Recommendation R (85) 11 on the victim's position in the framework of criminal law and procedure

Recommendation R (85) 11 on the victim's position in the framework of criminal law and procedure
Endast på engelska

Rekommendationen innehåller sexton riktlinjer riktade till polisen, åklagarväsendet och domstolarna. Den uppmanar staterna att stärka  brottsoffers rättigheter i rättsprocessen och att ge brottsoffer service i form av hjälp och stöd.

Europarådets rekommendation är en av de mest citerade och använda. Den har också många likheter med FN:s brottofferdeklaration. Av det följer att den behandlar information, ersättning, skydd och bemötandefrågor, dock med den skillnaden att den inte är bindande utan bara förser medlemsländerna med riktlinjer. Rekommendationen anses dock mer konkret än brottsofferdeklarationen och därför lättare att omsätta i verkligheten.

Rekommendationen består av en del som behandlar olika stadier av rättsprocessen och en del som behandlar frågor om medling och förlikning.

I ett holländskt forskningsprojekt som redovisades 2000 studerades hur de länder som då var medlemmar i Europarådet levde upp till riktlinjerna i rekommendationen. Projektet hade också till syfte att urskilja vad som fungerar i fråga om stöd till brottsoffer i rättsprocessen. En slutsats av avhandlingen var att det fanns stora skillnader mellan länderna bl.a. på grund av olika rättsliga traditioner i Europarådets medlemsländer men att inget land ännu helt levde upp till riktlinjerna i rekommendationen.

Senast uppdaterad:2011-11-28