Aktuella beslut 25 nov 2013

Nämnden för brottsskadeersättning 25 november 2013

Vid sammanträdet med Nämnden för brottsskadeersättning den 25 november 2013 avgjordes bl. a. följande ärenden.

Höjd brottsskadeersättning för kränkning vid mordförsök

Brottsoffermyndigheten fann att en man, som träffades av glassplitter i nacken efter att ett skott avlossats genom ett fönster, hade rätt till ersättning för kränkning med 100 000 kr.

En man sköt ett skott mot en moské i vilken sökanden vistades. Skottet träffade ett fönster, fortsatte mot en kruka och ändrade senare riktning. Sökanden träffades av glassplitter i nacken med sårskorpor som följd. Hovrätten dömde skytten för försök till mord och förpliktade honom att betala skadestånd till sökanden med bl.a. 75 000 kr för kränkning (sakprövat belopp).

Brottsoffermyndighetens bedömning
När brottsskadeersättning för kränkning ska utgå bestäms den enligt de regler som gäller för skadestånd för kränkning. Ersättningsnivån bestäms genom domstolspraxis, i första hand genom Högsta domstolens avgöranden. Även Brottsoffermyndighetens praxis har emellertid blivit normgivande på flera områden och beaktas i stor utsträckning av domstolarna. Mot denna bakgrund är en fortlöpande anpassning av praxis till vad som speglar samhällets etiska och sociala värderingar en uppgift för både domstolarna och Brottsoffermyndigheten.

Brottsoffermyndigheten har tidigare lämnat ersättning för kränkning vid försök till mord med schablonmässiga 100 000 kr. I fall då sökanden inte fått några allvarliga skador har myndigheten tillämpat ett belopp på 75 000 kr. I juni 2013 höjde Brottsoffermyndigheten schablonersättningen för kränkning vid försök till mord till 125 000 kr. Med beaktande av samtliga omständigheter kring brottet i nu aktuellt ärende bestämmer myndigheten ersättningen för kränkning till sökanden till 100 000 kr. Vid bestämmande av ersättningens storlek har myndigheten beaktat att han inte fick några allvarliga fysiska skador vid brottet.

Dnr 9777/2013

Höjd brottsskadeersättning för kränkning vid mordförsök

Brottsoffermyndigheten fann att en man, som beskjutits med flera skott men inte träffats, hade rätt till ersättning för kränkning med 100 000 kr.

En man försökte döda sökanden och två andra män när de korsade en gata genom att skjuta flera skott mot dem. Sökanden kastade sig ned på marken och träffades inte av någon kula. Hovrätten dömde skytten för försök till mord och förpliktade honom att betala skadestånd till sökanden med bl.a. 75 000 kr för kränkning (sakprövat belopp).

Brottsoffermyndighetens bedömning
När brottsskadeersättning för kränkning ska utgå bestäms den enligt de regler som gäller för skadestånd för kränkning. Ersättningsnivån bestäms genom domstolspraxis, i första hand genom Högsta domstolens avgöranden. Även Brottsoffermyndighetens praxis har emellertid blivit normgivande på flera områden och beaktas i stor utsträckning av domstolarna. Mot denna bakgrund är en fortlöpande anpassning av praxis till vad som speglar samhällets etiska och sociala värderingar en uppgift för både domstolarna och Brottsoffermyndigheten.

Brottsoffermyndigheten har tidigare lämnat ersättning för kränkning vid försök till mord med schablonmässiga 100 000 kr. I fall då sökanden inte fått några allvarliga skador har myndigheten tillämpat ett belopp på 75 000 kr. I juni 2013 höjde myndigheten schablonersättningen för kränkning vid försök till mord till 125 000 kr. Med beaktande av samtliga omständigheter kring brottet i nu aktuellt ärende bestämmer myndigheten ersättningen för kränkning till sökanden till 100 000 kr. Vid bestämmande av ersättningens storlek har myndigheten beaktat att han inte skadades fysiskt vid brottet.

Dnr 7248/2013

Höjd brottsskadeersättning för kränkning vid mordförsök

Brottsoffermyndigheten fann att en man, som utsattes för beskjutning när han satt i en bil och hans keps träffades, hade rätt till ersättning för kränkning med 100 000 kr.

En man sköt på kort avstånd minst fem skott mot sökanden och hans kamrat när de satt i en parkerad bil. Sökanden satt i höger baksäte och böjde sig ned under skjutningen för att ta skydd. En kula träffade skärmen på hans keps, som flög av honom. Övriga kulor missade, men krossade flera rutor på bilen. Hovrätten dömde mannen slutligt för försök till mord och förpliktade honom att betala skadestånd till sökanden med bl.a. 75 000 kr för kränkning (sakprövat belopp).

Brottsoffermyndigheten beviljade sökanden ersättning för kränkning med 100 000 kr med samma motivering som i referatet av ärendet med dnr 7248/2013.

Dnr 8608/2013

Höjd brottsskadeersättning för kränkning vid våldtäkt som bedömts som mindre grov

Brottsoffermyndigheten fann att ersättning för kränkning vid våldtäkt som bedömts som mindre grov i normalfallet ska lämnas med 75 000 kr.

En kvinna befann sig i bostaden tillsammans med sin väninna och de lade sig för att vila. Kvinnan somnade men vaknade efter en stund av att väninnan hade stoppat in sin hand innanför hennes trosor samt fört in ett finger i hennes slida. Tingsrätten dömde väninnan för våldtäkt (mindre grovt brott) och förpliktade henne att utge skadestånd till kvinnan med bl.a. 50 000 kr för kränkning (sakprövat belopp).

Brottsoffermyndighetens bedömning  
I februari 2013 höjde Brottsoffermyndigheten schablonersättningen för kränkning vid våldtäkt av normalgraden mot en vuxen person till 100 000 kr. Mot den bakgrunden finns det därför skäl att höja ersättningsnivån även vid de mindre grova våldtäkterna. Brottsoffermyndigheten bestämmer ersättningen till 75 000 kr.

Dnr 5886/2013

Fråga om brottsskadeersättning för kränkning när en självmordsbombare orsakat en explosion

Brottsoffermyndigheten fann att en kvinna, som hörde en kraftig smäll och kände en tryckvåg av en explosion, inte hade rätt till ersättning för kränkning.

En man sprängde sig själv till döds på en tvärgata till Drottninggatan i Stockholm. Bara en del av den sprängladdning som mannen hade på sig detonerade, sannolikt av misstag och tidigare än vad mannen hade planerat. Några personer skadades lindrigt. Tjugo minuter före explosionen hade ett e-postmeddelande skickats till Tidningarnas Telegrambyrå (TT) och Säkerhetspolisen där det framfördes hot om att något skulle hända det svenska folket.  En kvinna var vid tillfället på väg ut ur en butik på Drottninggatan när hon hörde en kraftig smäll och kände en tryckvåg som fick henne att backa tillbaka in i butiken. Hon såg därefter gärningsmannen ligga 15-20 meter framför henne.

Brottsoffermyndighetens bedömning
Rätten till brottsskadeersättning för kränkning regleras i 2 § andra stycket brottsskadelagen. Ersättning kan lämnas då någon har allvarligt kränkt någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet eller frid.

Brottsoffermyndigheten anser att den aktuella gärningen i kränkningshänseende bör likställas med ett allmänfarligt brott. När det gäller rätten till kränkningsersättning vid sådana brott har Högsta domstolen i rättsfallet NJA 1998 s. 310 angett tre situationer då ersättning kan lämnas. 

1. Gärningen är riktad mot en eller flera bestämda personer.

2. Gärningspersonen har medvetet utsatt en eller flera särskilda personer för en påtaglig risk att skadas.

3. Även om gärningen inte är riktad mot en viss person kan omständigheterna vara sådana att kränkningsersättning bör lämnas.

Brottet har inte varit riktat mot kvinnan. Brottsoffermyndigheten anser inte heller att hon har ingått i en sådan avgränsad krets av personer som avses i punkten 2. Hon har inte blivit fysiskt skadad. Myndigheten finner inte att omständigheterna varit sådana att hon har utsatts för en sådan allvarlig kränkning att hon har rätt till ersättning för denna. Ansökan ska därför avslås.

Dnr 10126/2012

Brottsskadeersättning för kränkning vid utpressning

Brottsoffermyndigheten lämnade brottsskadeersättning med 5 000 kr för kränkning vid utpressning bestående i hot om att sprida information av sexuell natur.

Sökanden tog kontakt med en kvinna via hennes facebooksida på Internet. De hade kontakt med varandra via chat och sms. När sökanden uppgav att han ville bryta kontakten hotade kvinnan att avslöja för hans familj och kollegor vad han hade skrivit i konversationerna med henne. På detta sätt tvingade kvinnan sökanden att föra över en stor summa pengar till henne. Kvinnan skrev även ett brev med ytterligare krav på pengar som hennes pojkvän lämnade över till sökanden i dennes bostad. En månad senare skickade kvinnan och pojkvännen ännu ett brev med krav på pengar. Kvinnan dömdes för utpressning och försök till utpressning samt förpliktades att betala skadestånd till sökanden för bl.a. kränkning. Kvinnans pojkvän dömdes för medhjälp till försök till utpressning. Han och kvinnan förpliktades att solidariskt betala skadestånd till sökanden med ett visst belopp för bl.a. kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning
Domstolen har vid sin bedömning av kränkningsersättningens storlek beaktat varje skadehändelse för sig och därefter lagt samman de olika belopp som den har bedömt att sökanden har rätt till. Enligt Brottsoffermyndighetens mening ska istället en sammanvägning av samtliga händelser göras när ersättningens storlek ska bestämmas. Vid en sådan sammanvägning framstår det av tingsrätten utdömda beloppet för kränkning som för högt. Även om det varit fråga om upprepade hot och överföringar av en stor summa pengar har det inte varit fråga om hot om våld. Det har i stället rört sig om hot om att lämna menligt meddelande om sökandens privatliv till andra. Med hänsyn härtill bestämmer Brottsoffermyndigheten brottsskadeersättningen för kränkning till skäliga 5 000 kr.
 
En ledamot i Nämnden för brottsskadeersättning var skiljaktig och ville lämna ersättning för kränkning med 15 000 kr.

Dnr 4595/2013

Jämkning av brottsskadeersättning vid rån som ägt rum under färd med s.k. svarttaxi

Brottsoffermyndigheten fann att ersättning för kränkning skulle sätta ned till hälften med motiveringen att en man utsatt sig för risken att skadas genom att åka svarttaxi.

Sökanden befann sig nattetid på en järnvägsstation när en man kom fram till honom och erbjöd honom skjuts. Sökanden tackade ja och följde med mannen till parkeringsdäcket. De körde därifrån och mannen hämtade upp en bekant innan de åkte vidare. Efter en stund stannade föraren och han och den andre mannen kom till baksätet där sökanden satt. De tömde hans fickor och beordrade honom sedan att lämna bilen och gå därifrån. Ingen person har kunnat bindas till brottet. 

Brottsoffermyndighetens bedömning
För den allvarliga kränkning av sökandens personliga integritet som brottet inneburit har han i och för sig rätt till ersättning med 10 000 kr. Enligt förarbetena till brottsskadelagen ska brottsskadeersättningen ses i ett kriminalpolitiskt sammanhang. Det har därför införts en jämkningsregel i lagen som medför att ersättningen kan sättas ned även i andra fall än vad som följer av skadeståndslagens bestämmelser. Enligt 9 § andra stycket brottsskadelagen kan brottsskadeersättning sättas ned eller helt falla bort (jämkas) om det är skäligt med hänsyn till att den skadelidande genom sitt uppträdande i samband med brottet eller på annat liknande sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet har ökat skaderisken.
Enligt Brottsoffermyndighetens bedömning har sökanden, genom att åka s.k. svarttaxi, utsatt sig för en ökad risk att skadas. Det finns därför skäl att jämka brottsskadeersättningen. Jämkningen bör gå till på så sätt att ersättningen för kränkning sätts ned till hälften av det ovan fastställda beloppet. Ersättning ska därmed lämnas med 5 000 kr.

Två ledamöter i Nämnden för brottsskadeersättning var skiljaktiga och ville inte jämka brottsskadeersättningen.

Dnr 5847/2013

Fråga om brottsskadeersättning för psykisk personskada vid bedrägeri

Brottsoffermyndigheten fann, mot bakgrund av myndighetens restriktiva praxis, att ersättning för personskada inte kunde lämnas till följd av bedrägeri.

En kvinna utsattes för bedrägeri av sin före detta sambo. När mannen var hemma hos henne tog han hennes post som bl.a. innehöll olika kontokort. Med hjälp av kontokorten tog han ut pengar, gjorde inköp och tog krediter i hennes namn. Tingsrätten dömde mannen för brottet och tillerkände kvinnan skadestånd för förmögenhetsskada.

Brottsoffermyndighetens bedömning
Inom ramen för brottsskadeersättningen har vissa särskilda hållpunkter utvecklats för bedömningen av hur långt rätten till ersättning sträcker sig. Brottsoffermyndigheten har en restriktiv praxis vid bedömningen av om ersättning för personskada som uppkommit till följd av förmögenhetsbrott kan lämnas. I detta fall finns inte tillräcklig anledning att göra avsteg från myndighetens praxis. Därmed bör någon brottsskadeersättning för personskadan inte utgå.

Dnr 1636/2013

 

Senast uppdaterad:2013-12-12