Aktuella beslut 24 september 2007

Nämnden för brottsskadeersättning 24 september 2007

Vid ett sammanträde med Nämnden för brottsskadeersättning den 24 september 2007 avgjordes bl a följande ärenden.

Ersättning för psykisk personskada vid inbrott i bostad

En okänd person gjorde inbrott i en kvinnas bostad och tillgrep kontanter och viss annan egendom. Kvinnan var inte hemma vid tidpunkten för brottet. Polisen lade ned förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat. Av utredningen i ärendet framgår att kvinnan tillfogades vissa psykiska besvär till följd av brottet.

Brottsoffermyndigheten fann att kvinnans dokumenterade besvär av psykisk art hade ett sådant erforderligt samband med brottet att ersättning för hennes personskada kunde utges. Dnr 5000/2007

Fråga om ersättning för kränkning vid trafikbrott

En man förde en mindre personbil i en trafikljusreglerad korsning när han påkördes av en lastbil med släp. Lastbilschauffören körde med en hastighet av 80 km/tim mot rött ljus i korsningen. Denne dömdes för grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada (grovt brott). Den påkörde mannen avled senare.

Brottsoffermyndigheten fann att den skadevållande handlingen inte varit sådan att den närmade sig en uppsåtlig gärning som gav rätt till ersättning för kränkning. Myndigheten avslog därför ansökningen. Dnr 2785/2007

Fråga om ersättning för kränkning vid trafikbrott

En man och hans hustru åkte i sin bil när en annan bil kom ikapp och körde bakom makarnas bil i cirka 250 meter. Den andra bilen gjorde sedan en omkörning och i samband därmed prejades mannen och kvinnans bil ner i diket.

Brottsoffermyndigheten avslog rätten till ersättning med följande motivering.

För att ersättning för kränkning ska kunna lämnas förutsätts i regel att det är fråga om ett uppsåtligt brott. I undantagsfall kan kränkningsersättning utgå även vid oaktsamhetsbrott, om omständigheterna är så försvårande att den skadevållande handlingen närmar sig en uppsåtlig gärning och därför har samma kränkande innebörd som ett avsiktligt angrepp på den skadelidandes personliga integritet. Gärningsmannen är i detta fall okänd. Det är enligt myndighetens bedömning inte möjligt att styrka att mannen och hans hustru varit utsatta för ett uppsåtligt brott. Några sådana försvårande omständigheter som gör att handlingen närmar sig en uppsåtlig gärning föreligger inte. Ersättning för kränkning kan därför inte lämnas. Dnr 5061 och 5062/2007

Kränkningsersättning till barn som utsatts för mordförsök och grov våldtäkt mot barn

En 13-årig flicka utsattes för ovanstående brott av en kamrats styvpappa i dennes bostad genom att han med våld och hot om våld tvingade flickan till samlag och annan sexuell handling jämförlig med samlag. Hotet bestod i att mannen under våldtäkten hade en kniv i handen med vilken han hotade flickan. Hotet var förstärkt av det faktum att hon strax före våldtäkten hört sin kamrat skrika från ett angränsande rum, varefter mannen kommit ut ur rummet med nedblodade kläder och en kniv med kött och blod på bladet, varvid flickan fattade misstankar om att mannen dödat hennes kamrat och att hon nu själv riskerade att bli dödad. Efter våldtäkten försökte mannen beröva flickan livet genom att skära henne med kniven över halsen. Han tilldelade henne också knivhugg i magen och ryggen samt försökte tilldela henne ytterligare knivhugg mot kroppen varvid kniven, genom flickans motstånd, gick av. Av våldet tillfogades flickan smärta, blodvite, rivmärken och skärsår över halsen, buken och ryggen. Tingsrätten dömde mannen för brotten och utdömde skadestånd för bl a kränkning.

Vid en bedömning av samtliga omständigheter kring brotten och med beaktande av aktuell skadeståndsrättslig praxis, fann Brottsoffermyndigheten att för den utomordentligt allvarliga kränkning av flickans personliga integritet som brotten inneburit, hade hon rätt till ersättning med 400 000 kr. Dnr 2373/2007

Fråga om ersättning till föräldrar för psykisk personskada på grund av grova vålds- och sexualbrott mot dotter

En man och en kvinna ansökte hos Brottsoffermyndigheten om ersättning för psykisk personskada som uppkommit efter att deras dotter utsatts för mordförsök och grov våldtäkt mot barn

Brottsoffermyndigheten avslog ansökningen med följande motivering.

Av utredningen framgår att dottern utsatts för brott av mycket allvarlig beskaffenhet, men att hon inte fått livshotande skador. Föräldrarna fick i inledningsskedet inte information om i vilket skick deras dotter befann sig. De var mycket oroliga för att dottern skulle avlida. De har uppgett att de till följd av den information som de fick via media under en mycket kort tid var övertygade om att dottern hade avlidit, men att de relativt snabbt fick vetskap om att det inte fanns någon fara för dotterns liv. Vid en bedömning av samtliga omständigheter kring brottet och med beaktande av aktuell skadeståndsrättslig praxis finner Brottsoffermyndigheten att föräldrarna i egenskap av nära anhöriga inte kan tillerkännas någon brottsskadeersättning för personskada. Dnr 2371 och 2372/2007.

Hans Sjölander

Avdelningsdirektör

Senast uppdaterad:2012-03-21