Aktuella beslut 2 juni 2014

Nämnden för brottsskadeersättning 2 juni 2014

Vid sammanträdet med Nämnden för brottsskadeersättning den2 juni2014 avgjordes bl. a. följande ärenden.


Fråga om brottsskadeersättning för kränkning till en flicka som utsatts för flera sexualbrott

Brottsoffermyndigheten fann att en flicka, som när hon var 10-12 år gammal utsattes för flera sexualbrott och olaga frihetsberövande, hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning med 200 000 kr.

En flicka utsattes för flera sexualbrott av en man som bodde hemma hos henne och hennes familj. Det skedde när hon var 10-12 år gammal. Mannen utsatte henne för sju våldtäkter mot barn, ett försök till våldtäkt mot barn, tre sexuella övergrepp mot barn och ett olaga frihetsberövande. Tingsrätten dömde mannen för brotten till 3,5 års fängelse. Domstolen bestämde skadeståndet till flickan för kränkning till 150 000 kr. Hovrätten fastställde domen. 

Brottsoffermyndighetens bedömning
I februari 2013 höjde Brottsoffermyndigheten schablonersättningen för kränkning vid våldtäkt mot en vuxen person till 100 000 kr. Myndigheten uttalade att ersättning lämnas med 100 000 kr för kränkning även vid våldtäkt mot barn när det inte har förekommit något annat våld eller tvång än det som ligger i att brottet riktas mot ett barn. Ersättning för kränkning kan lämnas med ett högre belopp om det finns försvårande omständigheter. Om det har förekommit mer uttalat våld eller tvång i samband med brottet ska ersättning för kränkning lämnas med 125 000 kr. Vid ytterligare försvårande omständigheter ska ersättning kunna lämnas med ännu högre belopp. Flickan har utsatts för upprepad sexualbrottslighet. Det har förekommit tvång och förnedrande inslag vid flera av tillfällena. Mot bakgrund av de försvårande omständigheter som finns i ärendet har flickan rätt till ersättning för kränkning med 200 000 kr.

Dnr 3955 2014

Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid våldtäkt mot barn

Brottsoffermyndigheten fann att en tioårig pojke, som utsatts för våldtäkt mot barn, hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning med 150 000 kr.

En man bröt sig nattetid in i en tioårig pojkes bostad och förgrep sig sexuellt på pojken i dennes rum. Därefter tvingade mannen ut pojken på gräsmattan, där mannen fortsatte de sexuella övergreppen. Innan mannen lämnade platsen sade han att han skulle skada pojken om denne berättade om händelsen för någon. Åklagaren lade ner förundersökningen eftersom det inte gick att bevisa vem som begått gärningen. 

För den utomordentligt allvarliga kränkning av pojkens personliga integritet som brottet inneburit fick han brottsskadeersättning med 150 000 kr. 

Dnr 3919 2014

Fråga om brottsskadeersättning för kränkning till två polismän

Brottsoffermyndigheten fann att två polismän, som satt i en polisbil som kördes på av en tungt lastad lastbil, hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning med 50 000 kr vardera.

Två män arbetade som poliser. De kallades till ett industriområde där personer i flera fordon hade trängt in för att stjäla gods. När de kom till platsen försökte de få en man, som förde en dragbil med släp lastat med 27 ton metall, att stanna. Föraren stannade cirka tio meter från polisbilen, rusade motorn och körde mot polisbilen så att den flyttades och stötte mot en trafikstolpe. En av polismännen var kvar i bilen när mannen backade lastbilsekipaget, rusade motorn och körde från cirka femton meters avstånd på nytt mot polisbilen. Den träffades ännu en gång vid förarplatsen och trycktes mot stolpen. Polismännen drabbades av smärta. En av dem fick också en whiplashskada. Tingsrätten dömde föraren för grov misshandel och våld mot tjänsteman samt att betala ett vitsordat skadestånd till polismännen för kränkning.

Polismännen fick brottsskadeersättning för kränkning med 50 000 kr vardera.

Dnr 1216 och 1217 2014Fråga om brottsskadeersättning för kränkning till en polisman

Brottsoffermyndigheten fann att en polisman, som utsatts för hot vid en tjänsteåtgärd, inte hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning.

En man arbetade som polis och hade tillsammans med en kollega omhändertagit en man. Under färden till polisstationen sade den omhändertagne mannen att han skulle döda eller skada polismannen och hans barn. Tingsrätten dömde mannen för hot mot tjänsteman och att betala ett medgivet skadestånd till polismannen för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning
För att brottsskadeersättning ska kunna lämnas för kränkning krävs att den brottsliga handlingen har inneburit en allvarlig kränkning av den skadelidandes personliga integritet. När det gäller att bedöma om en polis i tjänst har tillfogats en sådan allvarligare kränkning måste beaktas att det i viss mån ingår i arbetsuppgifterna att ingripa mot besvärliga och ibland våldsamma personer. De hot som polismannen utsattes för var allmänt hållna och skedde när han fysiskt ingrep och omhändertog mannen. En polis får under ett sådant ingripande antas ha en  mental beredskap att mötas av ett visst verbalt och fysiskt motstånd mot åtgärden. Mannens angrepp på polismannen har inte varit så grovt att det av den anledningen kan anses ha utgjort en allvarlig kränkning av hans personliga integritet. Angreppet har inte heller varit skymfligt eller förnedrande. Någon ersättning för kränkning kan därför inte lämnas.

Dnr 2445 2014

Fråga om brottsskadeersättning för kränkning till en vårdare på en kriminalvårdsanstalt

Brottsoffermyndigheten fann att en man, som arbetade som vårdare på en kriminalvårdsanstalt och utsattes för hot, inte hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning.

En man arbetade på en kriminalvårdsanstalt. Han satt i centralvakten när han, via telefon, fick motta hotelser från en intagen man. Denne sade vid två tillfällen att han skulle döda honom. Tingsrätten dömde mannen och att betala ett medgivet skadestånd till vårdaren för kränkning.   

Brottsoffermyndighetens bedömning
För att brottsskadeersättning för kränkning ska kunna lämnas krävs att den brottsliga handlingen har inneburit en allvarlig kränkning av den skadelidandes personliga integritet. Även om situationen varit obehaglig för mannen anser inte Brottsoffermyndigheten att han i skadeståndsrättslig mening varit utsatt för en sådan allvarlig kränkning att ersättning kan lämnas.

En ledamot i Nämnden för brottsskadeersättning var skiljaktig och ville lämna ersättning för kränkning.

Dnr 4120 2014

Fråga om brottsskadeersättning till en pojke som bevittnat en misshandel

Brottsoffermyndigheten fann att brottsskadeersättning kunde lämnas till en pojke som bevittnat att pappan misshandlade mammans nya man.

En pojke bevittnade när hans pappa misshandlade hans mammas nya man. I samband med att pappan skulle hämta pojken och hans syster för umgänge uppstod bråk mellan honom och mannen. Under tumultet tilldelade pappan mannen sparkar mot kroppen när han låg ned. För detta dömdes pappan för misshandel och förpliktades att betala skadestånd till mannen med bl.a. 7 000 kr för kränkning.

Enligt 4 a § brottsskadelagen ska brottsskadeersättning betalas till ett barn som bevittnat ett brott som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person. Ersättningen ska enligt 5 § fjärde stycket samma lag bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till hur grovt det bevittnade brottet är.

Det brott som pojken bevittnat har varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos honom i förhållande till en närstående person. Han har därför rätt till brottsskadeersättning. Ersättningen bestäms till 5 000 kr.

Dnr 117 2014 

Senast uppdaterad:2014-06-30