Utbildning om prostitution och människohandel

Brottsoffermyndigheten har på regeringens uppdrag utarbetat ett utbildningsprogram som syftar till att öka kompetensen i frågor som rör prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Utbildningsprogrammet riktar sig till särskilt berörd personal inom Polisen, Åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar och Migrationsverket och genomförs gemensamt för dessa.
 
Ju mer skambelagt och integritetskränkande ett handlande är, desto svårare är det att berätta om. Brott i samband med prostitution och människohandel för sexuella ändamål präglas av just detta. Samtidigt är det då ett professionellt bemötande kan bli helt avgörande för det förtroende som är grunden för en säker rättsprocess.
 
Brottsoffermyndigheten har på regeringens uppdrag utarbetat ett utbildningsprogram som syftar till att öka kompetensen i frågor som rör prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Utbildningsprogrammet riktar sig till särskilt berörd personal inom Polisen, Åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar och Migrationsverket och genomförs gemensamt för dessa. Målen är att förbättra

• kunskapen om de bakomliggande mekanismer som påverkar förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål, och
• bemötandet av de personer som utsatts för prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Brottsoffermyndigheten har utformat programmet i samråd med representanter för Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Migrationsverket.


Utbildningens innehåll
Utbildningen erbjuder kunskap om de mekanismer som ligger bakom förekomsten prostitution och människohandel för sexuella ändamål liksom om dess effekter. Det behövs för att kunna erbjuda ett professionellt bemötande till personer som varit utsatta. Relevanta kunskaper skapar möjlighet att öka tilliten och minska risken för att dessa personer känner sig kränkta i möten med rättsväsendet eller Migrationsverket. Syftet är att bidra till säkrare berättelser och i förlängningen en ökad rättssäkerhet. Utbildningsprogrammet behandlar därför reaktioner och utsatthet hos personer som utnyttjats i prostitution eller människohandel samt deras behov av stöd och skydd. Ett tema är hur mötet med rättsväsendet och Migrationsverket kan upplevas och vilka konsekvenser olika erfarenheter från mötena kan få. Värdefulla erfarenheter förmedlas från olika verksamheter som arbetar med att ge stöd till dessa personer. Bemötande är alltså ett centralt tema under utbildningen.

I utbildningen används flera pedagogiska metoder, bland annat drama och fallbeskrivningar, för att deltagarna bättre ska förstå den komplexa och svåra situation som de utsatta befinner sig i. Utbildningen vill också öka förståelsen för det som kulturellt kan upplevas främmande för svenska myndighetspersoner. Även homosexuella kontexter åskådliggörs.


Föreläsningsdagar och internat
Utbildningen genomförs under två perioder; hösten 2009 samt våren 2010. Den omfattar tre dagar: en inledande föreläsningsdag och ett senare internat under två dagar. Till föreläsningsdagen har, förutom internatdeltagarna, även chefer på olika nivåer inom rättsväsendet och Migrationsverket bjudits in.

Den första föreläsningsdagen genomfördes den 1 oktober 2009 och erbjöd presentationer av en rad kunniga föreläsare. Lars Lööf, chef för barnenheten vid Östersjöstaternas råd, Council of the Baltic Sea States, talade på temat ”Vem är offer för människohandel? Föreställningar, bemötande och ord”. Sven-Axel Månsson, professor i socialt arbete, talade om mäns sexköp och föreställningar och fantasier om den prostituerade. Människohandelsbrottet i Sverige behandlades av Monica Nebelius, rådman vid Malmö tingsrätt och utredningssekreterare i SOU 2008:41 om människohandel, liksom den svenska sexköpslagen genom justitierådet Anna Skarhed, som också leder den pågående utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst (Ju 2008:09). Eva-Britt Svensson, EU-parlamentariker och bl.a. ordförande i utskottet som arbetar med jämställdhetsfrågor gav en bild av hur omvärldens värderingar angående prostitution och människohandel ser ut, särskild inom EU. Ann Wilkens, leg psykoterapeut med särskild inriktning på sexuell traumatisering påvisade att svåra trauman ofta följer för personer med prostitutionserfarenhet. Deltagarna fick även lyssna på en kort radiointervju med en kvinna som tidigare varit prostituerad. Totalt deltog ca 150 personer. Syftet med föreläsningarna är att lägga en teoretisk grund, att presentera fakta och erfarenheter samt att kort belysa frågeställningar som senare fördjupas under internatet. En likartad föreläsningsdag genomförs den 3 februari 2010.

Internaten innehåller interaktiv teater, gruppdiskussioner och föreläsningar. Genom interaktiv teater får deltagarna möjlighet att uppleva och diskutera olika situationer och bemötande kopplat till prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Den interaktiva teatern genomförs av utbildningsföretaget Vardagens Dramatik. Gruppdiskussionerna ger tillfälle till erfarenhetsutbyten samt reflektioner och diskussioner utifrån bl.a. fallbeskrivningar. Föreläsningarna hålls av representanter från de prostitutionsenheter som finns inom socialtjänsterna i Stockholm, Göteborg och Malmö, Mozghan Zachrison, forskare vid Linköpings universitet och Malmö högskola med internationell migration och etniska relationer som specialitet samt anställda från ROSA-projektet i Norge som erbjuder bistånd och skydd i hela Norge dygnet runt för kvinnor som utsatts för människohandel. Internaten avslutas med att journalisten Leif Stenberg samtalar med en representant för Stockholmspolisens Kommission mot människohandel.


Reflektion och fortsättning
Effekten av kontroll och utsatthet vid koppleri eller människohandel är en viktig omständighet att beakta. Den kan vara så stark att det är befogat att tala om en traumatisk bindning, där offret uppfattar den vi ser som förövaren som sin enda trygghet. I sådana fall har förövaren makt att manipulera sitt offer också när en "räddning" tycks nära, vilket myndighetspersoner måste vara observanta på till och med i rättssalen. Detta framkom i våra litteraturstudier och vid olika studiebesök inför utbildningen och visar sig också i vissa erfarenhetsutbyten under internaten.

Utvärderingarna så här långt har visat att utbildningen är mycket uppskattad, vilket är inspirerande och gör att vårt fortsatta arbete känns mycket meningsfullt.

Under hösten 2010 ska en avslutande föreläsnings- och utvärderingsdag arrangeras till vilken främst chefer på olika nivåer inom rättsväsendet och Migrationsverket inbjuds, samma chefer som inbjudits till föreläsningsdagarna. Då kommer möjliga effekter av utbildningsprogrammet samt framtida behov och utvecklingsmöjligheter att diskuteras. Uppdraget ska vara redovisat och slutfört senast den 15 december 2010.

Gudrun Nordborg, projektledare och Chrystal Kunosson, projektadministratör
 
Artikeln publicerad i Brottsoffermyndighetens digitala nyhetsbrev 1/2010, februari 2010
 
 
Senast uppdaterad:2017-05-15