Människohandel

Människohandel, som är den moderna formen av slaveri är en stor industri som beräknas kosta mellan 5 och 9 billioner dollar årligen. Enligt FN:s uppgifter om människohandel utnyttjas de flesta av dem som faller offer för människohandel sexuellt eller prostitueras.
Människohandel beskrivs av FN som ett brott mot mänskligheten. Den internationella definitionen av människohandel återfinns i FN:s protokoll om handel med människor från 2000. Barn som utnyttjas sexuellt i kommersiellt syfte betraktas som offer för människohandel även om våld eller tvång inte har använts mot dem.

En orsak till att människohandel existerar är fattigdom men de stora vinsterna och den höga efterfrågan är också bidragande orsaker liksom att riskerna att åtalas för brott är små. Brott som gäller människohandel är svåra att utreda och åtala av flera olika skäl.

Att brotten ofta har en gränsöverskridande karaktär gör att det uppstår problem med bevisning och tolkning. Korruption i rättsväsendet är också ett stort problem när det gäller att komma till rätta med dessa brott. Det är väldigt få som åtalas och döms för och avsaknaden av data och forskning om människohandel är ett problem.

FN arbetar på många sätt mot människohandel, bl a genom sitt globala program mot människohandel (The UNODC Global Programme against Trafficking in Human Beings, GPAT) som går ut på att ta fram fakta, utvärdera och ge teknisk assistans.

FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) har utarbetat särskilda verktyg (s k toolkit) inom olika områden i rättsväsendet och ett av dessa gäller människohandel. Det innehåller checklistor för att kunna utvärdera nationellt arbete med människohandel. UNODC och ger också ut guider för nationellt lagstiftningsarbete mot människohandel.

En särskild kampanj mot människohandel har också lanserats som ska stödja ideella organisationer i deras arbete med människohandel.

Arbetet med offer för människohandel handlar framförallt om skydd av offren, identifiering, hänvisning av offer till hjälporganisationer (referral) och reintegrering.

Det internationella regelverket om människohandel består av såväl bindande som icke bindande normer. Allra viktigast är FN:s konvention om organiserad brottslighet och dess tillhörande protokoll men flera internationella konventioner refererar till människohandel, t ex FN:s barnkonvention och FN:s konvention om diskriminering av kvinnor från 1979.

Definitionen av människohandel
Den internationella definitionen av människohandel återfinns i FN:s protokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn.

Definitionen är inte begränsad till handel med människor för sexuella ändamål. Även när offret har samtyckt kan en handling anses som människohandel. Definitionen går ut på en uppräkning av olika åtgärder och de olika former av otillbörliga medel som kan användas för dessa åtgärder.

Här är definitionerna på engelska och svenska:
“Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs” .

”Människohandel innebär rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av personer genom hot eller bruk av våld eller andra former av tvång bortförande bedrägeri vilseledande, maktmissbruk eller missbruk av en persons utsatta belägenhet eller givande eller mottagande av betalning eller förmåner för att erhålla samtycke från en person som har kontroll över en annan person i syfte att utnyttja denna person. Utnyttjande skall innebära åtminstone utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuellt utnyttjande tvångsarbete eller slaver eller med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor träldom eller avlägsnade av organ.”

Läs mer om de internationella dokumenten kring människohandel genom att klicka på följande rubriker:

Senast uppdaterad:2014-08-27