Aktuella beslut den 19 februari 2018

Vid sammanträdet med Nämnden för brottsskadeersättning den 19 februari 2018 avgjordes bland annat följande ärenden.

Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid olovlig identitetsanvändning

Brottsoffermyndigheten fann att en man hade rätt till ersättning för kränkning med 5 000 kronor för att han utsatts för olovlig identitetsanvändning.

En man utsattes för falsk tillvitelse och olovlig identitetsanvändning av en okänd person som använde sig av hans personuppgifter vid misstanke om att ha smugglat in narkotika i Finland. Mannen blev till följd av detta åtalad för narkotikabrott i Finland. Åklagaren lade ned åtalet eftersom det i ärendet kommit fram att den person som infört narkotikan i landet inte sannolikt varit mannen utan en person som i förundersökningen utgett sig för att vara honom. Polisen i Sverige inledde inte någon förundersökning eftersom brottet inte gick att utreda.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Avseende falsk tillvitelse är det ett brott som anses utgöra angrepp på en persons ära.

Enligt 5 § brottsskadelagen kan ersättning för kränkning lämnas då någon utsatts för brott som inneburit en allvarlig kränkning av dennes person, frihet eller frid eller genom grovt förtal. Det finns dock inte någon möjlighet att lämna brottsskadeersättning för kränkning vid brott som enbart riktar sig mot någons ära om brottet inte är grovt förtal. Mannen har därför inte rätt till någon brottsskadeersättning för brottet falsk tillvitelse.

Förutom brottet falsk tillvitelse utsattes mannen för olovlig identitetsanvändning genom att annan olovligen använde hans identitetsuppgifter vilket gav upphov till olägenhet för honom. Det är ett brott som anses utgöra angrepp på någons frid varför brottsskadeersättning för kränkning kan lämnas om kränkningen bedöms vara allvarlig.

Brottsoffermyndigheten finner att den kränkning som mannen utsatts för genom att annan olovligen använt hans identitet är så allvarlig att den är ersättningsgrundande. Myndigheten har vid bedömningen beaktat att han, på grund av att någon annan har missbrukat hans identitet, åtalades för ett brott i ett annat land och haft praktiska besvär för att åklagaren skulle lägga ned åtalet. För den allvarliga kränkning som han utsatts för har han rätt till ersättning med 5 000 kr.
Ärende 11778/2017

Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid tre fall av våldtäkt

Brottsoffermyndigheten fann att en kvinna, som utsatts för våldtäkt vid tre tillfällen, vid en sammanvägd bedömning hade rätt till ersättning för kränkning med 200 000 kr.

Kvinnan våldtogs vid tre tillfällen av sin man under en period av fem veckor. Hovrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med såvitt här är av intresse 375 000 kronor för kränkning (yrkat och vitsordat belopp).

Brottsoffermyndighetens bedömning

Av domen framgår att kvinnan yrkat ett separat belopp för varje skadehändelse. Beloppet har sedan adderats till en total summa. Eftersom kvinnans yrkanden vitsordades av gärningspersonen dömde domstolen ut det yrkade totalbeloppet utan att pröva skadeståndet i sak. Då storleken på det belopp som dömts ut i skadestånd inte har prövats i sak av domstolen ska Brottsoffermyndigheten göra en självständig bedömning av skadeståndets storlek utifrån skadeståndsrättslig praxis.

När flera skadehändelser skett under en sammanhängande tidsperiod och med samme skadevållare ska en sammanvägd bedömning göras av kränkningsersättningens storlek. Vid en sådan sammanvägd bedömning framstår det vitsordade och utdömda beloppet för kränkning som högt. Omständigheterna vid respektive våldtäkt är sådana att nivån på kränkningsersättningen ligger inom ramen för den schablon om 100 000 kronor som tillämpas. Vid en sammanvägning av den allvarliga kränkning som brottet sammantaget har inneburit för kvinnan fann Brottsoffermyndigheten att hon hade rätt till ersättning med 200 000 kr.
Ärende 607/2018

Senast uppdaterad:2020-11-17