Aktuella beslut 27 februari 2012

Nämnden för brottsskadeersättning 27 februari 2012


Vid sammanträdet med Nämnden för brottsskadeersättning den 27 februari 2012 avgjordes bl.a. följande ärenden.

Fråga om ersättning för kränkning vid utpressning

Två föräldrar, vars barn hölls gisslan under tid som föräldrarna frånstals värdesaker och kontanter, tillerkändes ersättning för kränkning med 25 000 kr.

Två makar befann sig i sin bostad när en av deras söner kom till bostaden för att hämta viss egendom. Sonen hade tillsammans med en bror misshandlats och hotats av två män när de var på väg hem. Sonen hade därefter uppmanats att hämta värdesaker från bostaden. Männen höll samtidigt kvar brodern ett stycke från bostaden. Sonen tvingades under förnyade hot att återvända till bostaden för att hämta ytterligare egendom, bl.a. moderns bankkort.

Männen förde därefter sönerna till ett köpcentrum för att ta ut kontanter med hjälp av kortet. Männen hade då telefonkontakt med modern och uppgav att hon inte skulle få se sina söner igen om hon hade uppgett fel kod eller om männen inte fick ut några kontanter. Efter att männen tagit ut kontanter fick sönerna lämna platsen.

Tingsrätten dömde en av männen för brottet och förpliktade honom att betala skadestånd till vardera makarna med 25 000 kr för kränkning.

Brottsoffermyndigheten lämnade brottsskadeersättning med samma belopp.
Dnr 12309 och 12310/2011.Fråga om ersättning för kränkning vid grovt rån och utpressning

Brottsoffermyndigheten fann att två bröder, som under nästan två timmar hade utsatts för våld och hot samt frånstulits egendom och tvingats att hämta värdesaker från hemmet, hade rätt till ersättning för kränkning med 40 000 kr.

Två bröder, som var 19 respektive 18 år gamla, var på väg till bostaden. Två män knuffade dem mot en vägg, tilldelade dem knytnävsslag mot huvudet och kroppen, uppmanade dem att lämna ifrån sig sina värdesaker samt kände igenom deras kläder. Männen uttalade därefter att de hade brödernas ID-handlingar och att de skulle skada dem om de kontaktade polisen. Bröderna tvingades gå med männen in i en gångtunnel där en av männen tilldelade dem flera knytnävsslag och flera slag mot deras huvuden med en glashammare.

De tvingades uppge bostadsadressen varefter en av bröderna uppmanades att hämta värdesaker från bostaden. Männen höll samtidigt kvar den andre brodern. Den förste brodern tvingades under förnyade hot att återvända till bostaden för att hämta ytterligare egendom, bl.a. deras mammas bankkort. Männen förde dem därefter till ett köpcentrum för att ta ut kontanter med hjälp av kortet. Efter att männen tagit ut kontanter fick bröderna lämna platsen.

Tingsrätten dömde en av männen för brotten och förpliktade honom att betala skadestånd för bl.a. kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning: För den mycket allvarliga kränkning av brödernas personliga integritet som brotten inneburit hade de vardera rätt till brottsskadeersättning med 40 000 kr.
Dnr 12311 och 12312/2011.Fråga om ersättning för kränkning vid försök till mordbrand

Brottsoffermyndigheten fann att en man, som fått en flaska med brännbar vätska kastad mot sin villabostad, hade utsatts för en allvarlig kränkning av friden som berättigade till kränkningsersättning med 10 000 kr.

Någon kastade en flaska med brännbar vätska mot ett vardagsrumsfönster i den villa där mannen bodde. Glasrutan höll och vätskan orsakade istället en brandskada på gräsmattan. Mannen befann sig inte i bostaden när brottet ägde rum. I ett utlåtande från räddningstjänsten uttalades att det inte förelegat risk för rök och brandspridning eftersom vätskan brann på gräsmattan. Om fönstret hade gått sönder och vätskan brunnit på husets insida hade brandförloppet blivit något helt annat. Vid ett sådant scenario hade förelegat risk för rök- och brandspridning med medföljande risk för människors liv och hälsa.

Åklagaren lade ner förundersökningen eftersom det inte gick att bevisa vem eller vilka som hade begått gärningen.

Brottsoffermyndigheten bedömde att gärningen utgjort ett hot riktat mot mannen. För den allvarliga kränkning av hans personliga integritet som brottet inneburit hade han rätt till ersättning med 10 000 kr.
Dnr 9839/2011.Fråga om ersättning för kränkning vid mordbrand och försök till mordbrand

Brottsoffermyndigheten fann att två makar, som vid skilda tillfällen hade fått en flaska med brännbar vätska kastad mot sitt hus respektive bil, hade utsatts för en allvarlig kränkning av friden som berättigade till kränkningsersättning med 15 000 kr.

Någon kastade en flaska med brännbar vätska mot ett vardagsrumsfönster i den villa där makarna bodde. Glasrutan höll och vätskan orsakade istället en brandskada på gräsmattan. De befann sig inte i bostaden när brottet ägde rum. I ett utlåtande från räddningstjänsten uttalades att det inte förelegat risk för rök- och brandspridning eftersom vätskan brann på gräsmattan. Om fönstret hade gått sönder och vätskan brunnit på husets insida hade brandförloppet blivit något helt annat. Vid ett sådant scenario hade förelegat risk för rök- och brandspridning med medföljande risk för människors liv och hälsa.

En kort tid senare kastade någon en flaska med brännbar vätska mot bakrutan på makarnas bil. Bilen, som stod parkerad mycket nära garaget till villan där de bodde, blev kraftigt brandskadad. I räddningstjänstens utlåtande uttalades beträffande denna brand bl.a. att med en senare upptäckt av branden fanns det stor risk för rök- och brandspridning från bilen till garaget och vidare till villan. Det hade funnits risk för människors liv och hälsa.

Brottsoffermyndigheten bedömde att gärningarna utgjort hot riktade mot makarna. För den allvarliga kränkning av deras personliga integritet som brotten inneburit hade de vardera rätt till ersättning med 15 000 kr.
Dnr 9837 och 9838/2011.Fråga om kränkningsersättning vid utpressning m.m.

Brottsoffermyndigheten fann att en man, som utsatts för utpressning, försök till utpressning och övergrepp i rättssak, hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning med 20 000 kr.

Två personer berövade genom olaga tvång en man friheten och förmådde honom att betala 2 000 kr till dem. De försökte också förmå honom att betala ytterligare 28 000 kr för en påstådd skuld. Det olaga tvånget bestod i att personerna tog sig in i mannens bostad och med hot om våld, förstärkt med en medhavd pistolreplika, förde bort mannen i en bil till en bankomat. Vid bankomaten tvingades mannen att göra ett kontantuttag. Sedan han överlämnat pengarna till de två personerna, uttalade de hotelser mot mannen för att hindra honom att berätta för polisen vad han hade utsatts för.

Hovrätten dömde personerna för utpressning, försök till utpressning och övergrepp i rättssak samt förpliktade dem att solidariskt betala skadestånd till mannen med 10 000 kr för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning: Som Brottsoffermyndigheten uppfattar skadeståndsrättslig praxis avseende kränkningsersättning ligger den av hovrätten utdömda ersättningen för kränkning på en lägre nivå än normalt vid den typ av brottslighet som mannen har utsatts för. Med beaktande av samtliga omständigheter kring brotten och aktuell skadeståndsrättslig praxis bestämmer Brottsoffermyndigheten ersättningen för kränkning till 20 000 kr.
Dnr 9840/2011.


Hans Sjölander
Avdelningsdirektör
Senast uppdaterad:2012-10-16