Aktuella beslut 7 april 2014

Nämnden för brottsskadeersättning 7 april 2014

Vid sammanträdet med Nämnden för brottsskadeersättning den 7 april 2014 avgjordes bl. a. följande ärenden.

Brottsoffermyndigheten fann att en kvinna hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning efter att ha skadats till följd av ett bombattentat.

En man sprängde sig själv till döds på en tvärgata till Drottninggatan i Stockholm. Bara en del av den sprängladdning som mannen hade på sig detonerade, sannolikt av misstag och tidigare än vad mannen hade planerat. Några personer skadades lindrigt. Tjugo minuter före explosionen hade ett e-postmeddelande skickats till Tidningarnas Telegrambyrå (TT) och Säkerhetspolisen där det framfördes hot om att något skulle hända det svenska folket.
En kvinna gick längs Drottninggatan och passerade korsningen mot den aktuella tvärgatan när explosionen inträffade. I samband med explosionen kände hon ett tryck över höger sida av ansiktet och hon tillfogades vissa hörselbesvär samt smärta och svullnad på ena benet.

Brottsoffermyndighetens bedömning
Rätten till brottsskadeersättning för kränkning regleras i 2 § andra stycket brottsskadelagen. Ersättning kan lämnas då någon har allvarligt kränkt någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet eller frid.

Brottsoffermyndigheten anser att den aktuella gärningen i kränkningshänseende bör likställas med ett allmänfarligt brott. När det gäller rätten till kränkningsersättning vid sådana brott har Högsta domstolen i rättsfallet NJA 1998 s. 310 angett tre situationer då ersättning kan lämnas.  1. Gärningen är riktad mot en eller flera bestämda personer.2. Gärningspersonen har medvetet utsatt en eller flera särskilda personer för en påtaglig risk att skadas.3. Även om gärningen inte är riktad mot en viss person kan omständigheterna vara sådana att kränkningsersättning bör lämnas.

Brottet har inte varit riktat mot kvinnan. Brottsoffermyndigheten anser inte heller att hon har ingått i en sådan avgränsad krets av personer som avses i punkten 2. Hon har dock befunnit sig så pass nära explosionen att hon blivit fysiskt skadad. Myndigheten finner att hon därmed får anses så berörd av gärningen att hon har rätt till ersättning för kränkning. Ersättningen bestäms till 5 000 kr.

Dnr 230 2014

 

Brottsoffermyndigheten fann att en 12-årig flicka, som bevittnat att mamman flera gånger försökte knivhugga flickans pappa, pappans sambo och ytterligare en person, hade rätt till brottsskadeersättning med 10 000 kr.

Mamman till en 12-årig flicka försökte upprepade gånger hugga flickans pappa, pappans sambo och ytterligare en person med kniv. Samtidigt som mamman utdelade hugg mot pappan och hans sambo uttalade mamman att de skulle dö. Av utredningen i ärendet framgår att flickan i vart fall bevittnade brotten mot pappan och hans sambo. Mamman åtalades för försök till mord. Tingsrätten dömde mamman för försök till mord gentemot pappan och hans sambo. Brottet mot den tredje personen, en granne som skyndade till undsättning, bedömdes som försök till grov misshandel. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och bedömde även brotten mot pappan och hans sambo som försök till grov misshandel. Hovrätten bestämde påföljden till fängelse två år. Skadeståndet för kränkning till de tre målsägandena bestämdes efter sakprövning till 40 000 kr vardera.

Brottsoffermyndighetens bedömning
Enligt 4 a § brottsskadelagen ska brottsskadeersättning betalas till ett barn som bevittnat ett brott som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person. Ersättningen ska enligt 5 § fjärde stycket samma lag bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till hur grovt det bevittnade brottet är.

Den brottslighet som flickan bevittnat är typiskt sett sådan som är ägnad att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person. Hon har därför rätt till brottsskadeersättning. Ersättningen bestäms till skäliga 10 000 kr.

Dnr 9507 2013

 

Brottsoffermyndigheten fann att en 6-årig pojke, som bevittnat att hans mamma utsatts för bl.a. knivhugg, hade rätt till brottsskadeersättning med 20 000 kr.

En 6-årig pojke befann sig på en parkeringsplats tillsammans med sin mamma när pojkens pappa tilldelade mamman ett knytnävsslag i ansiktet så att hon föll till marken samt drog in henne i sin bil och då stack en kniv i hennes ena ben. Efter att hon tagit sig ut ur bilen tilldelade han henne slag och sparkar samt högg en kniv i hennes ena arm. Skadan i armen var enligt rättsintyget livshotande. Tingsrätten dömde pappan för brotten och förpliktade honom att betala skadestånd till pojkens mamma med 77 200 kr, varav bl.a. yrkade och sakprövade 70 000 kr för kränkning. Vid samma tillfälle misshandlade och hotade pappan mammans sambo och sambons kamrat. Tingsrätten bestämde påföljden till fängelse tre och ett halvt år.

Brottsoffermyndighetens bedömning
Enligt 4 a § brottsskadelagen ska brottsskadeersättning betalas till ett barn som bevittnat ett brott som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person. Ersättningen ska enligt 5 § fjärde stycket samma lag bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till hur grovt det bevittnade brottet är.

Den brottslighet som pojken bevittnat är typiskt sett sådan som är ägnad att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person. Han har därför rätt till brottsskadeersättning. Ersättningen bestäms till skäliga 20 000 kr.

Dnr 134 2014

 

Brottsoffermyndigheten fann att det inte förelåg synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om brottsskadeersättning från ett dödsbo.

En ansökan om brottsskadeersättning måste ha kommit in till Brottsoffermyndigheten inom två år från det att förfarandet hos domstol har avslutats. Om det finns synnerliga skäl kan Brottsoffermyndigheten pröva en ansökan trots att den har kommit in för sent (14 § första och andra stycket brottsskadelagen).

En brottmålsdom där en person tillerkänts skadestånd med anledning av brotten vann laga kraft den 6 september 2010. Personen avled den 11 augusti 2013. Dödsboets ansökan kom in till Brottsoffermyndigheten den 11 februari 2014.

Brottsoffermyndighetens bedömning
Eftersom ansökan kom in för sent och det inte finns några synnerliga skäl prövar inte Brottsoffermyndigheten ansökan.

Dnr 1372 2014

Senast uppdaterad:2014-06-30