Aktuella beslut 22 maj 2006

Nämnden för brottsskadeersättning 22 maj 2006
Brottsoffermyndighetens nämnd prövade ett antal ärenden som gällde ersättning för kränkning vid barnpornografibrott. Det brottet regleras i 16 kap 10 a§ brottsbalken. För brottet döms den som

1. skildrar barn i pornografisk bild
2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan
3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn
4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller
5. innehar en sådan bild av barn.

Enligt 2 kap 3§ skadeståndslagen utgår skadestånd för kränkning om någon allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära. Brottsskadeersättning för kränkning kan dock enbart lämnas vid angrepp mot någons person, frihet eller frid. Ersättning kan alltså inte utgå för kränkning av personens ära (2 § andra stycket brottsskadelagen).

I ett av de ärenden som Brottsoffermyndighetens nämnd prövade var omständigheterna följande. En man hade tagit bilder av pornografisk art på en fyraårig flicka och sedan spridit bilderna på Internet. Mannen hade zoomat in hennes underliv och beskrivit henne i en medföljande text. Tingsrätten hade dömt mannen för grovt barnpornografibrott och beviljat flickan skadestånd för kränkning. Brottsoffermyndigheten konstaterade att bilderna av flickan funnits på en mängd olika webbsidor över hela världen under lång tid och att bilderna sannolikt kommer att vara tillgängliga via Internet för all framtid. Bilderna skildrade sexuella övergrepp mot flickan. Myndigheten fann att flickan genom brottet utsatts för en betydande ärekränkning. Det saknas dock möjlighet att med stöd av brottsskadelagen lämna ersättning för kränkning av någons ära. Att på Internet publicera och därigenom sprida bilder med pornografisk innebörd på ett barn, innebär dock enligt Brottsoffermyndigheten en sådan allvarlig kränkning av barnets personliga frid att ersättning för kränkning kan lämnas på den grunden. Myndigheten bestämde ersättningen till flickan till schablonmässiga 25 000 kr och uttalade att ett högre belopp kan utgå om det föreligger avsevärt försvårande omständigheter. Exempel på sådana kan vara att brottsoffret genom bilderna får sin identitet röjd eller att bilderna innehåller synnerligen kränkande eller sadistiska inslag. I det aktuella fallet saknades dock anledning att frångå schablonbeloppet. Dnr 2304/2005.

I ett annat ärende hade en man tagit en serie bilder på en flicka som under perioden var 6-8 år gammal. Bilderna, som spreds på Internet, var daterade och innehöll uppgifter om flickans namn, ålder och fritidsintresse. Tingsrätten dömde mannen för grovt barnpornografibrott och tillerkände flickan skadestånd för kränkning. Brottsoffermyndigheten konstaterade, med samma motivering som i det föregående beslutet, att flickan utsatts för en allvarlig kränkning av sin personliga frid som berättigade henne till ersättning. Myndigheten fann i detta fall skäl att frångå schablonbeloppet om 25 000 kr. Av betydelse var att gärningsmannen tillsammans med bilderna lämnat uppgifter om flickans namn, ålder och fritidsintresse, vilket kunnat underlätta en identifiering av henne. Flickan tillerkändes kränkningsersättning med 35 000 kr. Dnr 3955/2005.


Hans Sjölander
Avdelningsdirektör
Senast uppdaterad:2012-03-21