Aktuella beslut 9 november 2009

Vid sammanträdet med Nämnden för brottsskadeersättning den 9 november 2009 avgjordes bl a följande ärenden.
Nämnden för brottsskadeersättning den 9 november 2009

Vid sammanträdet med Nämnden för brottsskadeersättning den 9 november 2009 avgjordes bl a följande ärenden.


Fråga om ett SMS-meddelande utgjort olaga hot

Brottsoffermyndigheten fann att en 12-årig flicka inte hade utsatts för brott i form av olaga hot

Pappan till en 12-årig flicka polisanmälde att dottern hade hotats av en jämnårig flicka via ett SMS-meddelande som flickan skickat till dotterns mobiltelefon. Polisen lade ned förundersökningen eftersom flickan var under 15 år. Den misstänkta flickan hördes aldrig av polisen.

Brottsoffermyndighetens bedömning:
En förutsättning för att brottsskadeersättning ska kunna lämnas är att den skada för vilken ersättning begärs har uppkommit till följd av brott. Om skuldfrågan inte har kunnat prövas i ett straffrättsligt förfarande gör Brottsoffermyndigheten en självständig bedömning i frågan om brott föreligger. I ett fall som detta, där skadevållaren är ett barn, uppstår ofta svårigheter med att fastställa om gärningen utgör brott eller inte. Detta beror på att det sällan finns någon polisutredning i ärendet, vilket i sin tur innebär att det finns knapphändiga uppgifter om vad som har hänt och upprinnelsen till händelsen. Det kan också uppstå problem när det gäller att bedöma den unga skadevållarens avsikter med sitt handlande, en omständighet som är av avgörande betydelse vid bedömningen av om ett brott har ägt rum.
Brottsoffermyndigheten anser att utredningen i ärendet inte ger utrymme för något säkert ställningstagande i frågan om den gärning som flickan utsatts för utgör brott. Någon brottsskadeersättning kan därför inte lämnas.
Dnr 7799/2009


Fråga om brottsskadeersättning till barn som bevittnat vålds- och fridsbrott som begåtts av en bror

Brottsoffermyndigheten fann att en 13-årig flicka inte hade rätt till ersättning för bevittnade av brott som hennes 19-årige bror begått mot deras mor.

En flicka bevittnade när hennes 19-årige bror misshandlade modern genom att ta ett kraftigt grepp med båda händerna om moderns hals och under bibehållet grepp flytta modern från ett rum till ett annat rum där han tryckte upp henne mot en vägg med smärta, ömhet och andnöd som följd. I samband med misshandeln hotade brodern även att döda modern. Tingsrätten dömde brodern för bl.a. misshandel och olaga hot till skyddstillsyn med samhällstjänst 100 timmar. Om fängelse istället hade valts som påföljd skulle fängelse fyra månader ha dömts ut. Brodern förpliktades även att betala skadestånd till modern med bl.a. sakprövade 10 000 kr för kränkning till följd av denna gärning.

Brottsoffermyndighetens bedömning:
Enligt 4 a § brottsskadelagen ska brottsskadeersättning betalas till ett barn som bevittnat ett brott som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person. De fall som avses med bestämmelsen är när ett barn t.ex. bevittnar hur en förälder blir utsatt för brott av den andre föräldern eller av någon annan närstående till barnet. Det är en särskild kvalificerad form av trygghet som åsyftas och lyfts fram, nämligen den i relationen mellan främst föräldrar, andra vuxna närstående och barn. Brott som t.ex. begås av ett jämnårigt syskon omfattas inte av bestämmelsen.

I förevarande fall har brottet begåtts av flickans äldre bror. Med hänsyn till omständigheterna i ärendet kan brottsligheten inte anses vara sådan att den typiskt sett varit ägnad att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i förhållande till en närstående person. Någon brottsskadeersättning kan därför inte lämnas.
Dnr 6366/2009


Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid bl.a. människohandel

Brottsoffermyndigheten fann att en funktionshindrad man, som förts till Sverige där han tvingats att tigga, hade rätt till ersättning för kränkning med 75 000 kr.

Under en period vistades en funktionshindrad man, som saknar armar, i Sverige. Han fråntogs sina identitetshandlingar och proteser samt tvingades under bevakning att tigga från morgon till kväll.

Brottsoffermyndighetens bedömning:
Mannen har varit föremål för ett synnerligen hänsynslöst utnyttjande. Han har bl.a. berövats möjligheten att själv kunna tillgodose sådana grundläggande behov som att äta och dricka eller gå på toaletten. Den som utsatts för människohandel för sexuella ändamål är generellt sett kränkt i en högre grad än den som utsatts för människohandel för tvångsarbete. I mannens fall är dock kränkningen av hans personliga integritet och människovärde så djupgående att den motiverar en förhållandevis hög ersättning. Denna bestäms till 75 000 kr.
Dnr 7410/2009


Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid stöld i bostad

Brottsoffermyndigheten fann att en äldre kvinna inte hade rätt till ersättning för kränkning efter att ha utsatts för stöld i bostaden av en okänd person.

En kvinna ringde på dörren hemma hos en 83-årig kvinna och sade att hon kom från en vårdcentral och att hon ville ställa frågor om vaccination. Åldringen släppte in kvinnan och de satte sig i köket. Kvinnan placerade åldringen på en stol med ryggen mot köksdörren och stängde till dörren något. Kvinnan stannade i cirka 15 minuter. När hon gått upptäckte åldringen att det saknades smycken som hon förvarat i ett skrin i sovrummet. Polisen lade ned förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat.

Brottsoffermyndighetens bedömning:
Rätten till skadestånd för kränkning regleras i 2 kap 3 § skadeståndslagen. Motsvarande bestämmelse som reglerar rätten till brottsskadeersättning för kränkning återfinns i 2 § 2 st. brottsskadelagen. Sådan ersättning lämnas i fall då någon har allvarligt kränkt annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet eller frid. Frågan i detta ärende är i vilken utsträckning som ett förmögenhetsbrott, en stöld, kan grunda en rätt till skadestånd och därmed också brottsskadeersättning för kränkning.  Som Brottsoffermyndigheten uppfattar rättsläget krävs för att kränkningsersättning ska kunna lämnas vid stöld i bostad att gärningen innefattar ytterligare något brott som i sig inneburit en allvarlig kränkning av exempelvis friden. I detta fall har en gärningsperson på ett förslaget sätt lurat sig in i åldringens bostad och uppehållit henne under tiden som en medgärningsperson olovligen tagit sig in i bostaden och bestulit åldringen. Hon har således varit utsatt för en grov stöld innehållande ett hemfridsbrott. Ett hemfridsbrott innebär ett sådant angrepp på friden som krävs för att kränkningsersättning överhuvudtaget ska kunna lämnas. För att få kränkningsersättning vid hemfridsbrott krävs enligt nuvarande praxis att brottsoffret konfronterats med gärningspersonen eller i övrigt varit medveten om dennes närvaro. Åldringen har inte konfronterats med gärningspersonen. Mot bakgrund därav anser inte Brottsoffermyndigheten att hon utsatts för en sådan allvarlig kränkning av sin personliga integritet att hon har rätt till ersättning.
Dnr 7317/2009


Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid stöld i bostad

Brottsoffermyndigheten fann att en äldre man inte hade rätt till ersättning för kränkning efter att ha utsatts för stöld av en kvinna som mannen släppt in i bostaden.

En 77-årig man befann sig i sin bostad när en kvinna, som lurat sig in i bostaden, tillgrep hans plånbok som han hade i bakfickan. Han upptäckte stölden sedan kvinnan lämnat bostaden. Kvinnan lurade sig in hos mannen genom att hon bad att få ett glas vatten, vilket mannen gav henne. Tingsrätten dömde kvinnan för brottet och förpliktade henne att betala skadestånd till mannen för bl.a. kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning:
Rätten till skadestånd för kränkning regleras i 2 kap 3 § skadeståndslagen. Motsvarande bestämmelse som reglerar rätten till brottsskadeersättning för kränkning återfinns i 2 § 2 stycket brottsskadelagen. Sådan ersättning lämnas i fall då någon har allvarligt kränkt annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet eller frid. Frågan i detta ärende är i vilken utsträckning som ett förmögenhetsbrott, en stöld, kan grunda en rätt till skadestånd och därmed också brottsskadeersättning för kränkning. Som Brottsoffermyndigheten uppfattar rättsläget krävs för att kränkningsersättning ska kunna lämnas vid stöld i bostad att gärningen innefattar något brott som i sig inneburit en allvarlig kränkning av brottsoffrets person, frihet eller frid (se prop 2000/01:68 s 49 och 51). I detta fall har kvinnan på ett förslaget och högst klandervärt sätt lurat sig in i mannens bostad och där bestulit honom. Brottsoffermyndigheten har förståelse för att han känt obehag och upplevt sig kränkt på grund av brottet. Mot bakgrund av vad som anförts ovan kan dock någon kränkningsersättning inte lämnas i detta ärende.
Dnr 7703/2009


Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid stöld i bostad

Brottsoffermyndigheten fann att en äldre man inte hade rätt till ersättning för kränkning efter att ha utsatts för stöld i sin bostad av en person som, under förespegling att han kom från ett bostadsföretag och skulle kontrollera elementen i bostaden, släppts in i bostaden av åldringen.

En 81-årig man utsattes för en grov stöld av en annan man som genom falska förespeglingar beredde sig tillträde till åldringens bostad. Mannen uppgav att han kom från ett bostadsföretag och att han skulle kontrollera elementen. Under tiden som mannen befann sig i bostaden tillgrep han kontanter ur en plånbok som låg på en bänk i köket. Åldringen upptäckte stölden dagen därpå. Tingsrätten dömde mannen för brottet. Brottet bedömdes som grovt då det skett genom vilseledande av en åldring samt inneburit en kränkning av den personliga integriteten och tryggheten mot störning av det som räknas som hemfriden. Mannen dömdes att utge skadestånd till åldringen för bl.a. kränkning. I skadeståndsdelen uttalade tingsrätten bl.a. att gärningsmannen utnyttjat åldringens och övriga målsägandes skyddslösa ställning och deras svårigheter att på grund av hög ålder och bristande hälsa försvara sig. Gärningsmannens förfarande mot målsägandena hade inneburit sådana flagranta angrepp mot deras personliga sfär att det för tingsrätten var uppenbart att kränkningsersättning skulle utgå.

Brottsoffermyndighetens bedömning:
Rätten till skadestånd för kränkning regleras i 2 kap 3 § skadeståndslagen. Motsvarande bestämmelse som reglerar rätten till brottsskadeersättning för kränkning återfinns i 2 § 2 stycket brottsskadelagen. Sådan ersättning lämnas i fall då någon har allvarligt kränkt annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet eller frid. Frågan i detta ärende är i vilken utsträckning som ett förmögenhetsbrott, en stöld, kan grunda en rätt till skadestånd och därmed också brottsskadeersättning för kränkning. Som Brottsoffermyndigheten uppfattar rättsläget krävs för att kränkningsersättning ska kunna lämnas vid stöld i bostaden att gärningen innefattar något brott som i sig inneburit en allvarlig kränkning av brottsoffrets person, frihet eller frid (se prop. 2000/01:68 s. 49 och 51). I detta fall har gärningsmannen på ett förslaget och högst klandervärt sätt lurat sig in i åldringens bostad och där bestulit honom. Brottsoffermyndigheten har förståelse för att åldringen känt obehag och upplevt sig kränkt på grund av brottet. Mot bakgrund av vad som anförts ovan kan dock någon kränkningsersättning inte lämnas i detta ärende.
Dnr 7850/2009


Hans Sjölander
Avdelningsdirektör
Senast uppdaterad:2012-03-21