Aktuella beslut 28 maj 2007

Nämnden för brottsskadeersättning 28 maj 2007
Fr o m den 15 november 2006 gäller regler om brottsskadeersättning till barn som har bevittnat ett brott som är ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person. Lagbestämmelserna finns i 1, 4a och 5 §§ brottsskadelagen. Med barn avses personer under 18 år när brottet begicks. Med bevittnade avses huvudsakligen att barnet sett eller hört den brottsliga gärningen. Vilka typer av brott som är ägnade att skada tryggheten och tilliten hos barnet ska bedömas utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Enligt förarbetena kan Brottsoffermyndigheten ta ledning av om domstolen har tillämpat straffskärpningsgrunden i 29 kap 2 § brottsbalken. Begreppet ägnat innebär inte att det krävs en faktisk psykisk påverkan hos barnet. Avgörande är om brottet är sådant att påverkan typiskt sett kan antas förekomma. Brottsskadeersättningens storlek bestäms med hänsyn till hur grovt det bevittnade brottet är. Ledning kan därvid tas av brottets straffvärde.

Vid ett sammanträde den 28 maj 2007 avgjorde Nämnden för brottsskadeersättning ett antal ärenden som gällde ersättning till följd av den nya lagstiftningen.

Fadern till en sexårig pojke misshandlade pojkens mor i bostaden vid två tillfällen. Pojken fick inte brottsskadeersättning eftersom det inte med tillräcklig grad av säkerhet var visat att han sett eller hört misshandeln. Dnr 1776/2007.

En flicka, som vid tillfället var ett år och fyra månader, bevittnade att hennes far försökte misshandla barnets mor genom att rikta en spark mot henne som missade. Vid samma tillfälle förstörde fadern moderns mobil- och hemtelefoner genom att kasta dessa mot golvet. Nämnden fann att brottsligheten inte var av så allvarligt slag att den typiskt sett är ägnad att skada tryggheten och tilliten hos flickan i hennes förhållande till en närstående person. Hon kunde därför inte få någon brottsskadeersättning. Dnr 191/2007.

En pojke, som var sex år gammal, bevittnade att barnets far vid ett tillfälle hotade barnets mor till livet. Pojken fick inte någon brottsskadeersättning med motiveringen att brottet inte var av så allvarligt slag att det typiskt sett är ägnad att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person. Dnr 1463/2007.

Modern till en flicka blev misshandlad och ofredad av flickans far vid tre tillfällen. Vid ett tillfälle bevittnade flickan, som var elva år gammal, att fadern knuffade omkull flickans mor på golvet varvid hon stötte emot en möbel. Våldet medförde lättare skador. Nämnden fann att det brott som flickan bevittnat varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos henne i förhållande till en närstående person. Hon hade därför rätt till brottsskadeersättning. Ersättningens storlek bestämdes till skäliga 5 000 kr. Dnr 2817/2007.

Modern till en treårig pojke misshandlades och hotades vid ett antal tillfällen av pojkens styvfar. Hovrätten dömde slutligt styvfadern för grov kvinnofridskränkning till tio månaders fängelse och förpliktade honom att utge skadestånd till pojkens mor med bl.a. sakprövade 40 000 kr för kränkning. Av utredningen i Brottsoffermyndighetens ärende framgick att pojken vid ett tillfälle bevittnade när styvfadern misshandlade modern. Mannen drog därvid modern i håret, tryckte upp henne mot en vägg och slog henne med öppen hand i ansiktet. Han tilldelade henne även ett slag i ansiktet med en väska. Pojken, som vid tillfället befann sig i rummet bredvid, började gråta. Modern gick och tog upp honom, och under tiden hon höll honom i famnen tilldelade mannen henne flera slag med öppen hand i ansiktet. Nämnden fann att det brott som pojken bevittnat varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos honom i förhållande till en närstående person. Han hade därför rätt till brottsskadeersättning. Ersättningen bestämdes till skäliga 5 000 kr. Dnr 11285/2006.

Fadern till en pojke misshandlade och hotade barnets mor så gott som dagligen under drygt ett års tid. Fadern slog henne i ansiktet, sparkade henne på kroppen, drog henne i håret och uttalade hot om att döda eller låta döda henne. Hovrätten dömde slutligt fadern för grov kvinnofridskränkning samt att utge skadestånd till pojkens mor med bl.a. sakprövade 50 000 kr för kränkning. I samma dom dömdes fadern även för att ha misshandlat pojkens bror vid minst fyra tillfällen. Påföljden bestämdes till 9 månaders fängelse. Nämnden fann att det genom utredningen i ärendet var med tillräcklig grad av säkerhet visat att pojken bevittnat brott mot modern vid ett tillfälle då han var tio år gammal. Den misshandel som pojken bevittnat har varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos honom i förhållande till en närstående person. Han hade därför rätt till brottsskadeersättning som bestämdes till skäliga 5 000 kr. Dnr 2272/2007.

Fadern till en femårig pojke utsatte under fyra månaders tid pojkens mor för ofredande, hot och misshandel. Hovrätten dömde slutligt fadern för grov kvinnofridskränkning till ett års fängelse samt förpliktade honom att utge skadestånd till modern med sakprövade 50 000 kr för kränkning. Av utredningen i Brottsoffermyndighetens ärende framgick att pojken vid tre tillfällen bevittnade hur fadern utsatte modern för brott. Vid det första tillfället ofredade fadern modern genom att skrika tillmälen till henne och vid det andra tillfället uttalade han hotelser med innebörd att han skulle döda henne. Vid det tredje tillfället uttalade fadern hot och kallade modern nedsättande saker varefter han misshandlade henne genom att ta ett grepp om halsen på henne samt dunka hennes bakhuvud i golvet. Av våldet tillfogades modern bland annat smärta och andnöd. Nämnden fann att de brott som pojken bevittnat varit ägnade att skada tryggheten och tilliten hos honom i förhållande till en närstående person. Han hade därför rätt till brottsskadeersättning. Ersättningen bestämdes till skäliga 10 000 kr. Dnr 2142/2007.

Fadern till en flicka misshandlade och hotade flickans mor regelbundet under fyra års tid. I övrigt betedde sig mannen mycket ofta hänsynslöst mot kvinnan genom att uttala nedvärderande kommentarer till henne om hennes person. Fadern misshandlade och hotade även flickans storasyster och storebror under samma tid. Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning samt förpliktade honom att utge skadestånd till modern med bl.a. 75 000 kr för kränkning. Tingsrätten dömde även mannen för grov fridskränkning och förpliktade honom att utge skadestånd till flickans storebror och storasyster med bl.a. 75 000 kr vardera för kränkning. Nämnden fann att det med tillräcklig grad av säkerhet var visat att flickan, som är född år 1990, i vart fall hade bevittnat tre tillfällen. Vid det första tillfället blev modern tilldelad flera knytnävsslag mot huvudet och axlarna. Vid ett annat tillfälle knuffade eller slog mannen modern så att hon föll till golvet. Mannen hotade samtidigt modern. I polisförhör berättade flickan att vid det tredje tillfället misshandlade fadern modern genom att han först slog henne så att hon föll till golvet. När hon låg ner på golvet sparkade mannen henne. När hon försökte ta sig upp slog han ner henne igen. Flickan berättade även att hon sett fadern tilldela hennes storebror örfilar vid flera tillfällen samt att hon sett fadern hota hennes storasyster vid ett tillfälle. Enligt nämnden hade de brott som flickan bevittnat varit ägnade att skada tryggheten och tilliten hos henne i förhållande till en närstående person. Hon hade därför rätt till brottsskadeersättning som bestämdes till skäliga 10 000 kr. Dnr 1588/2007.
Senast uppdaterad:2012-03-21