Aktuella beslut 11 april 2011

Nämnden för brottsskadeersättning 11 april 2011


Vid sammanträdet med Nämnden för brottsskadeersättning den 11 april 2011 avgjordes bl.a. följande ärenden.


Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid mordbrand på ett hotell

Brottsoffermyndigheten fann att hotellgäster, som bodde i den del av hotellbyggnaden där brand anlades liksom de som bodde i andra delar av hotellet och i särskild grad berördes av brottet, hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning.

Någon anlade en brand i ett hotells restaurang genom att hälla ut och antända flera liter bensin. Hotellet bestod av två byggnader – en ny och en gammal – sammankopplade med en inglasad gång i markplanet. Branden förstörde betydande delar av den gamla byggnaden, där restaurangen var inrymd, men nådde inte den nya byggnaden. Hela hotellet utrymdes i brandens inledningsskede.

Rätt till brottsskadeersättning för kränkning regleras i 2 § andra stycket brottsskadelagen. Ersättning kan lämnas då någon har allvarligt kränkt någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet eller frid. Mordbrand, som är ett allmänfarligt brott, kan i vissa fall utgöra ett angrepp på den personliga friden och medföra rätt till ersättning för kränkning. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1998 s. 310 angett tre situationer då ersättning för kränkning kan lämnas vid den typen av brott:
1. Gärningen är riktad mot en eller flera bestämda personer.
2. Gärningsmannen har medvetet utsatt en eller flera särskilda personer för en påtaglig risk att skadas.
3. Även om gärningen inte är riktad mot en viss person kan omständigheterna vara sådana att kränkningsersättning bör lämnas.

Fall 1.  10 000 kr
En man bodde på tredje våningen i hotellets gamla byggnad. Han vaknade och hörde oväsen samt en klocka ringa dovt. Därutöver kände han röklukt. Han lämnade sitt rum och visades rätt väg ut genom korridorerna. Han utsattes för rök och var tvungen att huka sig på grund av den rök som hade samlats under taket.
Brottsoffermyndighetens bedömning.
I detta fall har brottet inte riktats mot mannen. Gärningspersonen har dock, genom att anlägga en brand i den hotellbyggnad där mannen vistades som gäst, medvetet utsatt honom för risk att skadas. Det finns därför förutsättningar att bevilja mannen ersättning för en allvarlig kränkning av friden. Med beaktande av omständigheterna vid brottet och aktuell skadeståndsrättslig praxis bestämmer Brottsoffermyndigheten ersättningen för kränkning till 10 000 kr.
Dnr 10501/2010

Fall 2. 10 000 kr
En kvinna bodde i hotellets nya byggnad. Hon vaknade av brandlarmet. Hon ringde till receptionisten som förklarade att det brann, men inte i den byggnad där kvinnan befann sig. Hon ombads att lämna hotellet. Strax därefter bankade en arbetskamrat till kvinnan på dörren och sade att de måste gå ut. Hon tog sig ut via ett trapphus och andades in rök när hon var på väg utför trapporna. Hon lades in på sjukhus där hon fick syrgas och stannade några timmar för observation.
Brottsoffermyndighetens bedömning.
I detta fall har brottet inte riktats mot kvinnan. Gärningspersonen har inte heller medvetet utsatt henne för risk att skadas. Brottet har dock i så särskild grad berört henne att hon allvarligt kränkts till följd av gärningen. Det finns därför förutsättningar att bevilja henne ersättning för en allvarlig kränkning av friden. Med beaktande av omständigheterna vid brottet och aktuell skadeståndsrättslig praxis bestämmer Brottsoffermyndigheten ersättningen för kränkning till 10 000 kr.
Dnr 10509/2010

Fall 3. 10 000 kr
En kvinna och hennes familj bodde i hotellets nya byggnad. Hon vaknade av brandlarmet. Hon tittade ut genom fönstret och såg folk från räddningstjänsten. Hon och den övriga familjen sprang ut i korridoren och till trapphuset. De sprang nerför trapporna och tog sig ut genom en dörr till entrén. Elden var då i full spridning. Hon och familjen kände en kraftig hetta från lågorna. De lyckades ta sig ut på gatan framför hotellet.
Brottsoffermyndighetens bedömning.
I detta fall har brottet inte riktats mot kvinnan. Gärningspersonen har inte heller medvetet utsatt henne för risk att skadas. Brottet har dock i så särskild grad berört henne att hon allvarligt kränkts till följd av gärningen. Det finns därför förutsättningar att bevilja henne ersättning för en allvarlig kränkning av friden. Med beaktande av omständigheterna vid brottet och aktuell skadeståndsrättslig praxis bestämmer Brottsoffermyndigheten ersättningen för kränkning till 10 000 kr.
Dnr 10507/2010

Fall 4. Ingen ersättning
En man bodde i hotellets nya byggnad. Han vaknade av brandlarmet. Han tittade ut genom ett fönster och såg att det var folk utanför hotellet. Han gick ut eftersom han förstod att det inte var ett falskt larm. Han lämnade kvar större delen av sina tillhörigheter på rummet.
Brottsoffermyndighetens bedömning.
I detta fall har brottet inte riktats mot mannen. Gärningspersonen har inte heller medvetet utsatt honom för risk att skadas. Brottet har inte heller i så särskild grad berört mannen att han allvarligt kränkts till följd av gärningen. Det finns därför inte förutsättningar att bevilja honom ersättning för en allvarlig kränkning av friden.
Dnr 10502/2010Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid inbrott i fritidshus

Brottsoffermyndigheten fann att en man och en kvinna, som i sitt fritidshus konfronterades med en man som brutit sig in i huset och bott där några dagar, hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning med 5 000 kr.

När en man och dennes hustru kom till sin fritidsbostad upptäckte de en hög med kläder och ett laddat jaktvapen i en fåtölj i vardagsrummet. I ett av sovrummen låg en man och sov i en av sängarna. När hustrun skrek till vaknade mannen. Han hade då hennes nattlinne på sig. Mannen förklarade att han gått vilse tre dagar tidigare och därför tagit sig in i makarnas bostad genom att bryta upp ett fönster i köket. Mannen hade bl.a. ätit av mat som funnits i huset. Han dömdes av en tingsrätt för stöld.

Brottsoffermyndighetens bedömning.
I detta fall har gärningsmannens handlande innefattat ett angrepp mot sökandenas frid som inneburit en sådan allvarlig kränkning av deras personliga integritet att de har rätt till ersättning med 5 000 kr vardera.
Dnr 1541 och 1542/2011Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid inbrott i fritidshus

Brottsoffermyndigheten fann att två makar, som i sitt fritidshus upptäckte att en främmande person befunnit sig i huset, inte hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning.

En man tog sig olovligen in i makarnas fritidsbostad genom att bryta upp ett fönster. När en av makarna kom till platsen insåg han att någon varit inne i huset eftersom han upptäckte att någon ätit ur två köttkonservburkar i skafferiet. Något senare såg han också att någon legat i hans frus säng och i samband därmed druckit mineralvatten, ätit praliner och läst en del av de böcker och tidningar som fanns att tillgå i bostaden. Tingsrätten dömde en man för stöld och förpliktade honom att betala skadestånd till makarna med medgivna 1 000 kr för tillgripet och förstört gods. Makarnas yrkande om ersättning för kränkning ogillades av tingsrätten eftersom det inte var visat att de utsatts för en så allvarlig kränkning att ersättning skulle utgå.

Brottsoffermyndighetens bedömning.
Rätten till brottsskadeersättning för kränkning regleras i 2 § andra stycket brottsskadelagen. Ersättning kan lämnas då någon har allvarligt kränkt någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet eller frid.

Högsta domstolen har i en dom den 3 januari 2011 i mål T 1872-09 prövat rätten till kränkningsersättning vid bostadsinbrott då bostadsinnehavaren inte varit hemma. Domstolen konstaterar att ersättning kan lämnas om inbrottet genom förövarens beteende, de skador och spår han lämnat efter sig, graden av intrång i hemmet och omständigheterna i övrigt innefattat en särskilt omfattande förgripelse på den drabbades frid och privatliv.

Omständigheterna i detta ärende är inte sådana att makarna har rätt till brottsskadeersättning för kränkning. Deras ansökan ska därför avslås.
Dnr 1562 och 1563/2011
Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid bostadsinbrott

Brottsoffermyndigheten fann att en man, som utsattes för ett bostadsinbrott som medförde vissa skador i bostaden, inte hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning.

En eller flera personer tog sig in i sökandens bostad genom att bryta upp ytterdörren och tillgrep därefter diverse egendom. Sökanden befann sig inte i bostaden vid tidpunkten för brottet. Förutom den skadade dörren noterades stora skador i ett rum där flera väggar och fönsterfodret hade huggmärken efter en kofot. Vidare var tapeten och belysningens transformator skadad, det fanns en större reva i en skinnklädd stol och persiennen var söndertrasad. Polisen lade ned förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat.

Brottsoffermyndighetens bedömning.
Rätten till brottsskadeersättning för kränkning regleras i 2 § andra stycket brottsskadelagen. Ersättning kan lämnas då någon har allvarligt kränkt någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet eller frid.

Högsta domstolen har i en dom den 3 januari 2011 i mål T 1872-09 prövat rätten till kränkningsersättning vid bostadsinbrott då bostadsinnehavaren inte varit hemma. Domstolen konstaterar att ersättning kan lämnas om inbrottet genom förövarens beteende, de skador och spår han lämnat efter sig, graden av intrång i hemmet och omständigheterna i övrigt innefattat en särskilt omfattande förgripelse på den drabbades frid och privatliv.

Omständigheterna i detta ärende är inte sådana att sökanden har rätt till brottsskadeersättning för kränkning. Hans ansökan ska därför avslås.
Dnr 994/2011
Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid trafikbrott

Brottsoffermyndigheten fann att en kvinna, som i sin bil påkördes av en annan bilist och som fick omfattande och livshotande skador, hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning med 40 000 kr.

En ung man förde en bil i mycket hög hastighet i förhållande till gällande hastighetsbegränsningar. Under färden körde han om ett antal fordon och tvingade då ut mötande trafikanter i vägrenen. Till slut tappade han dock kontrollen över bilen, kom över på fel sida av vägen och kolliderade med en bil som en kvinna och hennes tre barn färdades i. Vid kollisionen tillfogades kvinnan omfattande och livshotade kroppsskador. Tingsrätten dömde mannen för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada samt förpliktade honom att betala skadestånd till kvinnan med 25 000 kr för kränkning (yrkat och sakprövat). Hovrätten fastställde tingsrättens dom.

Brottsoffermyndighetens bedömning.
För att ersättning för kränkning skall kunna utgå förutsätts i regel att den skadelidande utsatts för ett uppsåtligt brott. Högsta domstolen har emellertid i två domar (NJA 1997 s. 315 och NJA 1997 s. 572), vilka förutom bl.a. grov vårdslöshet i trafik även avsåg brottet vållande till kroppsskada, fastslagit att kränkningsersättning i undantagsfall kan utgå vid oaktsamhetsbrott, om omständigheterna vid brottet är så försvårande att den skadevållandes handling närmar sig en uppsåtlig gärning och därför har samma kränkande innebörd som ett avsiktligt angrepp på den skadelidandes integritet.

Vid gärningen har mannen, genom sitt körsätt, visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv. Brottsoffermyndigheten finner med hänsyn till det anförda att hans hänsynslösa agerande i detta fall utgör en sådan kränkning av kvinnans personliga integritet och människovärde att ersättning för kränkning ska lämnas. Mot bakgrund av graden av det medvetna risktagandet och de synnerligen allvarliga skador som kvinnan tillfogades finner Brottsoffermyndigheten att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 40 000 kr.
Dnr 1539/2011


Hans Sjölander
Avdelningsdirektör
Senast uppdaterad:2012-03-21