Deklarationen om avskaffande av allt våld mot kvinnor (1993)

Redan i deklarationens inledning tas behovet av att definiera våld mot kvinnor upp och den definition som det internationella samfundet enats om i deklarationen är den kanske mest accepterade idag. Den omfattar såväl fysiskt, sexuellt och psykologiskt våld liksom både våld i samhället och i hemmet.

Deklarationen anger tre kategorier av våld mot kvinnor. Den första är våld som begås av staten, t. ex. sådant våld som begås mot kvinnor i förvar och som ett led i krigföring. Den andra kategorin är våld som begås i samhället, d.v.s. allt från våldtäkt och människohandel till ofredande på arbetsplatsen och den tredje kategorin är våld inom familjen och i hemmet vilket inkluderar incest och selektiva aborter.

Deklarationen hänvisar till det historiskt ojämlika förhållandet mellan män och kvinnor som en förklaring till våldet. Den uppmanar staterna att lagstifta för att förhindra detta och förbättra situationen för de våldsutsatta kvinnorna men också att utarbeta handlingsplaner samt att utveckla sådana förhållningssätt som förebygger våld mot kvinnor. Staterna ska också se till att det finns rättsliga mekanismer för att de drabbade ska kunna få en rättvis och fullgod gottgörelse.

Deklarationen från 1993 om avskaffande av allt våld mot kvinnor finns ännu inte i någon auktoriserad svenska översättning. Lite mer om den engelska deklarationstexten "Declaration on the Elimination of Violence against Women" finns dock på UN Women nationell kommitté Sveriges (UN Women Sverige) webbplats.

Senast uppdaterad:2019-10-04