Aktuella beslut 29 november 2010

Nämnden för brottsskadeersättning 29 november 2010


Vid sammanträdet med Nämnden för brottsskadeersättning den 29 november 2010 avgjordes bl.a. följande ärenden.


Brottsoffermyndigheten fann att en 14-årig flicka, som utnyttjats hänsynslöst i samband med grovt koppleri, hade rätt till brottsskadeersättning med 75 000 kr

Flickan hade under hösten 2008 tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning flera gånger per vecka. Hon var då 14 år gammal. Två andra flickor, som var två respektive fyra år äldre, ordnade kunder, svarade för kontakterna med kunderna och tog emot betalning. Tingsrätten dömde en av dem för grovt koppleri eftersom hon hade varit aktiv och drivande och hennes koppleriverksamhet pågått en längre tid och haft stor omfattning. Tingsrätten beaktade också att den flickan, till skillnad från den andra, fortsatt med koppleriverksamheten även efter att hon fått veta att den utnyttjade flickan bara var 14 år gammal. Den andra flickan dömdes för koppleri av normalgraden.

I skadeståndsdelen uttalade tingsrätten att den brottslighet som 14-åringen utsatts för inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av henne och därmed en allvarlig kränkning. Tingsrätten dömde den ena flickan att utge skadestånd till 14-åringen med 50 000 kr för kränkning (sakprövat). Tingsrätten dömde den andra flickan att solidariskt med den första utge skadestånd till 14-åringen med bl.a. 20 000 kr för kränkning (sakprövat).

Brottsoffermyndigheten fann, med hänsyn till den utnyttjade flickans ålder, brottslighetens omfattning och att den inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av henne, skäligt bestämma ersättningen för den synnerligen allvarliga kränkning som flickan utsatts för till 75 000 kr.
Dnr 8660/2010Brottsoffermyndigheten fann att en man, som utsatts för övergrepp i rättssak och försök till utpressning under fem månader, hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning med 50 000 kr

En man angreps av tre andra män med hot om våld för att han lämnat vittnesuppgifter hos polisen angående en grov misshandel. Männen försökte även förmå honom att ändra sina uppgifter. Vidare hindrade de honom vid ett tillfälle från att vittna vid en huvudförhandling i tingsrätt samt förmådde honom vid ett annat tillfälle att begå mened i samma huvudförhandling. Under hela tidsperioden hindrade männen genom hot mannen att kontakta polisen. Männen försökte vidare genom hot om våld förmå mannen att betala pengar till dem. Inledningsvis begärde de 50 000 kr, vilket belopp senare höjdes till 200 000 kr. Då mannen inte kunde betala fick han i uppdrag att skaffa vapen på kredit.

Hoten bestod i att två av männen visade att de hade vapen och vid upprepade tillfällen uttalade hot om att skada eller döda. Hoten förstärktes genom att männen vid flera möten med mannen hade med sig ytterligare personer och genom att alla bar tröjor med emblem för ett kriminellt nätverk. En fjärde man var behjälplig vid försök till utpressning genom att han, iförd en s.k. gängtröja, vid två tillfällen tillsammans med andra personer blockerade vägen för eller omringade mannen då krav om betalning framfördes till honom.

Tingsrätten dömde de tre männen för försök till grov utpressning och övergrepp i  rättssak samt förpliktade dem att solidariskt betala skadestånd till mannen för bl.a. kränkning. Den fjärde mannen dömdes för medhjälp till försök till utpressning och förpliktades att betala ett visst skadestånd till mannen för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning:
Med beaktande av samtliga omständigheter vid brottet och aktuell skadeståndsrättslig praxis bestämde Brottsoffermyndigheten ersättningen till mannen för kränkning till 50 000 kr.
Dnr 5111/2010Brottsoffermyndigheten fann att anhöriga till en våldsdödad man inte hade rätt till brottsskadeersättning

En man dödades genom att en annan man tilldelade honom fyra knivhugg i ryggen. Gärningsmannen hade tidigare vid flera tillfällen samma dag misshandlats av mannen. Vid ett av dessa tillfällen hade gärningsmannen tilldelats i vart fall ett knytnävsslag i ansiktet så att han fallit till golvet. Den sedermera avlidne mannen hade också tagit tag om gärningsmannens ben och dragit ut honom ur bostaden samt uppmanat honom att de skulle gå till en närbelägen plats för att ”göra upp”. Bakgrunden var att gärningsmannen tidigare uttalat kränkande tillmälen till en kvinna.

Brottsoffermyndigheten tillämpade 9 § andra stycket brottsskadelagen som föreskriver att brottsskadeersättning kan sättas ned eller helt falla bort (jämkas) om det är skäligt med hänsyn till att den skadelidande eller, om skadan har lett till döden, den avlidne genom sitt uppträdande i samband med brottet eller på annat liknande sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet har ökat skaderisken.

Brottsoffermyndigheten fann att den sedermera avlidne mannen i samband med brottet uppträtt på ett sådant sätt att han utsatt sig för en ökad risk att skadas. Det fanns därför skäl att jämka brottsskadeersättningen. Jämkningen skedde på så sätt att ersättningen till två anhöriga sattes ned till noll, dvs. helt föll bort.
Dnr 7552 och 7553/2010Brottsoffermyndigheten fann att en förälder till en våldsdödad person inte hade rätt till brottsskadeersättning

En man dödades av en annan man som sköt honom i huvudet med en pistol. Gärningen hade föregåtts av att den sedermera avlidne mannen angripit gärningsmannen bakifrån, dragit ner denne på golvet, satt sig gränsle över honom och dunkat hans huvud mot golvet. Gärningsmannen hade då tagit fram en pistol och riktat den mot angriparen. När mannen, enligt gärningsmannens uppfattning, inte slutat attackera honom, hade gärningsmannen avlossat ett skott med pistolen.

Tingsrätten fann att gärningsmannen hade rätt till nödvärn, men att våldet varit uppenbarligt oförsvarligt och att omständigheterna inte heller var sådana att denne svårligen kunnat besinna sig. Tingsrätten dömde mannen för dråp och förpliktade honom att betala skadestånd till den avlidnes far med 50 000 kr för sveda och värk (sakprövat). Hovrätten fastställde tingsrättens domslut i överklagade delar.

Brottsoffermyndigheten tillämpade 9 § andra stycket brottsskadelagen som föreskriver att brottsskadeersättning kan sättas ned eller helt falla bort (jämkas) om det är skäligt med hänsyn till att den skadelidande eller, om skadan har lett till döden, den avlidne genom sitt uppträdande i samband med brottet eller på annat liknande sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet har ökat skaderisken.

Brottsoffermyndigheten fann att den sedermera avlidne mannen i samband med brottet uppträtt på ett sådant sätt att han utsatt sig för en ökad risk att skadas. Det fanns därför skäl att jämka brottsskadeersättningen. Jämkningen skedde på så sätt att ersättningen till den avlidnes far sattes ned till noll, dvs. helt föll bort.
Dnr 9380/2010Brottsoffermyndigheten fann att en 8-årig flicka inte hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning med anledning av att en man försökt få henne att visa sig naken framför en webbkamera

En man försökte vid flera tillfällen, via kontakt på Internet, förmå en 8-årig flicka att visa sig naken. Tingsrätten dömde mannen för försök till utnyttjande av barn för sexuell posering och förpliktade honom att betala skadestånd till flickan för kränkning.

Brottsoffermyndigheten fann att flickan inte hade rätt till brottsskadeersättning med följande motivering. För att brottsskadeersättning för kränkning skall kunna lämnas krävs att den brottsliga handlingen har inneburit en allvarlig kränkning av den skadelidandes personliga integritet. Brottsoffermyndigheten finner på föreliggande utredning inte visat att flickan har utsatts för en sådan kränkning.
Dnr 4284/2010Brottsoffermyndigheten fann att en 5-årig flicka, som poserat naken framför en webbkamera, inte hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning

En man förmådde en flicka, som då var fem år gammal, att posera naken inför en webbkamera. Tingsrätten dömde mannen för utnyttjande av barn för sexuell posering och förpliktade honom att betala skadestånd till flickan för kränkning.

Brottsoffermyndigheten fann att flickan inte hade rätt till brottsskadeersättning med följande motivering. För att brottsskadeersättning för kränkning skall kunna lämnas krävs att den brottsliga handlingen har inneburit en allvarlig kränkning av den skadelidandes personliga integritet. Brottsoffermyndigheten finner på föreliggande utredning inte visat att flickan har utsatts för en sådan kränkning.
Dnr 4285/2010Hans Sjölander
Avdelningsdirektör
Senast uppdaterad:2012-10-16