Intervjustudie om kvaliteten vid Hovrätten för Västra Sverige. Vad tycker brukarna?

Hovrätten för Västra Sverige har genomfört en intervjuundersökning med brukarna, dvs. målsägande, vittnen och tilltalade i brottmål.

Kvalitativa intervjuer med totalt 65 brukare har genomförts direkt efter huvudförhandlingen i hovrättens lokaler. Med intervjusvaren som grund kan hovrätten vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten i verksamheten när det gäller den information man ger ut samt den service och det bemötande som ges i samband med huvudförhandlingar.

Hovrätten har förhoppningen att även andra domstolar kan ha nytta av erfarenheterna från intervjuundersökningen i sitt eget kvalitetsarbete.

Undersökningen visar att de åsikter som hovrättens brukare har till stor del är förknippade med brukarens roll i hovrätten samt vilken ”vana” personen i fråga har av att vara i en domstol och att det varierar också beroende på om personen har ett juridiskt ombud eller inte.

Målsägande och vittnen efterfrågar i större utsträckning än tilltalade information både vad gäller huvudförhandlingens gång, vilken roll de själva och övriga i rättssalen har samt information om praktiska saker som hur man hittar till hovrätten och om det finns möjlighet att vänta i ett avskilt väntrum före huvudförhandlingen mm.

När det gäller bemötandet i själva rättssalen är de tilltalade mer uppmärksamma på hur rättens ledamöter uppträder än vad målsägande och vittnen är. Överhuvudtaget har undersökningen visat att uppträdandet och attityden hos rättens ledamöter har stor betydelse för om brukarna känner att domarna har lyssnat på dem och om de upplever sig ha blivit rättvist behandlade.

Rapporten kan beställas från Hovrätten för Västra Sverige.

Telefon: 031-701 22 00
E-post: hovratten.vastrasverige@dom.se
Webbplats: www.vastrahovratten.domstol.se

Projektansvarig:
Hovrätten för Västra Sverige

Senast uppdaterad:2013-11-06