Europarådet

Ett av Europarådets syften är att skydda och främja de mänskliga rättigheterna. Som ett led i det arbetet har Europarådet tagit upp frågan om brottsoffer i olika sammanhang. Flera av Europarådets konventioner, i mänskliga rättigheter t.ex. de som gäller människohandel och sexuell exploatering av barn rör frågor om skydd och stöd till brottsoffer.
Europarådet och brottsoffer
Europarådet som bildades 1946 för att skydda och främja mänskliga rättigheter, parlamentarisk demokrati och rättsstatlighet består idag av 47 medlemsländer.,

Sedan 1970-talet har Europarådet tagit fram ett stort antal dokument som berör brottsoffer. Dessa omfattar både konventioner och icke- bindande rekommendationer och rapporter och de behandlar såväl brottsoffer ur ett allmänt perspektiv som särskilda grupper av brottsoffer. Mycket av arbetet med brottsoffer har gjort i styrkommittén European Committee on Crime Problems (CDPC).
En rekommendation från 1996 (Recommendation No R (96) 8 on crime policy in Europe in a time of change) slår fast den övergripande målsättningen att medlemsländerna skall ha en sammanhängande och rationell politik inriktad på stöd till brottsoffer. Det finns inga sanktioner för de länder som inte följer icke-bindande rättsakter men ministerkommittén kan vända sig till medlemsländerna för att få information om hur tex. en rekommendation följts upp. Till flera av dokument hör rapporter (explanatory memoranda) som inte ger en officiell tolkning av dokumentet i fråga men som är avsett att underlätta förståelsen av det.
Du kan läsa mer om några av Europarådets centrala brottsofferdokument genom att följa de länkade rubrikerna nedan. Urvalet har gjorts framförallt utifrån vilken betydelse de aktuella dokumenten har fått i internationella sammanhang. Europarådet har också publicerat en bok, Victims - Support and assistance, med olika brottsoffer-relaterade dokument. Annat material av intresse i brottsofferfrågor kan hämtas hem på Europarådets hemsida.

Den Europeiska konventionen om ersättning till offer för våldsbrott (1983)
Målsättningen med Europarådets konvention om ersättning till brottsoffer var att skapa en serie bindande minimiregler om ersättning till brottsoffer. Konventionen trädde i kraft 1988 och har nu ratificerats av över tjugo medlemsstater.
Rekommendationen om brottsoffrets ställning i straff- och straffprocessrätt är ett relativt heltäckande dokument som har många likheter med FN:s brottsofferdeklaration.

Recommendation R (97) 13 concerning intimidation of witnesses and the rights of the defence
I rekommendationen om medling i straffrättsliga förfaranden ges riktlinjer för nationell medlingsverksamhet.

Recommendation R (06) 8 on assistance to crime victims
Europarådets rekommendation från 2006 om stöd till brottsoffer är det mest övergripande av Europarådets instrument om brottsoffer. Syftet med rekommendationen är att bistå medlemsländer med att förebygga upprepad viktimisering och att vägleda medlemsländerna i deras arbete att skydda offer för terrorism.
Senast uppdaterad:2019-07-09