Aktuella beslut 27 november 2006

Nämnden för brottsskadeersättning 27 november 2006

Fr o m den 1 april 2005 gäller en ny sexualbrottslagstiftning. Ett av motiven är att öka skyddet för barn och ungdomar mot att utsättas för sexuella kränkningar. 6 kap 4 § brottsbalken reglerar det nya brottet Våldtäkt mot barn. För straffbarhet finns inte något krav på att våld eller hot har använts vid övergreppet. Barn under 15 år har genom lagregleringen ett absolut skydd mot att utsättas för sexuella handlingar. I 6 kap 5 § brottsbalken regleras brottet Sexuellt utnyttjande av barn. Paragrafen och brottsrubriceringen är ny. Den anknyter till bestämmelsen om våldtäkt mot barn och skall tillämpas om ett sådant brott med hänsyn till omständigheterna vid brottet är att anse som mindre allvarligt. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2006 s 79 tillerkänt en flicka, som vid brottstillfället var 14 år och tio månader och som utsattes för brottet sexuellt utnyttjande av barn, skadestånd för kränkning med 50 000 kr. I 6 kap 6 § brottsbalken återfinns brottet Sexuellt övergrepp mot barn. Även det brottet är nytt. Det är subsidiärt till brotten i 6 kap 4 och 5 §§ brottsbalken. Om den sexuella handlingen inte är så kvalificerad att den faller in under dessa lagrum, t ex att en man förmår ett barn under 15 år att onanera åt honom eller att onanera på sig själv, blir det fråga om sexuellt övergrepp mot barn. Vid ett sammanträde den 27 november 2006 prövade Brottsoffermyndighetens nämnd rätten till kränkningsersättning vid sexualbrott enligt den nya lagstiftningen. Nedan redovisas några sådana ärenden.

En 22-årig man hade samlag med en 14-årig flicka vid två tillfällen. Hon hade kommit i kontakt med mannen via en s.k. chattsida på Internet och sedan blivit hembjuden till hans bostad, där mannen tog initiativ till samlagen. Tingsrätten dömde mannen för våldtäkt mot barn och förpliktade honom att utge skadestånd till flickan för bl a kränkning. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Brottsoffermyndigheten uttalade följande. Vid ifrågavarande typ av sexualbrott mot barn, där det inte förekommit något våld eller tvång i samband med de sexuella handlingarna, tillämpar Brottsoffermyndigheten ett schablonbelopp om 75 000 kr. Högre ersättning kan utgå om det föreligger försvårande omständigheter. Hänsyn ska härvid tas bl.a. till brottstidens längd, omfattningen och karaktären av de sexuella handlingarna samt relationen och åldersskillnaden mellan gärningsmannen och barnet. I förevarande fall föreligger inga sådana omständigheter av så försvårande karaktär att det finns skäl att frångå schablonbeloppet. Flickan skall således tillerkännas 75 000 kr för den synnerligen allvarliga kränkning som brottet inneburit. Dnr 8379/2006.

En 34-årig man hade vid minst fem tillfällen samlag med en 14-årig flicka. Förhållandet uppdagades när hon blev gravid och berättade vem som var far till barnet. Hovrätten dömde mannen slutligt för våldtäkt mot barn och förpliktade honom att utge skadestånd till flickan för bl a kränkning. Brottsoffermyndigheten fann att det inte förelåg några omständigheter av så försvårande karaktär att det fanns skäl att frångå schablonbeloppet om 75 000 kr i ersättning för kränkning. Flickan tillerkändes således brottsskadeersättning med det beloppet. Dnr 7575/2006.

En 43-årig man hade sexuellt umgänge med en flicka vid åtta eller nio tillfällen när hon var 13-14 år gammal. De hade därvid vaginala samlag fyra eller fem gånger och vid några av dessa tillfällen hade de även oralsex. Vid ett tillfälle när de hade oralt och vaginalt samlag filmade de det sexuella umgänget. Filmen spreds sedan till andra personer. Vid tre andra tillfällen hade mannen uteslutande oralsex med flickan Vid ett par av dessa tillfällen ägde det sexuella umgänget rum inför några av hennes kamrater. Vid åtminstone ytterligare ett tillfälle hade mannen sexuellt umgänge med flickan genom att han smekte hennes underliv med sitt könsorgan. Tingsrätt och hovrätt dömde mannen för våldtäkt mot barn och förpliktade honom att utge skadestånd till flickan för bl a kränkning. Vid prövningen av flickans rätt till brottsskadeersättning för kränkning uttalade Brottsoffermyndigheten följande. I förevarande fall har det varit fråga om ett relativt begränsat antal sexuella handlingar. Dock bör beaktas att mannen, som varit avsevärt äldre än flickan, haft sexuellt umgänge med henne inför hennes kamrater samt att han medverkat till uppkomsten av en film innehållande sekvenser av sexuella handlingar mellan honom och flickan. Vidare har mannen, i vart fall till en början, i det närmaste fungerat som en fadersgestalt för henne. Mot bakgrund av dessa omständigheter finner Brottsoffermyndigheten att en högre ersättning än schablonbeloppet bör utgå i detta fall. Myndigheten bestämmer ersättningen till skäliga 100 000 kr. Dnr 9336/2006.

En 41-årig man hade sexuellt umgänge med en flicka när hon var 14 år gammal. Mannen var bostadslös och vistades tidvis i ett källarförråd. Mannen köpte ut alkohol som han bjöd flickan på. Efter någon månads bekantskap hade mannen samlag med henne. Vid tillfället hade flickan bjudits på alkohol i sådan mängd att hon var påverkad. Den sexuella relationen fortsatte över sommaren och in på hösten. Mannen och flickan hade samlag vid minst 50 tillfällen. Flera av dessa genomfördes då hon var påverkad av alkohol som mannen hade bjudit henne på. Samlagen ägde rum i källarförrådet och utomhus. Mannen använde inte något skydd vid samlagen. När flickan försökte avsluta relationen hotade mannen att ta livet av sig. Hon stannade kvar i relationen ytterligare ett tag men gjorde slut på den en kortare tid innan sin femtonårsdag. Tingsrätten dömde mannen för våldtäkt mot barn och förpliktade honom att utge skadestånd till flickan för bl a kränkning. Brottsoffermyndigheten tillerkände flickan brottsskadeersättning för kränkning med 125 000 kr med följande motivering. I förevarande fall har antalet sexuella handlingar varit mycket stort och många av samlagen har genomförts då flickan varit påverkad av alkohol som mannen bjudit henne på. Vidare har åldersskillnaden mellan mannen och flickan varit avsevärd. Mot bakgrund av dessa omständigheter finner Brottsoffermyndigheten att en högre ersättning än schablonbeloppet bör utgå i detta fall. Dnr 8617/2006.

En man genomförde ett samlag med en flicka trots att hon vid flera tillfällen uttryckligen sade att hon inte ville ha samlag med honom. Vid tillfället var flickan 14 år gammal. Tingsrätten dömde mannen för våldtäkt mot barn och förpliktade honom att utge skadestånd till flickan för bl a kränkning. Brottsoffermyndigheten fann inte skäl att frångå det utdömda beloppet om 100 000 kr vid sin prövning av brottsskadeersättning för kränkning. Dnr 8565/2006.

Fadern till en 14-årig flicka utsatte henne under en period på nästan två veckor för sexuella övergrepp vid cirka tio tillfällen. Merparten av övergreppen ägde rum i deras gemensamma bostad. Vid ett tillfälle förmådde han flickan att massera honom med sina händer på hans kropp och runt hans penis samtidigt som han själv onanerade. Då hon ville gå därifrån höll han kvar flickan i hennes ena arm samtidigt som han fortsatte onanera tills han fick utlösning. Vid ett flertal tillfällen förmåddes flickan att massera fadern med sina händer på hans kropp och runt hans penis då han var iklädd endast kalsonger, samtidigt som han själv smekte sin penis och onanerade. Vid ett flertal tillfällen förmåddes hon att massera fadern med en massageapparat på hans kropp och runt hans penis då han var iklädd endast kalsonger och samtidigt själv smekte sin penis och onanerade. Vid ett flertal tillfällen smekte fadern flickan utanpå hennes byxor över hennes stjärt. Vid ett tillfälle tog fadern ett av flickans fingrar, stoppade det i sin mun och sög på det samtidigt som han sade ”det här är skönt”. Slutligen, vid ett tillfälle under en båtresa till Finland, lade sig fadern i samma säng som flickan och utförde samlagsrörelser mot hennes ena ben och stjärt samtidigt som han onanerade. Tingsrätten dömde mannen för sexuellt övergrepp mot barn och förpliktade honom att utge skadestånd till flickan för bl a kränkning. Brottsoffermyndigheten uttalade följande. I april 2005 infördes en ny sexualbrottslagstiftning som bland annat innebar en skärpt syn på sexualbrott som riktar sig mot barn. Högsta domstolen har i ett par avgöranden, som gällde brottet sexuellt utnyttjande av barn, slagit fast att det skärpta synsätt som ligger bakom den nya straffrättsliga regleringen bör få genomslag även när det gäller rätten till ersättning för kränkning (se NJA 2006 s 79). Mot bakgrund härav samt med beaktande av antalet övergrepp som flickan utsatts för och att de begåtts av hennes far, mestadels i den gemensamma bostaden, finner Brottsoffermyndigheten att det av tingsrätten utdömda beloppet för kränkning är skäligt. Flickan tillerkändes därför brottsskadeersättning för kränkning med 50 000 kr. Dnr 3749/2006.

Sammanfattningsvis kan sägas följande. Brottsoffermyndigheten tillämpar ett schablonbelopp på 75 000 kr för kränkning vid våldtäkt mot barn. Det kan bli fråga om högre ersättning - 100 000 kr respektive 125 000 kr - om omständigheterna kring brottet är försvårande. Våldtäkt mot barn med inslag av våld eller tvång medför i normalfallet ersättning för kränkning med 100 000 kr. I enlighet med Högsta domstolens rättsfall NJA 2006 s 79 är utgångspunkten vid brottet sexuellt utnyttjande av barn att kränkningsersättning utgår med 50 000 kr.

Hans Sjölander

Avdelningsdirektör

Senast uppdaterad:2012-03-21