Aktuella beslut 19 maj 2008

Nämnden för brottsskadeersättning 19 maj 2008
Vid sammanträdet med Nämnden för brottsskadeersättning den 19 maj 2008 avgjordes bl a följande ärenden.


Fråga om ersättning för kränkning vid sexuellt utnyttjande av barn
Brottsoffermyndigheten fann att en 13-årig flicka, som haft sexuellt umgänge med en tre år äldre pojke, inte hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning.
En flicka fick genom en klasskamrat vetskap om en tre år äldre pojke och träffade honom vid några tillfällen under hösten 2006. De hade även kontakt med varandra via MSN. Då pojken frågade flickan hur gammal hon var svarade hon 14 år, trots att hon vid tillfället endast var 13 år. Den 2 november 2006 befann hon sig i sin bostad tillsammans med klasskamraten och kontaktade då pojken via MSN. Enligt MSN-korrespondensen uppkom frågan om sexuellt umgänge, vilket flickan inte var främmande inför. När pojken kom till bostaden lade han sig i en säng. Flickan placerade ett täcke över honom och lade sig sedan bredvid honom. De började sedan att smeka varandra. När det gäller vad som därefter skedde går versionerna isär. Enligt flickan tvingade pojken henne att suga på hans penis och genomförde även ett vaginalt samlag mot hennes vilja. Enligt pojken genomfördes det orala samlaget frivilligt och något vaginalt samlag ägde aldrig rum. Flickan läkarundersöktes inte efter händelsen. Tingsrätten dömde pojken för sexuellt utnyttjande av barn och förpliktade honom att utge skadestånd till flickan för bl.a. kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning.
För att brottsskadeersättning för kränkning ska kunna lämnas krävs att den brottsliga handlingen har inneburit en allvarlig kränkning av den skadelidandes personliga integritet. Den omständigheten att någon frivilligt deltagit i en gärning innebär i allmänhet att denna inte anses ha innefattat en allvarlig kränkning. Innebörden av den fasta gränsen för sexuellt självbestämmande och den därtill anknutna straffrättsliga regleringen får emellertid anses vara att den som är under 15 år helt oberoende av förhållandena i övrigt inte är mogen att själv ta ställning till sexuella handlingar av mer kvalificerad art. Att genomföra samlag med någon i medvetande om att han eller hon är under 15 år får under sådant förhållande som huvudregel anses innebära en allvarlig kränkning av denne i skadeståndslagens mening helt oavsett om målsäganden deltagit frivilligt. Omständigheterna kan dock i det enskilda fallet vara sådana att den brottsliga gärningen inte kan sägas ha inneburit någon allvarlig kränkning av målsäganden, t.ex. om målsäganden mycket snart efter händelsen uppnår 15 år eller om skillnaden i ålder och utveckling mellan målsäganden och den som begått gärningen varit ringa (se NJA 2001 s. 742 och NJA 2006 s. 79).

Med beaktande av att tingsrätten bedömt att det sexuella umgänget inte skett under tvång, flickans ålder vid gärningstillfället samt att skillnaden i ålder mellan henne och den som begått gärningen varit ringa finner Brottsoffermyndigheten inte visat att flickan har utsatts för en sådan allvarlig kränkning att ersättning kan lämnas.
Dnr 2195/2008


Fråga om ersättning för kränkning vid sexuellt utnyttjande av barn
Brottsoffermyndigheten fann att en 13-årig flicka, som haft samlag med en 20-årig yngling, hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning med 50 000 kr.
En flicka befann sig på en fest hemma hos en 20-årig yngling som hon kände ytligt. Vid något tillfälle under kvällen genomförde han ett samlag med flickan, som då var 13 år. Hovrätten dömde mannen för sexuellt utnyttjande av barn och förpliktade honom att betala skadestånd till flickan med bl.a. 50 000 kr för kränkning (yrkat och sakprövat). Vid bedömningen av gärningens straffvärde anförde hovrätten att åldersskillnaden mellan flickan och mannen varit betydande, att flickan vid tillfället varit berusad och att mannen därför, trots att samlaget varit frivilligt, i viss mån fick anses ha utnyttjat hennes utsatta läge.

Brottsoffermyndigheten godtog flickans yrkande om brottsskadeersättning för kränkning med 50 000 kr.
Dnr 1353/2008


Fråga om ersättning för kränkning vid sexuellt utnyttjande av barn
Brottsoffermyndigheten fann att en 14-årig flicka, som haft frivilliga samlag i en relation med en 19-årig yngling, inte hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning.
En 19-årig yngling genomförde omkring 50 vaginala samlag med en flicka under en tidsperiod på ca fyra månader, trots att hon endast var 14 år gammal. Tingsrätten dömde honom för sexuellt utnyttjande av barn och förpliktade honom att betala skadestånd till flickan för bl.a. kränkning.

Brottsoffermyndighetens överväganden.
För att brottsskadeersättning för kränkning skall kunna lämnas krävs att den brottsliga handlingen har inneburit en allvarlig kränkning av den skadelidandes personliga integritet. Den omständigheten att någon frivilligt deltagit i en gärning innebär i allmänhet att denna inte anses ha innefattat en allvarlig kränkning. Innebörden av den fasta gränsen för sexuellt självbestämmande och den därtill anknutna straffrättsliga regleringen får emellertid anses vara att den som är under 15 år helt oberoende av förhållandena i övrigt inte är mogen att själv ta ställning till sexuella handlingar av mer kvalificerad art. Att genomföra samlag med någon i medvetande om att han eller hon är under 15 år får under sådant förhållande som huvudregel anses innebära en allvarlig kränkning av denne i skadeståndslagens mening helt oavsett om målsäganden deltagit frivilligt. Omständigheterna kan dock i det enskilda fallet vara sådana att den brottsliga gärningen inte kan sägas ha inneburit någon allvarlig kränkning av målsäganden, t ex om målsäganden mycket snart efter händelsen uppnår 15 år eller om skillnaden i ålder och utveckling mellan målsäganden och den som begått gärningen varit ringa (se NJA 2006 s.79 och NJA 2001 s.742).

Med beaktande av att samlagen varit frivilliga, flickans ålder vid gärningstillfällena och att skillnaden i ålder mellan henne och den som begått gärningarna varit ringa finner Brottsoffermyndigheten inte visat att flickan har utsatts för en sådan allvarlig kränkning att ersättning kan lämnas.
Dnr 2093/2008


Fråga om ersättning för kränkning vid sexuellt utnyttjande av barn
Brottsoffermyndigheten fann att en 13-årig flicka, som vid ett tillfälle utnyttjats sexuellt av en 17-årig pojke, hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning med 50 000 kr.
Flickan skulle sova över hos en kamrat. Under natten genomförde kamratens 17-årige bror ett samlag med flickan, som då var 13 år. Hovrätten dömde ynglingen för sexuellt utnyttjande av barn och förpliktade honom att utge skadestånd till flickan med bl.a. 75 000 kr för kränkning (yrkat och vitsordat belopp).

Brottsoffermyndighetens bedömning.
Om en skadevållare har medgett ett yrkande om skadestånd, eller vitsordat det yrkade beloppet som skäligt i och för sig, har domstolen inte rätt att bestämma skadeståndet till ett lägre belopp. Den statliga brottsskadeersättningen innehåller dock inget system som på motsvarande sätt binder Brottsoffermyndighetens prövning med hänsyn till parternas inställning. Det innebär att det skadestånd som domstolen har tillerkänt den skadelidande inte utan vidare ska läggas till grund för brottsskadeersättningen. Såsom Brottsoffermyndigheten uppfattar skadeståndsrättslig praxis avseende kränkningsersättning vid sexuellt utnyttjande av barn, ligger den av hovrätten utdömda ersättningen för kränkning på en högre nivå än normalt vid den typ av gärning som flickan har utsatts för.

Vid en bedömning av samtliga omständigheter kring brottet och med beaktande av aktuell skadeståndsrättslig praxis finner Brottsoffermyndigheten att för den allvarliga kränkning av flickans personliga integritet som brottet inneburit har hon rätt till ersättning med 50 000 kr.
Dnr 693/2008


Fråga om ersättning för kränkning vid sexuellt utnyttjande av underårig
Brottsoffermyndigheten fann att en 12-årig flicka, som utnyttjats sexuellt av en 16-årig pojke i det hem där hon var fosterhemsplacerad, hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning med 25 000 kr.
Den 16-årige sonen i det hem där flickan var fosterhemsplacerad hade sexuellt umgänge med henne i vart fall en gång i veckan under cirka ett halvårs tid trots att han visste att hon var under 15 år. Det sexuella umgänget bestod i att ynglingen berörde flickans underliv med sina fingrar, slickade henne i underlivet samt förmådde henne att suga på hans penis och onanera åt honom. Det sexuella umgänget var helt frivilligt och båda berättade i tingsrätten att de var lite kära i varandra. Tingsrätten dömde ynglingen för sexuellt utnyttjande av underårig och förpliktade honom att betala skadestånd till flickan med bl.a. 60 000 kr för kränkning (sakprövat belopp). Vid bedömningen av skadeståndets storlek tog tingsrätten hänsyn till att flickan utsatts för övergrepp i det hem dit hon kommit för att få en trygg tillvaro och att händelserna kan påverka hennes framtida liv, men också till att det sexuella umgänget skedde mellan två unga människor som kände varandra och tyckte om varandra.

Brottsoffermyndighetens bedömning.
Vad gäller det av domstolen utdömda beloppet för kränkning är Brottsoffermyndigheten av den uppfattningen att flickan tillerkänts ett högre belopp än vad som enligt praxis brukar lämnas vid brottslighet av ifrågavarande slag.

Vid beaktande av samtliga omständigheter kring brottsligheten och aktuell skadeståndsrättslig praxis anser Brottsoffermyndigheten det skäligt att bestämma ersättningen för kränkning till 25 000 kr.
Dnr 3111/2008


Fråga om ersättning för kränkning vid sexuellt utnyttjande av barn
Brottsoffermyndigheten fann att en flicka. som vid tiden för brotten var 13 år och 10 månader och som under två dagar utnyttjats sexuellt av en 19-årig yngling som haft fyra samlag med henne, hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning med 50 000 kr.

En flicka utnyttjades sexuellt av en 19 årig yngling genom att denne under två dagar hade sammanlagt fyra samlag med henne i sin bostad. Flickan var vid tiden för brotten 13 år och 10 månader. Vid den straffrättsliga bedömningen uttalade tingsrätten bl.a. att bedömningen av gärningarna skulle göras med utgångspunkt i att gärningsmannen uppfattat samlagen som frivilliga och att det fanns ytterligare personer, varav en nära kamrat till flickan, i omedelbar närhet när brotten begicks. Vidare beaktade tingsrätten att flickan givit ett självständigt och, för sin ålder, moget intryck. Tingsrätten dömde ynglingen för två fall av sexuellt utnyttjande av barn samt förpliktade honom att utge skadestånd till flickan med bl.a. 80 000 kr för kränkning (sakprövat belopp).

Brottsoffermyndighetens bedömning.
Vad gäller det av domstolen utdömda beloppet för kränkning är Brottsoffermyndigheten av den uppfattningen att flickan har tillerkänts ett högre belopp än vad som enligt praxis brukar lämnas vid brottslighet av ifrågavarande slag.

Vid beaktande av samtliga omständigheter kring brotten och aktuell skadeståndsrättslig praxis finner Brottsoffermyndigheten skäligt att bestämma ersättningen för kränkning till 50 000 kr.
Dnr 2302/2008


Fråga om ersättning för kränkning vid utnyttjande av barn för sexuell posering
Brottsoffermyndigheten fann att en tolvårig flicka, som onanerat och smekt sina bröst framför en webbkamera, hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning med 5 000 kr.

En flicka kom via Internet i kontakt med en man som vid ett tillfälle – då flickan var tolv år gammal - förmådde henne att onanera och smeka sina bröst framför en webbkamera. Mannen spelade in när hon gjorde detta och sparade sekvensen på sin dator. Hovrätten dömde mannen för utnyttjande av barn för sexuell posering och förpliktade honom att utge skadestånd till flickan med sakprövade 25 000 kr.

Brottsoffermyndigheten ansåg att det fanns förutsättningar att bevilja flickan brottsskadeersättning för kränkning. Det utdömda beloppet översteg dock enligt myndighetens bedömning vad som normalt bör lämnas vid den typ av brottslighet som flickan utsatts för. Brottet föranledde enligt myndighetens bedömning brottsskadeersättning för kränkning med 5 000 kr.
Dnr 2025/2008


Hans Sjölander
Avdelningsdirektör
Senast uppdaterad:2017-07-17