Aktuella beslut 3 juni 2013

Nämnden för brottsskadeersättning 3 juni 2013

Vid sammanträdet med Nämnden för brottsskadeersättning den 3 juni 2013 avgjordes bl.a. följande ärenden.

Brottsskadeersättning för kränkning vid våldtäkt mot barn

För den synnerligen allvarliga kränkning av den personliga integriteten som en våldtäkt mot ett barn innebär bör, i avsaknad av annat våld eller tvång än det som ligger i att brottet riktas mot ett barn, ersättning normalt lämnas med 100 000 kr. Ersättning för kränkning kan lämnas med ett högre belopp om det finns försvårande omständigheter. Om det har förekommit mer uttalat våld eller tvång i samband med brottet ska ersättning för kränkning lämnas med 125 000 kr. Vid ytterligare försvårande omständigheter ska ersättning kunna utgå med ännu högre belopp.

En man hade, då han var 16-19 år gammal, i vart fall vid tio tillfällen orala samlag med en flicka som vid tillfällena var 8-11 år gammal. Tingsrätten dömde mannen för våldtäkt mot barn och förpliktade honom att betala skadestånd till flickan för bl.a. kränkning. 

Brottsoffermyndighetens bedömning
När brottsskadeersättning för kränkning ska utgå, bestäms den enligt de regler som gäller för skadestånd för kränkning. Ersättningsnivån bestäms genom domstolspraxis, i första hand genom Högsta domstolens avgöranden. Även Brottsoffermyndighetens praxis har emellertid blivit normgivande på flera områden och beaktas i stor utsträckning av domstolarna. Mot denna bakgrund är en fortlöpande anpassning av praxis till vad som speglar samhällets etiska och sociala värderingar en uppgift både för domstolarna och för Brottsoffermyndigheten.  Synen på sexualbrott har skärpts och lagstiftningen har utvecklats påtagligt under de senaste årtiondena. Våldtäktsbegreppet har utvidgats och brottet våldtäkt mot barn har tillkommit som ett huvudbrott när det gäller sexualbrott mot underåriga. En schabloniserad kränkningsersättning om 75 000 kr vid våldtäkt mot barn utan inslag av våld eller tvång och 100 000 kr vid våldtäkt mot barn med inslag av våld eller tvång har tillämpats sedan år 2006. Ersättningsnivån för kränkning vid våldtäkt mot barn avspeglar inte fullt ut den skärpta synen på sexualbrott och tar inte heller hänsyn till det förändrade penningvärdet. Brottsoffermyndigheten anser därför att det finns skäl att höja ersättningsnivån.

För den synnerligen allvarliga kränkning av den personliga integriteten som en våldtäkt mot ett barn innebär bör, i avsaknad av annat våld eller tvång än det som ligger i att brottet riktas mot ett barn, ersättning normalt lämnas med 100 000 kr. Ersättning för kränkning kan lämnas med ett högre belopp om det finns försvårande omständigheter. Om det har förekommit mer uttalat våld eller tvång i samband med brottet ska ersättning för kränkning lämnas med 125 000 kr. Vid ytterligare försvårande omständigheter ska ersättning kunna utgå med ännu högre belopp.

I det nu aktuella ärendet har den blott 8-11 år gamla flickan utsatts för i vart fall tio våldtäkter mot barn. Hon ska – med beaktande av dessa försvårande omständigheter – beviljas brottsskadeersättning med 125 000 kr. 

Dnr 10279/2012

 

Brottsskadeersättning för kränkning vid våldtäkt mot barn m.m.

Brottsoffermyndigheten fann att en flicka som utsatts för våldtäkt mot barn vid fyra tillfällen och utnyttjande av barn för sexuell posering vid ett tillfälle hade rätt till ersättning för kränkning med 125 000 kr.

En man genomförde fyra samlag med en flicka när hon var 12-13 år gammal. Vid det sista tillfället hotade mannen att lägga ut nakenbilder av henne på Internet om hon inte hade samlag med honom. Vid ett annat tillfälle förmådde han henne att klä av sig och visa sin kropp för honom via en webbkamera. Mannen var vid tiden för brotten 16-18 år gammal. Tingsrätten dömde mannen för våldtäkt mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering samt förpliktade honom att betala skadestånd till flickan för bl.a. kränkning. Av tingsrättens dom framgick att det var den tilltalade som tog initiativet och som var den pådrivande, att han kunde vara mycket påstridig och krävande samt att flickan måste ha haft svårt att stå emot hans vilja att ha samlag med honom. Vidare framgick att tingsrätten fått den bestämda uppfattningen att samlagen inte var något som flickan egentligen ville, utan att det var något som hände för att hon inte kunde motstå mannens förväntningar på henne. 

Brottsoffermyndighetens bedömning
I det nu aktuella ärendet har flickan utsatts för fyra våldtäkter mot barn. Samlagen har skett efter påtryckningar, som bl.a. bestått i hot om att sprida nakenbilder av henne via Internet. Vid en samlad bedömning finner Brottsoffermyndigheten att ersättningen i detta fall ska bestämmas till 125 000 kr. Flickan har även utsatts för ett fall av utnyttjande av barn för sexuell posering. Myndigheten anser dock inte att detta brott medför att ersättningen ska bestämmas till ett högre belopp än det nyss nämnda.

Dnr 516/2013

 

Brottsskadeersättning för kränkning vid våldtäkt mot barn m.m.

En 14-årig flicka, som utsattes för våldtäkt mot barn och försök till sexuellt utnyttjande av barn, beviljades efter en sammanvägd bedömning av brottsligheten ersättning för kränkning med 125 000 kr.

En 14-årig flicka kom i kontakt med en 27-årig man via Internet. De bestämde sig för att träffas och gick till mannens arbetsplats där han genomförde ett samlag med flickan, trots att hon uttalade att hon inte ville. Vid ett annat tillfälle hämtade mannen henne i sin bil och körde till en avlägsen plats där han försökte genomföra ett samlag med henne. Tingsrätten dömde mannen för brotten och förpliktade honom att betala skadestånd till flickan med ett belopp för kränkning för våldtäkt mot barn och ett annat belopp för kränkning till följd av försök till sexuellt utnyttjande av barn.

Brottsoffermyndighetens bedömning
I det nu aktuella ärendet har flickan utsatts för våldtäkt mot barn då tvång förekommit. Vid ett senare tillfälle utsattes hon för försök till sexuellt utnyttjande av barn. Mot bakgrund av att det är fråga om samma gärningsperson anser Brottsoffermyndigheten att det bör göras en sammanvägd bedömning av brottsligheten vid bestämmandet av kränkningsersättningens storlek. Myndigheten bestämmer ersättningen till 125 000 kr.

Dnr 724/2013

 

Brottsskadeersättning för kränkning vid våldtäkt mot barn

Brottsoffermyndigheten fann att en flicka, som vid 13-15 års ålder utsatts för upprepade samlag av sin pappa varje vecka under nästan två års tid, hade rätt till ersättning för kränkning med 300 000 kr till följd av våldtäkt mot barn.

Pappan till en flicka genomförde samlag med henne två till tre gånger per vecka under nästan två års tid. Flickan var vid dessa tillfällen 13-15 år gammal. Hon hade kommit till Sverige från ett annat land och hade ingen annan anhörig än pappan. Tingsrätten dömde mannen för våldtäkt mot barn och förpliktade honom att betala skadestånd till flickan för bl.a. kränkning. Hovrätten fastställde tingsrättens dom i överklagade delar.

Brottsoffermyndighetens bedömning
Övergreppen begicks 2-3 gånger i veckan under lång tid av flickans pappa. Mot den bakgrunden och med hänsyn till hennes särskilt utsatta position finner Brottsoffermyndigheten att hon har rätt till ersättning med 300 000 kr för den utomordentligt allvarliga kränkning av hennes personliga integritet som brottsligheten inneburit.

Dnr 791/2013

 

Brottsskadeersättning för kränkning vid försök till mord

Brottsoffermyndigheten fann skäl att höja den schabloniserade ersättningen för kränkning vid mordförsök från tidigare 100 000 kr till 125 000 kr.

En man försökte beröva sökanden livet genom att skjuta i vart fall tre skott med en pistol mot honom. Två av kulorna träffade sökanden i mellangärdet och en kula träffade ena benet. Skadorna var livshotande. Tingsrätten dömde gärningsmannen för försök till mord och att betala skadestånd till sökanden med bland annat 100 000 kr för kränkning (sakprövat). Domen fastställdes av hovrätten.

Brottsoffermyndighetens bedömning
När brottsskadeersättning för kränkning ska utgå bestäms den enligt de regler som gäller för skadestånd för kränkning. Ersättningsnivån bestäms genom domstolspraxis, i första hand genom Högsta domstolens avgöranden. Även Brottsoffermyndighetens praxis har emellertid blivit normgivande på flera områden och beaktas i stor utsträckning av domstolarna. Mot denna bakgrund är en fortlöpande anpassning av praxis till vad som speglar samhällets etiska och sociala värderingar en uppgift för både domstolarna och Brottsoffermyndigheten. En schabloniserad kränkningsersättning om 100 000 kr har tillämpats vid mordförsök sedan år 1995. Denna ersättningsnivå avspeglar inte samhällets skärpta syn på allvarliga våldsbrott och tar heller inte hänsyn till det förändrade penningvärdet. Brottsoffermyndigheten anser därför att det finns skäl att höja ersättningsnivån. För den synnerligen allvarliga kränkning av den personliga integriteten som ett mordförsök innebär bör ersättning normalt lämnas med 125 000 kr.

Med beaktande av samtliga omständigheter kring brottet i nu aktuellt ärende bestämmer Brottsoffermyndigheten ersättningen för kränkning till normalbeloppet
125 000 kr.

Dnr 4527/2013

 

Brottsskadeersättning för kränkning vid synnerligen grov misshandel

Brottsoffermyndigheten fastställde en schabloniserad ersättning för kränkning vid synnerligen grov misshandel till 100 000 kr.

Sökanden arbetade som taxichaufför och misshandlades av två passagerare. En av dem slog sönder bilens ena fönster med en golfklubba medan den andre utdelade ett knytnävslag i ansiktet på sökanden. Därefter tilldelades denne flera slag mot huvudet och kroppen med golfklubban så att han föll till marken. Våldet orsakade bl.a. livshotande skallskador. Hovrätten dömde en av männen för synnerligen grov misshandel och den andre för misshandel av normalgraden. Sökanden tillerkändes skadestånd för bl.a. kränkning. 

Brottsoffermyndighetens bedömning
Brottsoffermyndigheten har idag fastställt en schabloniserad ersättning för kränkning vid försök till mord till 125 000 kr. Vid synnerligen grov misshandel bör en schabloniserad ersättning för kränkning fastställas till 100 000 kr.

Omständigheterna i ärendet är sådana att ersättningen för kränkning till sökanden ska bestämmas till 100 000 kr.

Dnr 3210/2013

 

I ytterligare tre ärenden om kränkningsersättning vid synnerligen grov misshandel bestämde Brottsoffermyndigheten ersättningen till normalbeloppet 100 000 kr.

Ärendena avsåg dels våld under ett utdraget förlopp mot en närstående kvinna, dels våld mot ett spädbarn och dels våld mot en närstående kvinna med ett svärd (dnr 3767/2013, dnr 3769/2013 och dnr 1090/2013).

 

Anhörigersättning och s.k. bevittnandeersättning till en ung pojke.

Brottsoffermyndigheten fann att en pojke, som var ett år och sju månader gammal då han bevittnade att hans mamma dödade hans tre månader gamla lillasyster, hade rätt till brottsskadeersättning för sveda och värk samt sådan ersättning för bevittnandet.

Pojkens mamma dödade hans tre månader gamla syster genom att trycka hennes huvud mot handtaget på en garderobsdörr. Hovrätten dömde mamman för grov misshandel och vållande till annans död (grovt brott). Domstolen fann att pojken inte hade rätt till skadestånd för sveda och värk. Till följd av medgivande dömde Högsta domstolen ut skadestånd i den delen med 50 000 kr.

Brottsoffermyndighetens bedömning
Pojken tillhör den personkrets som har rätt till skadestånd. I fråga om anhöriga till den som dödats genom skadeståndsgrundande handlingar gäller enligt förarbeten och praxis en bevislättnad (jfr NJA 2000 s. 521). Denna bevislättnad innebär att det normalt inte krävs läkarintyg eller annan utredning för att styrka att de psykiska besvären är att hänföra till personskada och att det inte behöver förebringas bevisning om skadans storlek när ersättning yrkas för psykiska besvär under sådan tid och omfattning som normalt sett uppkommer i dessa typer av fall. I förarbetena anges att det för brottsskadeersättning normalt bör räcka med att de besvär som den skadelidande själv beskriver är av sådan art att de får anses medicinskt påvisbara och sålunda är att anse som personskada. Enbart ett påstående om personskada är dock inte tillräckligt (prop. 2000/01:68 s. 71). 

Pojken var vid gärningstillfället ett år och sju månader och vid rättegången två år gammal. Han har således ännu inte uppnått sådan ålder att han själv kan berätta om eventuella psykiska besvär som har drabbat honom till följd av systerns död. Det ligger emellertid mycket nära till hands att anta att även ett barn i späd ålder som mister en nära anhörig på det sätt som pojken har gjort tillfogas psykiska besvär. Det kan inte rimligen krävas att han närmare beskriver sina psykiska besvär för att ersättning ska kunna lämnas. Enligt Brottsoffermyndighetens mening måste det därför presumeras att ett litet barn tillfogas en personskada som yttrar sig genom psykiska besvär när en familjemedlem i samma hushållsgemenskap dödas genom våldsbrott. - Enligt skadeståndsrättslig praxis ska en nära anhörigs psykiska personskada till följd av sådan grov vårdslöshet från skadevållarens sida som ligger mycket nära ett uppsåtligt handlande schablonmässigt medföra en ersättning för sveda och värk med 50 000 kr (se NJA 2006 s. 738). Brottsoffermyndigheten lämnar ersättning med det beloppet.
Enligt 4 a § brottsskadelagen ska brottsskadeersättning betalas till ett barn som bevittnat ett brott som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person. Ersättningen ska enligt 5 § fjärde stycket samma lag bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till hur grovt det bevittnade brottet är.

Av utredningen i ärendet framgår att pojken befunnit sig i familjens bostad vid skadehändelsen. Enligt uppgift från åklagaren befann sig pojken på en soffa i vardagsrummet med fri sikt in till sovrummet där brottet skedde. Enligt uppgift från mamman skrek systern väldigt mycket under brottet. I nu aktuellt ärende har pojken bevittnat ett grovt våldsbrott som begåtts mot systern i deras hem. Den brottslighet som pojken bevittnat är typiskt sett sådan som är ägnad att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person. Vid detta förhållande anser Brottsoffermyndigheten att förutsättningarna för att lämna ersättning är uppfyllda. Ersättningen bestäms till skäliga 15 000 kr.

Dnr 9771/2012

 

Brottsskadeersättning för kränkning vid våldtäkt

Brottsoffermyndigheten fann att en kvinna, som våldtagits vid sju tillfällen, hade rätt till ersättning för kränkning med 250 000 kr.

En kvinna våldtogs analt vid sju tillfällen av sin man. Tingsrätten dömde honom för våldtäkterna och förpliktade honom att betala skadestånd till kvinnan för bl.a. kränkning.
Brottsoffermyndighetens bedömning. 

I februari 2013 höjde Brottsoffermyndigheten schablonersättningen för kränkning vid våldtäkt mot en vuxen person till 100 000 kr. Kvinnan har utsatts för sju våldtäkter. För den utomordentligt allvarliga kränkning av hennes personliga integritet som brotten inneburit har hon rätt till ersättning med 250 000 kr.

Dnr 10036/2012

Senast uppdaterad:2013-08-26