Deklarationen och handlingsplanen från FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking (1995)

Fourth World Conference on Women Beijing Declaration, Peking-deklarationen, sammanfattar den mycket omfattande Platform for Action, som antogs vid FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995.

Den antogs med enhällighet och innehåller målsättningar på internationell, nationell och regional nivå. Handlingsplanen är indelad i olika kapitel gällande t.ex. utbildning, hälsa och våld mot kvinnor och i de olika kapitlen finns strategiska målsättningar.

De tre målsättningarna som gäller våld mot kvinnor är:

  • vidta samordnade åtgärder för att förhindra och avskaffa våld mot kvinnor,
  • studera orsakerna till våld mot kvinnor och följderna därav samt effektiviteten hos förebyggande åtgärder,
  • avskaffa människohandel med kvinnor och stödja offer för våld  i samband med prostitution och människohandel.


Deklarationen och handlingsplanen från Peking betonar att staterna, så långt det är möjligt, bör undvika att tillgripa reservationer. De rekommenderar att staterna ska begränsa sina reservationer till konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor och att de reservationer som görs ska vara så precisa och begränsade som möjligt.

Senast uppdaterad:2019-10-04