Bakgrund

Begreppet "vittnesstöd" är en direkt översättning från engelskans "Witness Service" och ger stöd till både brottsoffer och vittnen.

År 1989 startade ett pilotprojekt med vittnesstöd i England. Efter två år permanentades verksamheten och "Witness Service" finns sedan 1995 vid samtliga brottmålsdomstolar i England.

Med England som förebild inrättades den första vittnesstödsverksamheten i Sverige år 1995 av brottsofferjouren i Växjö. Försöket beviljades medel av Brottsofferfonden och föll väl ut. sedan dess har liknande verksamheter vuxit fram på olika håll i landet.

Vittnesstöd vid alla tings- och hovrätter
År 2001 konstaterade regeringen att vittnesstödsverksamheten har en viktig funktion för och täcker ett behov hos många av domstolarnas besökare. Därför ansåg regeringen att vittnesstödsverksamhet borde inrättas vid samtliga tings- och hovrätter.


Eftersom flera domstolar fortfarande saknade vittnesstödsverksamhet gav regeringen Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket i uppdrag att delta i införandet av vittnesstödsverksamhet vid alla domstolar. En utgångspunkt i uppdraget var att stödet skulle bedrivas på ideell basis. Uppbyggnaden skulle därför ske i samråd med Brottsofferjourernas Riksförbund, andra berörda ideella organisationer och de aktuella domstolarna.

 

Under våren 2004 redovisade Brottsoffermyndigheten uppdraget med rapporten Vittnesstöd, slutredovisning av regeringsuppdrag.

 

Verksamheten idag

Idag har Brottsoffermyndigheten tillsammans med Domstolsverket i uppdrag att verka för att det även fortsättningsvis ska finnas vittnesstöd vid alla tings- och hovrätter i landet. Brottsoffermyndigheten har det övergripande ansvaret för verksamheten. Det innebär att myndigheten ansvarar för kvalitetssäkring och statistikföring samt verkar för att det genomförs utbildning och rekrytering.

Brottsoffermyndigheten samverkar med Brottsofferjouren Sverige och övriga ideella organisationer som bedriver vittnesstödsverksamhet. Det är de enskilda organisationerna som genomför den faktiska rekryteringen och utbildningen av nya vittnesstöd.

Domstolsverket ska verka för att det finns praktiska förutsättningar för genomförandet av stödet. Det innebär bland annat att informera om kommande förhandlingar och erbjuda särskilda rum för målsägande, vittnen och vittnesstöd. De bör dessutom i eller i samband med kallelser till förhandling informera om möjligheten till vittnesstöd

Finansiering av verksamheten
En betydande del av vittnesstödsverksamheten finansieras genom bidrag från Brottsofferfonden. Det finns tre olika typer av bidrag att söka från fonden. Brottsofferjourer kan ansöka om verksamhetsstöd för den verksamhet som organisationerna bedriver. Andra organisationer med vittnesstödsverksamhet kan ansöka om ett särskilt vittnesstödsbidrag, pengar som ska komma vittnesstöden till godo. Om föreningen planerar att genomföra något utöver den löpande verksamheten kan den ansöka om projektbidrag. Det kan till exempel gälla grund- eller vidareutbildning för vittnesstöd. 

Brottsofferfonden lämnar också bidrag till samordningen av verksamheten vilket innefattar lönekostnader för en anställd person. Bidragets storlek bestäms utifrån verksamhetens omfattning.

Läs mer om Brottsofferfonden och ansökan här: Brottsofferinriktade projekt

Beviljade projektbidrag måste redovisas till Brottsofferfonden: Mer om Brottsofferfonden

Läs mer
Inom ramen för uppdraget redovisade Domstolsverket och Brottsoffermyndigheten år 2008 rapporten Vittnesstöd - utvärdering med förslag till den fortsatta verksamheten.

Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket fick 2014 i uppdrag av regeringen att lämna förslag till en långsiktigt hållbar organisation för och finansiering av vittnesstödsverksamheten. Uppdraget redovisades till regeringen den 30 november 2015. Vittnesstöd, förslag till en långsiktigt hållbar organisation för och finansiering av verksamheten, 2015.

Senast uppdaterad:2017-12-22