Aktuella beslut 1 oktober 2012

Nämnden för brottsskadeersättning 1 oktober 2012

Vid sammanträdet med Nämnden för brottsskadeersättning den 1 oktober 2012 avgjordes bl.a. följande ärenden.
 

Brottsskadeersättning för kränkning vid grovt sexuellt utnyttjande av underårig

Brottsoffermyndigheten fann att en pojke, som vid tillfällena var 13-14 år gammal och som utsatts för upprepade grova sexuella övergrepp, hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning med ett högre belopp än det utdömda skadeståndet och bestämde ersättningen till praxisenliga 150 000 kr.

En pojke utsattes vid ett 60-tal tillfällen för grova sexuella övergrepp av en man i sextioårsåldern då pojken övernattade hos mannen. Denne onanerade åt pojken och utförde oralsex på honom. Vid i vart fall tre tillfällen förde mannen in ett finger i pojkens analöppning. Vid ett tillfälle förmådde mannen även pojken att onanera åt honom. Brotten bedömdes som grova eftersom mannen visat särskild hänsynslöshet genom att systematiskt utnyttja pojken samt bjuda honom på alkohol och sedan genomföra övergreppen då pojken varit berusad.

Tingsrätten ansåg att pojken hade utsatts för en synnerligen allvarlig kränkning och dömde mannen för brottet samt förpliktade honom att betala skadestånd till pojken med 60 000 kr för kränkning (yrkat och sakprövat belopp). Hovrätten fastställde tingsrättens dom.  Skadestånd för sveda och värk var inte föremål för domstolarnas prövning.

Brottsoffermyndighetens bedömning
Pojken yrkade ersättning för kränkning med 60 000 kr i domstol. Eftersom en domstol är bunden av parternas inställning kunde inte domstolen tillerkänna honom ett högre skadestånd än det yrkade. Brottsoffermyndigheten gör dock en självständig bedömning av vilken brottsskadeersättning som ska lämnas. Vid en sådan prövning bestämmer myndigheten brottsskadeersättningen för den utomordentligt allvarliga kränkningen av pojkens personliga integritet till 150 000 kr.

Därutöver beviljade Brottsoffermyndigheten pojken brottsskadeersättning för sveda och värk med 30 000 kr.
Dnr 5873/2012

 

Brottsskadeersättning till följd av bevittnande

Brottsoffermyndigheten fann att en tolvårig flicka, som bevittnat att pappan kört över flickans mor och sedan försökt att åter köra över mamman, hade rätt till brottsskadeersättning med 20 000 kr.

Pappan till en flicka körde på flickans mor med sin personbil så att kvinnan föll till marken, varefter pappan backade bilen och på nytt körde över henne samt försökte flytta bilen flera gånger för att åter köra över kvinnan. Hon låg då medvetslös och fastklämd under bilen. Våldet medförde bl.a. ett flertal frakturer samt krosskada på ena lungan. Flickan såg vad pappan gjorde.

Tingsrätten dömde pappan för försök till mord och förpliktade honom att betala skadestånd till mamman med bl.a. yrkade och sakprövade 125 000 kr för kränkning. Hovrätten fastställde tingsrättens domslut.

Brottsoffermyndighetens bedömning
Enligt 4 a § brottsskadelagen ska brottsskadeersättning betalas till ett barn som bevittnat ett brott som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person. Ersättningen ska enligt 5 § fjärde stycket samma lag bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till hur grovt det bevittnade brottet är.

Den brottslighet som flickan bevittnat är enligt Brottsoffermyndighetens mening typiskt sett sådan som är ägnad att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person. Flickan har därför rätt till brottsskadeersättning som bestäms till skäliga 20 000 kr.
Dnr 4974/2012

 

Brottsskadeersättning för kränkning vid utpressning

Brottsoffermyndigheten fann att en kvinna, som utsatts för hot om våld mot henne och hennes son av en man som tillhörde en kriminell organisation, hade rätt till ersättning för kränkning med 15 000 kr.

Två män sökte upp en man i hans lägenhet för att driva in en påstådd skuld. Där träffade de mannens mor. Männen bar västar med namnet på en kriminell organisation broderat på bröstet. En av dem uttalade hot av innebörd att kvinnan och hennes son skulle komma att dödas eller skadas om hon inte betalade sonens skuld. Mannen försökte även genom hot om våld förhindra kvinnan från att göra en polisanmälan.

Mannen dömdes för försök till utpressning och övergrepp i rättssak samt förpliktades att betala skadestånd till kvinnan för bl.a. kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning
Vid en bedömning av samtliga omständigheter kring brotten och med beaktande av aktuell skadeståndsrättslig praxis finner Brottsoffermyndigheten att för den allvarliga kränkning av kvinnans personliga integritet som brotten inneburit har hon rätt till ersättning med 15 000 kr. Vid bedömningen beaktas särskilt att brotten begåtts av en person som tillhörde en kriminell organisation.
Dnr 4447/2012

 

Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid inbrott i fritidshus

Brottsoffermyndigheten fann att en man, som utsatts för ett inbrott i sitt fritidshus då han inte befann sig i huset, inte hade rätt till ersättning för kränkning.

När en man kom till sitt fritidshus upptäckte han brytmärken på ytterdörren samt att en fönsterruta var trasig. Inne i huset hade någon sökt igenom en byrå och flera skåp, ryckt loss en kökslucka, orsakat skador i ett toalettutrymme samt krossat glas till några fotoramar. Vidare hade en pulverbrandsläckare på 6 kg tömts på sitt innehåll vilket orsakat att stora delar av inredningen och möblerna hade täckts av ett finkornigt damm. Fritidsbostaden genomgick senare en sanering. Polisen lade ner förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat.

Brottsoffermyndighetens bedömning
Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2011 s. 3 prövat rätten till kränkningsersättning vid bostadsinbrott då bostadsinnehavaren inte varit hemma. Domstolen konstaterade att ersättning kan lämnas om inbrottet genom förövarens beteende, de skador och spår han lämnat efter sig, graden av intrång i hemmet och omständigheterna i övrigt innefattat en särskilt omfattande förgripelse på den drabbades frid och privatliv.

Omständigheterna i brottsskadeärendet är enligt Brottsoffermyndighetens bedömning inte sådana att mannen har rätt till brottsskadeersättning för kränkning.
Dnr 7157/2012


Hans Sjölander
Tf brottsskadechef 

Senast uppdaterad:2013-04-09