Europeiska unionen, EU

EU:s arbete med brottsoffer
Rådets direktiv om ersättning till brottsoffer (2004)
Syftet med lagstiftningen om europeisk brottsskadeersättning är att garantera att offer för våldsbrott ska få ersättning oavsett var i unionen de befinner sig när de drabbas av brott. För att underlätta för medborgarna slår direktivet fast att det ska finnas ett system för samarbete mellan nationella myndigheter när de hanterar ansökningar om statlig ersättning till brottsoffer i gränsöverskridande fall.


Rådets direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter (2012)
Direktivet syftar bl.a. till att säkerställa att brottsoffer får information, stöd och skydd och kan medverka i straffrättsliga förfaranden, till exempel rättegångar. Direktivet ersätter rambeslutet från 2001 och ska vara genomfört senast den 15 november 2015.


Senast uppdaterad:2014-08-25