Recommendation R (99) 19 on mediation in penal matters

Flera brottsofferinstrument refererar till utomrättsliga lösningar och till användandet av medling. När Europarådets medlemsstater utvecklar medling i brottmål föreslås de att bygga på ett antal principer som slås fast i rekommendationen om medling i straffrättsliga förfaranden.

Flera brottsofferinstrument refererar till utomrättsliga lösningar och till användandet av medling. När Europarådets medlemsstater utvecklar medling i brottmål föreslås de att bygga på ett antal principer som slås fast i rekommendationen om medling i straffrättsliga förfaranden.

Rekommendationen bygger på en definition enligt vilken medling är: ”varje process i vilken brottsoffret och gärningsmannen har möjligheter, om de ger sitt samtycke, till att delta aktivt i lösningen av olika problem som rör brottet med hjälp av en oberoende tredje part (medlare)”.
Det bör enligt rekommendationen ställas särskilda krav på dem som utför medlingen. Det bör finnas en officiellt godkänd utbildning för medlare som inriktas mot grundläggande kunskaper om det straffrättsliga systemet och konfliktlösning.
Europarådet har låtit utarbeta kompletterande riktlinjer för att målsättningarna i den ursprungliga rekommendationen lättare ska kunna genomföras:

Rekommendation R (99) 19 (svensk översättning av Brå)

Senast uppdaterad:2018-05-31