett seminarium med den interaktiva teater som också var ett viktigt inslag under internaten.

Det har utan tvekan funnits ett stort intresse för de erbjudna utbildningarna. Totalt deltog omkring 700 personer inom målgrupperna. Av dem var 100 domare, 63 åklagare, 363 poliser och 173 anställda inom Migrationsverket. Även advokater deltog.

Samtliga moment i utbildningsprogrammet fick överlag mycket positiva omdömen i utvärderingarna. Två aspekter var särskilt uppskattade. Den ena var den interaktiva teatern, som belyste såväl offrets utsatthet som ett antal tveksamma bemötanden av myndighetsrepresentanter. Den andra aspekten var att utbildningen konsekvent genomfördes i blandade och myndighetsövergripande grupper. I redovisningar från internatens gruppdiskussioner framkom många intressanta förslag till förändringar, såväl individuellt för samtliga, som för varje yrkesgrupp och dessutom på mer strukturell nivå. Förslagen sammanfattas i rapporten.

Brottsoffermyndigheten kan konstatera att utbildningen har fallit mycket väl ut. Anställda inom olika delar av rättsväsendet, som normalt inte brukar utbilda sig tillsammans, och tidigare aldrig gjort det gemensamt med personal inom Migrationsverket, har nu mötts omkring ett för alla angeläget tema. Utbildningens olika interaktiva moment har öppnat för att deltagarna kunnat utbyta erfarenheter och kunskaper. De har samtidigt lärt sig mer om varandras yrkesroller. Gemensamma utmaningar och nya möjligheter till samverkan har blivit tydliga. Detta har starkt bidragit till att utbildningen lyckats väl med ambitionen att ge nödvändig kunskap och att utmana till reflektion över egna värderingar och arbetssätt.

Myndighetens uppfattning är att det fortsatt finns behov av större utbildningsinsatser för att öka kunskap om och förbättra bemötande av dem som utsatts i prostitution och människohandel. Det handlar om relativt nya kriminaliseringar och därmed möten med nya offergrupper som dessutom ofta är extremt sårbara och stigmatiserade. Det är dessutom angeläget för att rättsväsendet och Migrationsverket ska kunna få bästa möjliga förutsättningar i det viktiga arbetet mot organiserad brottslighet. Att fokusera på bemötande av ”icke ideala offer” som redan som grupp utmanar många traditionella värderingar och som individuellt kan visa ett aggressivt, otacksamt och/eller sexualiserat beteende har härutöver viktiga spridningseffekter för bemötande också utanför dessa offerkategorier.

Gudrun Nordborg & Chrystal Kunosson

Länk till rapporten Prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Artikeln publicerad i Brottsoffermyndighetens digitala nyhetsbrev 6/2010, december 2010

Senast uppdaterad:2017-09-18