Aktuella beslut 25 februari 2013

Nämnden för brottsskadeersättning 25 februari 2013

Vid sammanträdet med Nämnden för brottsskadeersättning den 25 februari 2013 avgjordes bl.a. följande ärenden.

Brottsskadeersättning för sveda och värk samt kränkning vid våldtäkt

Brottsoffermyndigheten fann skäl att höja den schabloniserade ersättningen för sveda och värk vid våldtäkt från tidigare 10 000 kr till 15 000 kr samt ersättningen för kränkning från tidigare 75 000 kr till 100 000 kr.

En man tvingade en kvinna till samlag i hennes bostad. Tvånget bestod i att mannen knuffade ner henne i sängen och höll därefter ner henne med sin kroppstyngd och sina kroppskrafter så att hon inte kom loss samt genom att han i olika skeden höll fast henne i käken, armarna och benen. Hovrätten dömde mannen slutligt för våldtäkt och förpliktade honom att betala skadestånd till kvinnan med bl.a. 10 000 kr för sveda och värk samt 75 000 kr för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning
Ersättning för sveda och värk fastställs efter en individuell bedömning av varje enskilt fall. För att främja en enhetlig praxis har det dock ansetts lämpligt att i vissa fall fastställa s.k. normalbelopp som riktlinje för ersättningen. En schabloniserad ersättning för sveda och värk vid våldtäkt har åtminstone sedan början av 1990- talet varit 10 000 kr, vilket under många år motsvarat en akut sjuktid på omkring sex månader. För att nå upp till en nivå som nu motsvarar en sådan akut sjuktid, bör enligt Brottsoffermyndighetens mening normalbeloppet för sveda och värkersättningen höjas till 15 000 kr. N.N. ska således beviljas brottsskadeersättning i denna del med 15 000 kr.

När brottsskadeersättning för kränkning ska utgå bestäms den enligt de regler som gäller för skadestånd för kränkning. Ersättningsnivån bestäms genom domstolspraxis, i första hand genom Högsta domstolens avgöranden. Även Brottsoffermyndighetens praxis har emellertid blivit normgivande på flera områden och beaktas i stor utsträckning av domstolarna. Mot denna bakgrund är en fortlöpande anpassning av praxis till vad som speglar samhällets etiska och sociala värderingar en uppgift för både domstolarna och för Brottsoffermyndigheten.

Synen på sexualbrott har skärpts och lagstiftningen har utvecklats påtagligt under de senaste årtiondena. Våldtäktsbegreppet har utvidgats och brottet våldtäkt mot barn har tillkommit som ett huvudbrott när det gäller sexualbrott mot underåriga. En schabloniserad kränkningsersättning om 75 000 kr har tillämpats vid våldtäkt mot vuxna sedan år 1999. Denna ersättningsnivå avspeglar inte fullt ut den skärpta synen på sexualbrott och tar heller inte hänsyn till det förändrade penningvärdet. Brottsoffermyndigheten anser därför att det finns skäl att höja ersättningsnivån. För den synnerligen allvarliga kränkning av den personliga integriteten som en våldtäkt innebär bör ersättning normalt lämnas med 100 000 kr. Kvinnan ska därför beviljas ersättning med det beloppet.
Dnr 10421/2012

 

 

Brottsskadeersättning för kränkning vid våldtäkt

Brottsoffermyndigheten fann att en 16-årig flicka, som utsatts för våldtäkt av två män, hade rätt till högre ersättning för kränkning än normalbeloppet 100 000 kr. Ersättningen bestämdes till 125 000 kr.

N.N. utsattes för våldtäkt av två män genom att den ene mannen tvingade henne till oralsex samtidigt som den andre mannen förde in fingrar i hennes underliv. Tingsrätten dömde männen för brottet och förpliktade dem att solidariskt betala skadestånd till N.N. med bl.a. 100 000 kr för kränkning. Hovrätten fastställde tingsrättens domslut.

Brottsoffermyndighetens bedömning
När brottsskadeersättning för kränkning ska utgå bestäms den enligt de regler som gäller för skadestånd för kränkning. Ersättningsnivån bestäms genom domstolspraxis, i första hand genom Högsta domstolens avgöranden. Även Brottsoffermyndighetens praxis har emellertid blivit normgivande på flera områden och beaktas i stor utsträckning av domstolarna. Mot denna bakgrund är en fortlöpande anpassning av praxis till vad som speglar samhällets etiska och sociala värderingar en uppgift för både domstolarna och Brottsoffermyndigheten. Synen på sexualbrott har skärpts och lagstiftningen har utvecklats påtagligt under de senaste årtiondena. Våldtäktsbegreppet har utvidgats och brottet våldtäkt mot barn har tillkommit som ett huvudbrott när det gäller sexualbrott mot underåriga. En schabloniserad kränkningsersättning om 75 000 kr har tillämpats vid våldtäkt mot vuxna sedan år 1999. Denna ersättningsnivå avspeglar inte fullt ut den skärpta synen på sexualbrott och tar heller inte hänsyn till det förändrade penningvärdet. Brottsoffermyndigheten anser därför att det finns skäl att höja ersättningsnivån. För den synnerligen allvarliga kränkning av den personliga integriteten som en våldtäkt innebär bör ersättning normalt lämnas med 100 000 kr. Med beaktande av samtliga omständigheter kring brottet i nu aktuellt ärende bestämmer Brottsoffermyndigheten ersättningen för kränkning till 125 000 kr.
Dnr 10082/2012

 

 

Brottsskadeersättning för sveda och värk vid våldtäkt mot barn

Brottsoffermyndigheten fann att en schabloniserad ersättning för sveda och värk vid våldtäkt mot barn – utan inslag av annat våld eller tvång än det som ligger i att brottet har riktats mot ett barn - ska vara 15 000 kr.

Styvpappan till en flicka utsatte henne för våldtäkt mot barn när hon var 11 år. Mannen berörde hennes underliv med sina fingrar, förmådde henne att utföra oralt samlag på honom samt utsatte henne för oralt samlag genom att han slickade henne i underlivet. Tingsrätten dömde mannen för brottet och förpliktade honom att betala skadestånd till flickan med bl.a. 10 000 kr för sveda och värk. Hovrätten fastställde tingsrättens dom i samtliga delar.

Brottsoffermyndighetens bedömning
Ersättning för sveda och värk fastställs efter en individuell bedömning av varje enskilt fall. För att främja en enhetlig praxis har det dock ansetts lämpligt att för vissa brott fastställa s.k. normalbelopp som riktlinje för ersättningen. En schabloniserad ersättning för sveda och värk vid våldtäkt har åtminstone sedan början av 1990-talet varit 10 000 kr.

Brottsoffermyndigheten har idag beslutat att höja normalbeloppet för sveda och värk vid våldtäkt till 15 000 kr. Detta belopp ska även utgöra normalersättning vid våldtäkt mot barn, i de fall våldtäkten inte innefattat inslag av annat våld eller tvång än det som ligger i att brottet riktats mot ett barn. Flickan ska därför beviljas brottsskadeersättning med 15 000 kr för sveda och värk.
Dnr 7815/2012

 

 

Brottsskadeersättning för kränkning vid ofredande och olaga förföljelse

Brottsoffermyndigheten fann att en kvinna, som i mer än ett år hade utsatts för ofredande och olaga förföljelse, hade rätt till ersättning för kränkning med
25 000 kr.

Efter att en kvinna hade medverkat i ett tv-program, kontaktades hon av en man via Facebook. Han ville bli vän med henne och hon accepterade hans förfrågan. Därefter skickade mannen ett stort antal mejl, flera Facebook-meddelanden, sms, mms och ringde till henne ett tiotal gånger samt skrev inlägg och kommentarer på hennes blogg och skickade henne en blomsterleverans. Mannen kunde skicka uppemot 10 mejl per dag och de innehöll ofta sexuella anspelningar. Tingsrätten dömde mannen för ofredande under en period på knappt ett år och för olaga förföljelse under cirka fyra månader till rättspsykiatrisk vård förenad med särskild utskrivningsprövning. Mannen förpliktades även att betala skadestånd till kvinnan med 25 000 för kränkning, varav 10 000 kr till följd av ofredandet (yrkat och sakprövat belopp) samt 15 000 kr till följd av olaga förföljelse (sakprövat belopp).

Brottsoffermyndigheten fann inte skäl att frångå det belopp som domstolen dömt ut och beviljade kvinnan brottsskadeersättning för kränkning med totalt 25 000 kr.
Dnr 9061/2012

 

Hans Sjölander
Tf brottsskadechef

Senast uppdaterad:2014-05-20