Brottsoffer i den internationella rätten – en introduktion

Många av de internationella dokumenten om brottsoffer är svåra att hitta och de är spridda på olika ställen. Det gör att de också är okända för många. Internationella normer ska göras tillgängliga för allmänheten och därför är det Brottsoffermyndighetens ambition att dessa dokument ska finnas samlade på myndighetens hemsida.
De internationella rättsakterna kan delas in i bindande och icke-bindande instrument. Många av de instrument som enbart rör brottsoffer, t.ex. deklarationer, riktlinjer, resolutioner och förklaringar är inte bindande.

Traktat eller konventioner däremot är bindande och måste ratificeras. Det betyder att de ska godkännas officiellt av ett land, oftast genom dess parlament.

Om ett dokument är bindande eller inte är emellertid inte alltid avgörande för vilken verkan det får i praktiken. Tyvärr lever många länder inte upp till bindande rättsakter. Det finns däremot andra faktorer som har betydelse för om målsättningarna verkligen genomförs, t. ex. sedvanerätt, politiska hänsynstaganden och allmän opinion. Många av deklarationerna ger också uttryck för internationellt erkända principer.

En svaghet i många av de internationella rättsakterna är att de ofta inte anger hur man ska förverkliga dess målsättningar och inte heller hur man ska kunna bedöma om staterna lever upp till normerna.

De dokument som är specifikt inriktade på brottsoffer handlar mycket om att skydda brottsoffers processrättsliga rättigheter i brottmål. Själva grunden i de flesta av de här dokumenten är offrens rätt till ett respektfullt och värdigt bemötande. Innehållet i de internationella normerna kan sammanfattas i följande punkter:

  • respekt och erkännande,
  • rätt för brottsoffret att få information om hur dess ärende fortskrider,
  • rätt för brottsoffret att ge information till dem som fattar beslut om gärningsmannen,
  • juridiskt stöd och rådgivning,
  • skydd, (för hot och våld och för privatlivet)
  • ersättning från gärningsmannen,
  • ersättning från staten.

Man talar ibland om att meningen med dokumenten är ”victim empowerment”, d.v.s. olika sätt att ge brottsoffer kraft att gå vidare efter ett brott. En annan viktig princip som betonas i många brottsoffernormer är att rättvisa ska tillförsäkras brottsoffer samtidigt som respekten för den anklagades rättigheter garanteras.

Under senare år har flera nya dokument om brottsoffer antagits av det internationella samfundet. Urvalet här är begränsat till de mest betydelsefulla rättsakterna. På den här sidan presenteras inte normer om offer i krig och konflikter och tillsvidare inte heller de som gäller offer för terrorism.

Många av de internationella dokumenten om brottsoffer finns enbart tillgängliga på engelska. De som har översatts till svenska presenteras både på engelska och på svenska.
Senast uppdaterad:2017-07-24